• 02.11.2016 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Ćwiczenie 5

  PATOFIZJOLOGIA KRWI I HEMOSTAZY

  1. Układ czerwonokrwinkowy:

  a) przypomnienie wiadomości z fizjologii układu czerwonokrwinkowego (szereg rozwojowy erytrocytów, czynniki regulujące syntezę erytrocytów)

  b) podstawowe parametry morfologii krwi obwodowej i ich znaczenie (znajomość norm RBC, HGB, HCT, MCV); retikulocyty - przyczyny wzrostu i spadku we krwi

  c) niedokrwistość (anemia) – definicja i ogólne objawy

  d) podział niedokrwistości

  - ze względu na parametr MCV (mikro-, normo- i makrocytarne)

  - ze względu na mechanizm powstawania (zaburzenia powstawania krwinek, przyspieszone niszczenie krwinek, utrata krwi)

  e) niedokrwistości aplastyczne – przyczyny, patogeneza i objawy

  f) niedokrwistości pokrwotoczne – przyczyny, patogeneza, objawy

  g) niedokrwistość z niedoboru żelaza

  - rola żelaza w krwiotworzeniu i ocena gospodarki żelazem w organizmie

  - przyczyny, patogeneza i objawy niedokrwistości

  h) niedokrwistość chorób przewlekłych – przyczyny, patogeneza, objawy

  i) niedokrwistości megaloblastyczne (z niedoboru wit.B12 i kwasu foliowego )

  - rola wit.B12 i kwasu foliowego w krwiotworzeniu (+ powiąznie między nimi)

  - przyczyny, patogeneza i objawy niedokrwistości

  - etiopatogeneza niedokrwistości Addisona-Biermera (niedokrwistości złośliwej)

  j) niedokrwistości hemolityczne

  - klasyfikacja ze względu na przyczyny hemolizy (niedokrwistości hemolityczne wewnątrzkrwinkowe oraz zewnątrzkrwinkowe)

  - klasyfikacja ze względu na miejsce hemolizy (niedokrwistości hemolityczne wewnątrznaczyniowe i zewnątrznaczyniowe) – definicje, objawy i parametry laboratoryjne (w tym różnicujące te dwa typy)

  - etiopatogeneza wybranych niedokrwistości hemolitycznych: sferocytoza wrodzona, hemoglobinopatie (anemia sierpowatokrwinkowa), talasemie (talasemia alfa i talasemia beta: minor i major), niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, napadowa nocna hemoglobinuria

  k) nadkrwistości (czerwienice):

  - definicja, klasyfikacja (pierwotne, wtórne, względne), objawy

  - czerwienica prawdziwa – etiopatogeneza, objawy i  najważniejsze zmiany w badaniach laboratoryjnych

  2. Układ białokrwinkowy:

  a) przypomnienie wiadomości z fizjologii układu białokrwinkowego (szeregi rozwojowe)

  b) podstawowe parametry morfologii krwi (znajomość norm WBC i liczby poszczególnych typów krwinek białych we krwi)

  c) leukopenia, agranulocytoza, leukocytoza, pancytopenia – definicje i ogólne przyczyny

  d) przesunięcia w obrazie leukocytów we krwi

  e) definicje i przyczyny zaburzeń ilościowych poszczególnych typów białych krwinek (neutrofila, eozynofilia, bazofilia, limfocytoza, monocytoza,neutropenia, eozynopenia, bazopenia, limfopenia, monocytopenia)

  3. Hemostaza:

  a) przypomnienie wiadomości z fizjologii hemostazy (rola ściany naczyń, płytek krwi i czynników osoczowych w hemostazie, hemostaza pierwotna i wtórna, czynniki przeciwzakrzepowe, fibrynoliza)

  b) testy laboratoryjne układu hemostazy: płytki krwi (norma PLT), czas krwawienia (BT), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT) i współczynnik INR, D-dimery

  c) skazy krwotoczne:

  - zaburzenia hemostazy pierwotnej (skazy płytkowe i naczyniowe) i wtórnej (skazy osoczowe) – różnice w objawach i testach laboratoryjnych

  - skazy płytkowe – podział, przyczyny, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych:

    -- trombocytopenie (małopłytkowości)

    -- trombocytozy (nadpłytkowości)

    -- trombocytopatie

  - skazy naczyniowe – podział, przyczyny, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych

  - skazy osoczowe (koagulopatie) – podział, przyczyny, objawy i zmiany w testach laboratoryjnych, etiopatogeneza wybranych zaburzeń: hemofilia A i B, choroba von Willebranda, skazy związane z niedoborem witaminy K i chorobami wątroby, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) [uwaga: koagulopatia ze zużycia]

  d) zakrzepica:

  - czynniki sprzyjające powstawaniu zakrzepów w naczyniach

  - trombofilie – definicja, klasyfikacja (wrodzone i nabyte), etiopatogeneza - czynnik V Leiden, zespół antyfosfolipidowy

  - zakrzepica tętnicza i żylna – przyczyny i skutki

   

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  Analiza i omówienie przypadków klinicznych dotyczących zaburzeń krwi i hemostazy.

  Interpretacja wyników morfologii krwi obwodowej.