• Ostatnia zmiana 14.09.2017 przez Erasmus

    Finansowanie wyjazdów

    Koszty pobytu nauczyciela akademickiego/pracownika w uczelni/instytucji przyjmującej zostaną częściowo sfinansowane z przyznanego Beneficjentom grantu pochodzącego z Programu Erasmus, którego wysokość ustala Uczelniana Komisja Programu Erasmus+ w oparciu o fundusze przyznane przez Narodową Agencję Programu Erasmus.

    Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

    Zobacz „Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS w roku akademickim 2017/2018”

    Wypłata stypendium na rzecz nauczyciela akademickiego lub pracownika Uczelni nastąpi na warunkach i w wysokości ustalonej w umowie, zawartej pomiędzy stypendystą a Uczelnią.