• Ostatnia zmiana 25.11.2014 przez Biuro Karier

    Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

     

    Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (WUP) jest samorządową jednostką organizacyjną, która realizuje działania na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspiera osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej. W ramach WUP funkcjonuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Usługi Centrum są bezpłatne i skierowane do osób pełnoletnich, które: poszukują miejsca pracy; ukończyły szkołę i po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy; chcą wybrać nowy zawód, kierunek kształcenia lub szkolenia; pracują, ale chcą się przekwalifikować lub zmienić miejsce pracy; zagrożone są zwolnieniem lub utratą pracy; mają dłuższą przerwę w zatrudnieniu i chciałyby zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Centrum wspiera, koordynuje i realizuje także  zadania sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. EURES jest nie tylko ważnym instrumentem pośrednictwa pracy, ale również doskonałą bazą informacji o właściwych przepisach prawa pracy oraz warunków życia i pracy w krajach EOG.

    Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy będzie można skonsultować swoje CV oraz list motywacyjny  z doradcą zawodowym.