• Ostatnia zmiana 19.11.2014 przez Biuro Karier

    Biuro Programu ERASMUS Dział Spraw Studenckich UMB

     

    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uczestniczy w Programie Erasmus od roku akademickiego 2004/2005. Program Erasmus+ umożliwia uczelniom wyższym prowadzenie wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników. W ramach tego programu, Uczelnia zawiera umowy międzyinstytucjonalne z uniwersytetami medycznymi w całej Europie, określające szczegóły mobilności. Studenci mogą studiować zagranicą przez jeden semestr lub rok akademicki, oraz odbywać co najmniej dwumiesięczną praktykę w wybranych ośrodkach zagranicznych.  Na każdym wydziale powołani są wydziałowi koordynatorzy programu Erasmus, którzy pomagają Uczelnianemu Koordynatorowi prowadzić sprawy związane z wymianą studentów. W Biurze Programu Erasmus, student UMB może uzyskać niezbędne informacje o możliwościach mobilności, kryteriach i terminach rekrutacji, uczelniach partnerskich itp.