• Ogłoszenia

  Nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej Polska - Ukraina

  23.07.2019 12:09
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców Polska – Ukraina.

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Ukrainy.

   

  Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

  Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

   

  Zasady składania wniosków:

  - Wnioski  dotyczące  wspólnego  projektu  muszą  być  złożone jednocześnie  przez ukraińskich   partnerów   do MON oraz   przez   polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie  w Polsce  i na Ukrainie.  Wnioski złożone w Polsce i na Ukrainie  powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji;

  - Pierwszeństwo w finansowaniu będą miały nowe projekty lub zespoły oraz projekty, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków;

  - Projekty  badawcze  podlegają  ocenie  niezależnie  w  Polsce i w Ukrainie, zgodnie z procedurą przyjętą przez każdą ze stron. Po zakończeniu   oceny   krajowej   wspólna   komisja   złożona z przedstawicieli  obu  krajów  dokona  wyboru projektów, które będą finansowane.

   

  Priorytety (dodatkowa punktacja wniosku):

  - Wśród priorytetów programu wymiany z Ukrainą znalazł się udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub na etapie rezultatów projektu.

   

  Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA:

  - 25 000 PLN.

   

  Termin naboru wniosków:

  - 23 września 2019 r. do godz. 15.00. Wnioski będą składane w systemie teleinformatycznym NAWA przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

   

  Okres realizacji projektów:

  - projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Projekty muszą się zakończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r.

   

  Koszty kwalifikowalne:

  W     ramach  środków  przyznanych  przez  NAWA  wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  1) Koszty  podróży naukowców     polskich     do     Ukrainy – maksymalna  kwota  na  jedną  podróż  dla  jednego  naukowca wynosi 2 000 PLN.

  2) Koszty pobytu naukowców polskich na Ukrainie – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:

  a) w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;

  b ) w  przypadku  dłuższych  pobytów – 4 200  PLN miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

   

  Koordynator projektu i zespół badawczy:

  - koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę;

  - członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego;

  - członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem.

   

  UWAGA: Wniosek o dofinansowanie może być złożony przez uczelnię, a nie indywidualnego naukowca. Wniosek w imieniu naukowca będzie składany przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB na podstawie stosownego pełnomocnictwa Rektora.

  W przypadku Państwa zainteresowania aplikowaniem w konkursie, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.

  Powrót