• Ogłoszenia

  Umiędzynarodowienie 2.0. - 470 tysięcy złotych dofinansowania dla UMB na kolejny projekt NAWA

  01.10.2019 17:06
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała środki finansowe na kolejny projekt, przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej, w ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Tomaszem Hryszko. Projekt pn. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” otrzymał 469 694,00 PLN dofinansowania w ramach tegorocznego naboru do programu „Welcome to Poland”.

   

  Projekt będzie realizowany przez dwa lata, w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

   

  Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej UMB w obsłudze zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej, poprzez realizację zróżnicowanych działań, wpisujących się w Strategię Umiędzynarodowienia UMB (zwłaszcza w cel nr 1 - Zwiększenie potencjału instytucjonalnego UMB warunkującego współpracę międzynarodową oraz zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni), będących logicznym uzupełnieniem działań już realizowanych oraz planowanych w ramach nowych projektów.

   

  Projekt zakłada realizację następujących działań:

  - opracowanie i uruchomienie anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych UMB, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy. Aplikacja będzie zawierała najważniejsze informacje o UMB, plan kampusu, możliwość wpisania swojego planu zajęć, komunikaty, informacje o regionie itp. i będzie dostępna do pobrania na stronie UMB;

  - zakup 2-letniego dostępu do zagranicznych, anglojęzycznych 17 czasopism naukowych wydawanych przez The Royal Society of Chemistry z Wielkiej Brytanii. Wśród tytułów znajdą się m.in. takie publikacje jak: Chemical Society Reviews, Analyst, Analytical Methods, Molecular Omics, Toxicology Research. Celem tego działania będzie zwiększenie zasobów Biblioteki Głównej UMB, wzrost potencjału naukowego UMB, w szczególności Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz umożliwienie dostępu pracownikom naukowo-dydaktycznym, doktorantom i studentom do wysokiej jakości zagranicznych czasopism.

  - realizację dwudniowych warsztatów zarządzania zespołem wielokulturowym, dedykowanych dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych UMB, zajmujących stanowiska kierownicze;

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na dwa wnioskowane projekty w ramach tego naboru, w łącznej kwocie 968 864 PLN. NAWA przyznała środki finansowe 35 uczelniom lub instytutom, wśród których tylko 5 z nich dostało dofinansowanie na więcej niż 1 projekt.

   

  O dalszych szczegółach, w tym odnośnie rekrutacji na szkolenie będziemy informować na późniejszym etapie.

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót