• Ogłoszenia

  Dofinansowanie z NAWA na opłaty za publikowanie w renomowanych wydawnictwach dla UMB - PROJEKT ZAKOŃCZONY

  11.10.2019 09:03
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uprzejmie informujemy, że projekt pn. „Recenzowane publikacje naukowe w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych narzędziem budowania międzynarodowej renomy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”  realizowany w ramach programu „Promocja Zagraniczna” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) został zakończony z sukcesem (przedterminowo). Projekt realizowany był przez Dział Współpracy Międzynarodowej, a nadzór merytoryczny nad projektem sprawowała Grupa Sterująca.

  Efektem realizacji projektu było dofinansowanie 10 publikacji w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach. W ramach projektu dofinansowano następujące prace:

  1. Plasma level of laminin 5 and collagen IV in cryptorchidism, czasopismo: Advances in Medical Sciences; IF czasopisma: 2.080; współautorzy: M. D. Komarowska, B. Szymańska, Ł. Ołdak, A. Sankiewicz, E. Matuszczak, E. Gorodkiewicz, W. Dębek, R. Milewski, A. Hermanowicz.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112618303912 

  2. Actin - bundling proteins (actinin-4 and fascin-1) are involved in pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) development, czasopismo: The American Journal of the Medical Sciences; Impact Factor czasopisma: 1.962; współautorzy: A. Pryczynicz, K. Zaręba, D. Kamińska, J. Zińczuk, M. Misiura, K. Guzińska-Ustymowicz.

  https://www.researchgate.net/publication/337643048_Actin-Bundling_Proteins_Actinin-4_and_Fascin-1_are_Involved_in_the_Development_of_Pancreatic_Intraepithelial_Neoplasia_PanIN 

  3. Machine-learning facilitates selection of a novel diagnostic panel of metabolites for the detection of heart failure, czasopismo: Scientific Reports; Impact Factor czasopisma: 4.18; współautorzy: K. A. Kamiński, M. Jasiewicz, K. Ptaszyńska-Kopczyńska, E. Tarasiuk, B. Sobkowicz, A. Lisowska, A. Krętowski, M. Ciborowski, M. Marcinkiewicz-Siemion, A. Szpakowicz, M. J. Kowalski.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6954181/ 

  4. Independent impact of gynoid fat distribution and free testostererone on circulating levels of N-terminal pro-brain natriurectic peptide (NT-proBNP) in humans, czasopismo: Journal of Clinical Medicine; Impact Factor czasopisma: 5.688; współautorzy: M. Chlabicz, J. Jamiołkowski, M. Paniczko, P. Sowa, M. Łapińska, M. Szpakowicz, N. Jurczuk, M. Kondraciuk, A. Raczkowski, E. Sawicka, K. A. Kamiński.

  https://www.mdpi.com/2077-0383/9/1/74/htm 

  5. Evaluation of pain management after surgery: an observational study, czasopismo: Medicina; Impact Factor czasopisma: 1.467; współautorzy: R. Sierżantowicz, J. Lewko, D. Bitiucka, K. Lewko, B. Misiak, J. R. Ładny.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32046199/ 

  6. The serum concentration of anti-aging proteins, Sirtuin1 and αKlotho in patients with end-stage kidney disease on maintenance hemodialysis, czasopismo: Clinical Intervention in Aging; Impact Factor czasopisma: 2.58; współautorzy: E. Zbroch, A. Bazyluk, J. Małyszko, E. Koc-Żórawska, A. Rydzewska- Rosołowska, K. Kakareko, T. Hryszko.

  https://www.dovepress.com/the-serum-concentration-of-anti-aging-proteins-sirtuin1-and-alphakloth-peer-reviewed-article-CIA 

  7. Body Composition, Serum Concentrations of Androgens and Insulin Resistance in Different Polycystic Ovary Syndrome Phenotypes, czasopismo: Journal of Clinical Medicine; Impact Factor czasopisma: 5.688; współautorzy: A. M. Polak, A. Adamska, A. Krentowska, A. Łebkowska, J. Hryniewicka, M. Adamski, I. Kowalska.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7141288/ 

  8. Cytoprotective Effect of Ascorbic Acid and Rutin against Oxidative Changes in the Proteome of Skin Fibroblasts Cultured in a Three-Dimensional System, czasopismo: Nutrients; Impact Factor czasopisma: 4.171; współautorzy: A. Gęgotek, I. Jarocka-Karpowicz, E. Skrzydlewska.

  https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1074/htm 

  9. ECG indices poorly predict left ventricular hypertrophy and work only in individuals with low cardiovascular risk, czasopismo: Journal of Clinical Medicine; Impact Factor czasopisma: 5.688; współautorzy: M. Chlabicz, J. Jamiołkowski, M. Paniczko, P. Sowa, M. Szpakowicz, M. Łapińska, N. Jurczuk, M. Kondraciuk, K. Ptaszyńska-Kopoczyńska A. Raczkowski, A. Szpakowicz, K. A. Kamiński.

  https://www.mdpi.com/2077-0383/9/5/1364 

  10. Exposure to air pollution - a trigger for myocardial infraction? A nine-year study in Bialystok - the capital of the Green Lungs of Poland (BIA-ACS registry), czasopismo: International Journal of Hygiene and Environmental Health; Impact Factor czasopisma: 4.801; współautorzy: Ł. Kuźma, Sz. Pogorzelski, K. Struniawski, H. Bachórzewska-Gajewska, S. Dobrzycki.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463920305241 

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Zagraniczna”.

   

   

  _________________________________________________________________________________________________________________________

  Uprzejmie informujemy, że kolejny projekt pn. „Recenzowane publikacje naukowe w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych narzędziem budowania międzynarodowej renomy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w kwocie 94 179,70 PLN. w naborze wniosków w ramach programu „Promocja Zagraniczna” realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

  Projekt rozpoczął się 1 października 2019 r. i potrwa do 30 września 2020 r.

  Celem projektu jest zapewnienie finansowania niezbędnego do opublikowania prac naukowych w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus, zwiększenie liczby recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych o 10 publikacji, budowanie kultury umiędzynarodowienia w UMB oraz zachęcanie naukowców do publikowania w najbardziej opiniotwórczych, międzynarodowych periodykach.

  Projekt jest zgodny ze Strategią Umiędzynarodowienia UMB, w której wskazano, że konieczne jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego UMB warunkującego współpracę międzynarodową i szersze włączenie naukowców UMB w międzynarodowe zespoły badawcze. Projekt przewiduje finansowanie związane z publikacjami naukowymi w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych, indeksowanych w dwóch największych na świecie bazach: Scopus i Web of Science.

  Finansowanie publikacji będzie polegało na pokryciu kosztów opłat APC (article processing charge) lub innych opłat wymaganych przez międzynarodowych wydawców w związku z publikowaniem prac naukowych w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, indeksowanych w dwóch ww. bazach.

  W ramach projektu będą mogły być opublikowane prace niezależnie od ich tematyki. Rekrutacja obejmie pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych wszystkich trzech wydziałów UMB:

  - Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,

  - Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

  - Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Szczegóły odnośnie rekrutacji do projektu zostaną zamieszczone w formie ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej UMB. Równolegle zostanie wysłany e-mail z informacją do władz UMB i wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB w ścisłej współpracy z dr hab. Tomaszem Hryszko, Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej opracował i złożył trzy propozycje projektowe w ostatnim naborze do programu „Promocja Zagraniczna” NAWA. Zgodnie z regulaminem programu, jeden wnioskodawca mógł złożyć maksymalnie trzy aplikacje. Jak informowaliśmy wcześniej, UMB otrzymał dofinansowanie w ramach tego naboru na dwa inne projekty:

  - „UMB na krańcu świata - promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynkach azjatyckich” – kwota: 99 999,22 PLN - LINK

  - „Azymut Ameryka. Promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rynku amerykańskim i kanadyjskim” – kwota: 99 904,37 - LINK

  Wobec powyższego, ostatni nabór wniosków do programu „Promocja Zagraniczna” okazał się dla UMB dużym sukcesem. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jako jedyna uczelnia w Polsce uzyskała dofinansowanie na wszystkie trzy złożone propozycje. W ramach tego naboru złożono aż 147 wniosków. Zespół Oceniający NAWA skierował do dofinansowania tylko 40 z nich. Spośród 32 wnioskodawców (uczelni wyższych, instytutów badawczych, naukowych, Polskiej Akademii Nauk) tylko 6 z nich uzyskało dofinansowanie na dwa projekty, a 25 na jeden projekt. Warto nadmienić, że oprócz UMB, na liście wnioskodawców, którym przyznało dofinansowanie znalazła się tylko jedna uczelnia o profilu medycznym - Warszawski Uniwersytet Medyczny (z dofinansowaniem na dwa projekty). Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie została zamieszczona na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/images/users/629/Lista-podmiotow-PZ-2019-sygnatury_2.pdf

  Zachęcamy do regularnego odwiedzania zakładki: Umiędzynarodowienie/Ogłoszenia, w której publikowane są informacje o realizowanych projektach, naborach i konkursach na praktyki/staże/szkoły letnie i wiele innych interesujących informacji w zakresie umiędzynarodowienia UMB.

   

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Zagraniczna”.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót