• Ogłoszenia

  Nabór wniosków w Programie KATAMARAN na realizację wspólnych studiów II stopnia

  14.02.2020 15:01
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej
  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie KATAMARAN. Program dotyczy realizacji wspólnych studiów II stopnia. 
   
  W ramach II edycji Programu KATAMARAN uczelnie będą mogły otrzymać dofinansowanie na uruchomienie rekrutacji na studia oraz wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia poprzez m.in.:
  - wypłatę stypendiów dla studentów polskich i zagranicznych uczelni;
  - organizację lub udział w prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerami zagranicznymi oraz organizację szkoleń dla studentów i kadry akademickiej.
   
  Jaki jest cel główny Programu?
  Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu oraz zwiększenie mobilności studentów oraz kadry akademickiej.
  W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku na uruchomienie rekrutacji na studia oraz wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia.
   
  Do kogo jest skierowany Program?
  Program jest skierowany do uczelni publicznych i niepublicznych posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. 
   
  Jakie są główne zasady realizacji Projektu?
  Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej musi uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni. 
  Studia muszą być przeprowadzone we współpracy z zagraniczną uczelnią (uczelniami) i/lub instytucją naukową (instytucjami naukowymi) i muszą kończyć się wydaniem wspólnego dyplomu. 
  Studia muszą być prowadzone w trybie stacjonarnym z zastrzeżeniem, że studia nie mogą trwać krócej niż 3 semestry, ani dłużej niż 5 semestrów. 
  Studia objęte Projektem muszą uwzględniać realizację części programu w uczelni zagranicznej. 
  Potwierdzeniem ukończenia programu studiów objętych Projektem jest wydanie wspólnego dyplomu, a w przypadku kadry akademickiej certyfikat ukończenia krótkich form szkoleniowych.
   
  Jakie działania mogą być finansowane w ramach Projektu? 

  - koszty uruchomienia rekrutacji na studia;

  - koszty stypendiów dla studentów uczelni polskiej podczas realizacji programu studiów za granicą;
  - koszty stypendiów dla studentów uczelni zagranicznej podczas realizacji programu studiów w Polsce;
  - koszty podróży i utrzymania dla przejazdów krajowych i zagranicznych;
  - koszty wynagrodzeń osób prowadzących wykłady, seminaria, laboratoria i inne zajęcia;
  - koszty wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia;
  - koszty opiekuna studentów uczelni polskiej podczas realizacji programu studiów za granicą oraz studentów uczelni zagranicznej podczas realizacji programu studiów w Polsce;
  - koszty organizacji szkoleń lub udziału w szkoleniach w Polsce lub za granicą odbywanych przez kadrę zaangażowaną w realizację Projektu lub przez studentów biorących udział w Projekcie.

   

   
  Do kiedy trwa nabór wniosków?
  Wnioski można składać do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00. Wnioski powinny być składane w Systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
  Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego kierunku studiów (nie jest możliwe składanie kilku wniosków na ten sam kierunek).
   
  Jaki jest okres realizacji Projektu?
  Projekt może być realizowany w przedziale czasowym 01.10.2020 - 30.06.2023. 
   
  Jaki jest maksymalny budżet Projektu?
  Budżet jednego Projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000,00 PLN. 
   
  UWAGA: Studia będące przedmiotem projektu są oparte na zakresie merytorycznym nowych programów lub dotychczas funkcjonujących na uczelni, o ile mają one na celu dostosowanie programu do wymogów współpracy międzynarodowej.
   
  Regulamin w polskiej wersji językowej można pobrać TUTAJ
   
  Regulamin w angielskiej wersji jezykowej można pobrać TUTAJ
   
  Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz kontaktowanie się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji.
   
  Zapraszamy do współpracy
   
  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB
  Powrót