• Ogłoszenia

  Nabór wniosków do Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera

  20.04.2020 13:40
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB informuje o otwarciu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej naboru wniosków do III edycji Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera.

   

  Program im. Bekkera wspiera naukowców, zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w rozwijaniu kariery i dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

   

  Kto może złożyć wniosek?

   

  O stypendium mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy ze wszystkich dziedzin nauki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz w chwili składania wniosku zatrudnieni
  w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W ramach programu można zrealizować wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

   

  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

  oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

   

  Jakie koszty są finansowane?

  • koszty utrzymania w wysokości 12000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu dokrajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tceraportu MERCER) albo 8000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów). Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcypobytu przy czym pobyt rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca.
  • Kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździeuczestniczy jego małżonek – o 2000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonkaStypendysty.
  • Kwota ta może zostać powiększona takżejeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Stypendysty – o 1 000zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka.
  • jednorazowy dodatek mobilnościowy:
   1. w przypadku wyjazdów do europejskich Ośrodków goszczących 7000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 2000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;
   2. w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich Ośrodków goszczących 12000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 5000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty.
  • jeżeli Stypendysta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i w wyjeździe nie towarzyszy mu małżonek, kwoty mogą zostać zwiększone – na takich zasadach jakby uczestniczył w nich małżonek – w przypadku uczestniczenia w wyjeździe Opiekuna.

   

  Jaki jest czas realizacji finansowanego projektu?

  Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

   

  Szczegółowe informacje na temat Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkeraznajdą Państwo na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

   

  https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-bekkera-otwarty-nabor-wnioskow

   

  Zapraszamy do współpracy

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

  Powrót