• Ogłoszenia

  Wymiana naukowa między Polską a Niemcami - nabór wniosków

  21.04.2020 13:59
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na wymianę naukową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Niemcami.

   

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

   

  Główna zasada aplikowania

   

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech.

   

  Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

   

  Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany osobowej: podróży i pobytu naukowców. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Nie mogą być finansowane koszty prowadzenia badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

   

  Jaka jest maksymalna wysokość finansowania z budżetu NAWA?

   

  25 000,00 PLN

   

  Po stronie polskiej kwalifikowalne są:

  - koszty podróży naukowców polskich do Niemiec - 2000 PLN na jedną podróż;

  - koszty pobytu naukowców niemieckich w Polsce - pobyt do 12 dni - 350 PLN dziennie, pobyt od 13 do 30 dni - 4200 PLN.

  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

   

  Do kiedy trwa nabór wniosków?

   

  Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

   

  Priorytety w naborze (dodatkowa punktacja za spełnienie)

   

  Udział młodych naukowców,

  Możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu.

   

  Jaki jest okres realizacji projektów?

   

  Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż

  31 grudnia 2022.

   

  Wymagania dodatkowe:

   

  Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę (UMB). Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.

   

  UWAGA: Wnioskodawcą w konkursie jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a nie naukowiec. W przypadku chęci aplikowania w konkursie, prosimy w pierwszej kolejności o skontaktowanie się z Działem Współpracy Międzynarodowej UMB.

  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

  https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wymiana-naukowa-miedzy-polska-a-niemcami

   

  Zachęcamy do aplikowania o środki w programie.

   

  Pozdrawiamy

  Powrót