• Ogłoszenia

  Nabór wniosków na wymianę bilateralną naukowców pomiędzy Polską a Francją

  28.04.2020 11:14
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na wymianę bilateralną naukowców pomiędzy Polską a Francją.

   

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji.

   

  Główna zasada aplikowania

   

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji.

  Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

   

  Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

  Jaka jest maksymalna wysokość finansowania z budżetu NAWA?

  25 000,00 PLN

   

  Po stronie polskiej kwalifikowalne są:

  - koszty podróży naukowców polskich do Francji - 2000 PLN na jedną podróż;

  - koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce - pobyt do 12 dni - 350 PLN dziennie, pobyt od 13 do 30 dni - 4200 PLN.

  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

   

  Do kiedy trwa nabór wniosków?

  Wnioski należy składać w terminie do 23 lipca 2020 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  Priorytety w naborze (dodatkowa punktacja za spełnienie)

   

  Udział młodych naukowców,

  Projekty z potencjałem współpracy w ramach inicjatyw UE,

  Możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu.

   

  Jaki jest okres realizacji projektów?

   

  Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022.

  Wymagania dodatkowe:

   

  Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę (UMB). Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.

   

  UWAGA: Wnioskodawcą w konkursie jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a nie naukowiec. W przypadku chęci aplikowania w konkursie, prosimy w pierwszej kolejności o skontaktowanie się z Działem Współpracy Międzynarodowej UMB.


  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

  https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2020/wymiana-bilateralna-naukowcow-pomiedzy-polska-a-francja-phc-polonium

   

  Zachęcamy do aplikowania o środki w programie.

  Powrót