• Ogłoszenia

  Stypendia Ministra Zdrowia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia – zasady składania wniosków

  28.09.2020 12:52
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że w okresie 01 – 30 października 2020 r. cudzoziemcy polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej studiujący na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku będą mogli składać wnioski w celu ubiegania się o przyznanie stypendiów Ministra Zdrowia w roku akademickim 2020/2021 lub za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2020 r.

   

  Zasady przyznawania stypendiów osobom polskiego pochodzenia odbywającym kształcenie w uczelniach medycznych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia w roku akademickim 2020/2021 zostały określone w dokumencie pt. Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2020/2021. Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Dział Współpracy Międzynarodowej prosi osoby zainteresowane składaniem wniosków o zapoznanie się z przedmiotowym komunikatem:

   

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że dokument „Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2020/2021” odnosi się wyłącznie do cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowanych określonych przez Ministra Zdrowia.

   

  Najważniejsze zasady dotyczące ubiegania się o stypendia Ministra Zdrowia:

   

  1. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2020/2021 albo za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. oraz termin składania wniosków.

  1.1. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2020/2021

  Zgodnie z § 17 ww. zasad o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2020/2021, może ubiegać się cudzoziemiec polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej (posiadający ważną Kartę Polaka), odbywający kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia, który spełnia poniższe warunki:

  1) zaliczył co najmniej I rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w języku polskim, w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra;

  2) uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen (średnia ocena wyliczona na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów oraz ocen końcowych z przedmiotów objętych oceną) z poprzedniego roku akademickiego nie niższą niż 3,00;

  3) złożył wniosek do ministra (stanowiący załącznik nr w okresie od 1 października do 30 października 2020 r. za pośrednictwem uczelni, w której odbywa kształcenie.

  1.2. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2020 r.

  Stypendyści Ministra Zdrowia, którzy otrzymali stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2019/2020, mogą zwrócić się z wnioskiem przekazanym za pośrednictwem uczelni do Ministra Zdrowia (stanowiącym załącznik nr 4) w okresie od 01 października do 30 października 2020 r., o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia na okres jednego miesiąca w związku z odbywaniem obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów, odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2020.

  W przypadku niezrealizowania obowiązkowej praktyki wakacyjnej w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. z przyczyn niezależnych od studenta, kandydaci będący stypendystami Ministra Zdrowia w roku akademickim 2019/2020, zachowują prawo do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia za okres obowiązkowej praktyki wakacyjnej (nieodbytej w roku 2020). Jednakże, stypendyści Ministra Zdrowia, którzy nie zrealizowali obowiązkowej praktyki wakacyjnej, w okresie lipiec – wrzesień 2020 r., z przyczyn od siebie niezależnych, będą mogli składać wnioski do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem uczelni, dopiero po odbyciu obowiązkowej praktyki, jednak nie wcześniej niż w okresie od 01 października do 30 października 2021 r.

  2. Tryb składania wniosków o stypendium do Ministra Zdrowia

  2.1. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia zobowiązani są:

  1) Pobrać właściwy wniosek ze strony internetowej, który znajduje się pod następującym linkiem:

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow

  (wnioski stanowią załączniki nr 3 lub 4)

  2) wypełnić wniosek i przekazać, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem dziekanatu, na adres e-mailowy właściwego dziekanatu nie później niż do 30 października 2020 r. (30 października 2020 r. to ostatni dzień na przekazanie wniosku w formie e-mailowej, przez studenta do uczelni).

  2.2. Pracownik dziekanatu podejmie następujące kroki:

  1) wydrukuje i uzupełni wniosek w pkt. 9 załącznika nr 3 (tj. poprzez wpisanie średniej arytmetycznej ocen końcowych z poprzedniego roku akademickiego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), tj. średniej ocen wyliczonej na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów oraz ocen końcowych z przedmiotów objętych oceną, a następnie przekaże wniosek do podpisu właściwego Dziekana wydziału, w którym student odbywa kształcenie;

  2) po uzyskaniu podpisu Dziekana wydziału przekaże skan wniosku, wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl oraz do wiadomości na e-mail wnioskodawcy z wpisanym w temacie e-mail: imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem „wniosek o stypendium MZ na kolejny rok studiów” w przypadku załącznika nr 3 lub z dopiskiem „wniosek o stypendium MZ za praktyki wakacyjne 2020 r.” w przypadku załącznika nr 4.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje ponadto, że zgodnie z § 19 ust. 1 zasad przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia, ubieganie się o stypendium ministra w danym roku akademickim nie przysługuje studentom, którzy:

  1. nie spełniają warunków, o których mowa w § 17;
  2. powtarzają semestr lub rok studiów, którego dotyczy złożony wniosek;
  3. w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów powtarzali, co najmniej dwukrotnie semestr albo rok studiów;
  4. uzyskali warunkowy wpis na rok akademicki, którego dotyczy złożony wniosek (dotyczy warunkowego wpisu uzyskanego przez studenta wyłącznie z przyczyn zależnych od studenta np. będącego wynikiem niezaliczenia przedmiotu wynikającego z programu studiów w wymaganym terminie);
  5. przebywają na urlopie od zajęć w roku akademickim, którego dotyczy złożony wniosek;
  6. zostali zawieszeni w prawach studenta;
  7. zostali ukarani dyscyplinarnie przez władze uczelni;
  8. zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. przebywają nielegalnie na terytorium RP.

   

  Zachęcamy do aplikowania o stypendia Ministra Zdrowia.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

  Powrót