• Ogłoszenia

  Wymiana bilateralna polsko-włoska CANALETTO - nabór wniosków

  03.02.2021 09:37
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation - Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Italy zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców CANALETTO pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską.

   

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i Włoch.

   

  Nabór trwa do 19 marca 2021 roku do godziny 15.00. W przypadku tego naboru, Wnioskodawcą jest Uczelnia, a nie Naukowiec.

   

  Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

  Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Projekty złożone w Polsce i we Włoszech powinny mieć taki sam okres realizacji.

   

  Strony uzgodniły przyjęcie następujących priorytetów dla naboru (nie są to kryteria dostępu, ich spełnienie jest dodatkowo punktowane):

  - udział młodych naukowców;

  - uwzględnienie wyzwań społecznych;

  - efektywne upowszechnianie wyników;

  - możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie Projektu.

   

  Koszty kwalifikowalne pokrywane przez stronę polską:

  Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi  24  800 PLN. Powyższa  kwota  może  być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy. W  ramach  Projektu  możliwe  jest  finansowanie  rocznie 2 pobytów trwających maksymalnie 12 dni każdy lub 1 pobytu trwającego  maksymalnie  12  dni  i  1  projektu  trwającego maksymalnie 30 dni.

  W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  - koszty podróży naukowców polskich do Włoch - maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN;

  - koszty pobytu naukowców włoskich w Polsce - maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi: w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350 PLN dziennie, w przypadku pobytów dłuższych - 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.

   

  Okres realizacji projektów:

  Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2022r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż  31 grudnia 2023. Koszty mogą być ponoszone w okresie określonym w umowie z  NAWA. Po  stronie  włoskiej  wymagane  jest  zgłoszenie  planowanej mobilności na stronie internetowej MAECI. Zgłoszenie powinno być  dokonane  pomiędzy  15 stycznia  a  31  października, co najmniej 2 miesiące przed zaplanowanym wyjazdem.

   

  We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informacje w ramach poniższych kategorii:

  - informacje o Wnioskodawcy;

  - opis planowanych działań (informacje ogólne, polski zespół badawczy, zespół badawczy z kraju Partnera, koszty wymiany osobowej, opis projektu badawczego);

  - oświadczenia.

   

  Dodatkowe informacje

  Szczegółowe informacje dotyczące Programu można znaleźć na stronie https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-wlochami

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie oraz kontaktowanie się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

  Powrót