• Ogłoszenia

  Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją - nabór wniosków (NAWA)

  20.04.2021 09:45
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji.

  Celem naboru jest wspieranie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i Słowacji.

   

  Na co przeznaczone jest wsparcie?

  Granty w programie są przeznaczone na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

   

  Co może być finansowane w projekcie?

  Środki są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców.

  Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000,00 PLN.

  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i na odwrót).

  W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  - koszty podróży naukowców polskich na Słowację – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000,00 PLN;

  - koszty pobytu naukowców ze Słowacji w Polsce – koszt pobytu w Polsce wynosi:

  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350,00 PLN dziennie,
  • w przypadku dłuższych pobytów – 4 200,00 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty niż wyżej wymienione nie będą kwalifikowane w projekcie.

   

  Kto może uczestniczyć w realizacji projektu?

  Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub w innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski.

   

  Jaki jest okres realizacji projektów?

  Projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

   

  Jaki jest tryb składania wniosków?

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów ze Słowacji do Słowackiej Agencji Badań i Rozwoju oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Słowacji. Wnioski złożone w Polsce i w Słowacji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji. Po zakończeniu oceny krajowej wspólna komisja złożona z przedstawicieli obu krajów dokona wyboru projektów, które będą finansowane.

  Do kiedy trwa nabór wniosków o dofinansowanie?

  Nabór trwa do 30 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.

  Wniosek o dofinansowanie w programie składa uczelnia (a nie indywidualny naukowiec). Wnioski powinny być składane w systemie teleinformatycznym NAWA. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego, tytuł oraz streszczenie projektu, które muszą być sporządzone w języku angielskim.

  Więcej informacji na stronie NAWA: LINK

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz bieżącym kontaktowaniu się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji. Naukowcy zainteresowani zaplikowaniem proszeni są o kontakt e-mailowy: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl lub telefoniczny: +48 85 686 52 21.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót