• Ogłoszenia

  Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją – PHC Polonium 2021 (nabór NAWA)

  23.04.2021 14:58
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o ogłoszonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej naborze wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską - PHC Polonium 2021.

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji.

   

  Co może być finansowane w projekcie?

  Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

  Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000,00 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

  Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju. Jest to zmiana modelu finansowania w stosunku do poprzednich edycji.

  W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  - koszty podróży naukowców polskich do Francji – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000,00 PLN;

  - koszty pobytu naukowców polskich we Francji:

  • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350,00 PLN dziennie,
  • w przypadku dłuższych pobytów - 4 200,00 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty niż wyżej wymienione nie będą kwalifikowane w projekcie.

  Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. Dokument opisujący powyższe priorytety stanowi jeden z załączników do niniejszego ogłoszenia.

   

  Kto może uczestniczyć w realizacji projektu?

  Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub w innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski.

   

  Jaki jest okres realizacji projektów?

  Projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

   

  Jaki jest tryb składania wniosków?

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

   

  Do kiedy trwa nabór wniosków o dofinansowanie?

  Nabór wniosków potrwa do 22 lipca 2021 r. do godziny 15:00.

  Wniosek o dofinansowanie w programie składa uczelnia (a nie indywidualny naukowiec). Wnioski powinny być składane w systemie teleinformatycznym NAWA. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego, tytuł oraz streszczenie projektu, które muszą być sporządzone w języku angielskim.

  Więcej informacji na stronie NAWA: LINK

   

  Załączniki:


  Partnerstwo strategiczne między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską – program współpracy

  Wzór umowy

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Naukowcy zainteresowani aplikowaniem proszeni są o kontakt e-mailowy: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl lub telefoniczny: +48 85 686 52 21.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót