• Ogłoszenia

  Ruszył nabór wniosków do programu NAWA Polskie Powroty

  19.05.2021 09:34
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o naborze wniosków do programu NAWA „Polskie Powroty”. Program został stworzony aby umożliwić wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub badawczych. Dodatkowo, program stwarza możliwość powracającym naukowcom założenia własnej grupy projektowej. Projekty mogą być dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

  Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

  Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

  • Młody naukowiec
  • Doświadczony naukowiec

   

  W przypadku młodych naukowców, projekty mogą trwać od 24 do 36 miesięcy, a maksymalny budżet określony został na poziomie 1 193 200 złotych. Wybór ścieżki doświadczonego naukowca pozwala na realizację projektów trwających od 36 do 48 miesięcy, z maksymalnym dofinansowaniem NAWA wynoszącym maksymalnie 2 447 600 złotych (jeżeli we wniosku nie zakłada się aplikowania o komponent badawczy).

  Powracającym naukowcem może być osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie,
  • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki „Młody naukowiec” uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku),
  • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce,
  • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery,
  • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dotyczy ścieżki „Doświadczony naukowiec”).

   

  W programie finansowane są:

  • wynagrodzenie powracającego naukowca,
  • wynagrodzenie osoby zapraszającej,
  • wynagrodzenie grupy projektowej,
  • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego,
  • przesiedlenie powracającego naukowca,
  • elementem Programu jest komponent badawczy – grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji Projektu (do 200 000 PLN). W przypadku chęci korzystania z tego komponentu, nie przysługuje dofinansowanei na adaptację i organizację miejsca pracy.

   

  Wniosek w imieniu własnym oraz Instytucji zatrudniającej (uczelni) składa Powracający Naukowiec. Wnioski należy składać w systemie teleinformatycznym NAWA do 29 lipca 2021 r. do godz. 15:00. Aplikacje składane są w języku angielskim.

   

  Więcej informacji znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze: LINK

   

  Załączniki:

  1) Wzór wniosku o finansowanie
  2) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla programów, w których beneficjentem są wspólnie osoba fizyczna oraz instytucja
  3) Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach Komponentu badawczego
  4) Wzór zobowiązania Instytucji zatrudniającej
  5) Przykładowy wzór informacji o zaproszeniu wystawionym przez Osobę Zapraszającą
  6) Wzór oświadczenia Powracającego Naukowca
  7) Wzór pełnomocnictwa dla Powracającego Naukowca do złożenia Wniosku
  8) Wzór oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej
  9) Wzór Umowy
  10, 11) Wzór Raportu częściowego i końcowego
  12) Wzory kart oceny (1-3)

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Powrót