• Ogłoszenia

  Nabór wniosków w ramach wspólnych programów badawczych NAWA pomiędzy Polską a Portugalią

  21.05.2021 15:12
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o naborze wniosków w ramach wspólnych programów badawczych NAWA pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Portugalii.

   

  Cel i zakres naboru:

  Nabór ma na celu wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii. Nie ma ograniczeń odnośnie dziedzin nauki.

   

  Wysokość dofinansowania i koszty kwalifikowalne:

  Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).

  W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

  1) Koszty podróży naukowców polskich do Portugalii – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN,

   2) Koszty pobytu naukowców z Portugalii w Polsce – koszt pobytu w Polsce wynosi:

  a) w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;

  b) w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne. Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.

   

  Okres realizacji projektów:

  Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

   

  Do kiedy można składać wnioski?

  Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w systemie teleinformatycznym NAWA do 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00 (czasu lokalnego w Warszawie).

  Zgodnie z regulaminem naboru, wnioski składane są przez uczelnię i inne uprawnione instytucje, a nie przez indywidualnych naukowców.

   

  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie:

  Wniosek wraz z załącznikami powinien być sporządzony w języku polskim, za wyjątkiem części wniosku obejmującej życiorys koordynatora z Portugalii, tytuł projektu oraz streszczenie projektu. Te 3 elementy wniosku muszą być sporządzone w języku angielskim.

   

  Procedura oceny wniosku:

  Wnioski podlegają niezależnej ocenie w Polsce i w Portugalii, zgodnie z procedurami każdej ze strony. Następnie, po zakończeniu ocen krajowych, wyboru projektów objętych dofinansowaniem dokona wspólna komisja, w skład której wejdą przedstawiciele obu krajów.

   

  Więcej informacji o procedurze naboru i oceny wniosków znajduje się w ogłoszeniu na stronie NAWA: LINK

   

  Załączniki:

  Wzór wniosku wspólne programy badawcze Polska-Portugalia 2021
  Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku
  Wzór umowy dla beneficjentów 2021_ Portugalia

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Naukowcy zainteresowani aplikowaniem proszeni są o kontakt.

   

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Powrót