• Aktualności

  Marta Eliza Płońska-Brzezińska profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych

  07.07.2021 13:57
  Autor: Administrator UMB

  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2021r., Marta Eliza Płońska-Brzezińska otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych. Postępowanie o nadanie tytułu prowadzone było nowym trybem bezpośrednio w Radzie Doskonałości Naukowej.

  Prof. dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska jest absolwentką dwóch kierunków studiów: Chemii (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Inżynierii środowiska (Politechnika Białostocka). Prof. Marta Płońska-Brzezińska uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w 2005 r. (Uniwersytet w Białymstoku), a stopień doktora habilitowanego w 2014 r. na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Za to osiągnięcie została wyróżniona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagrodą I stopnia (2015). Przez prawie 20 lat była pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, a od roku 2018 jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i kieruje Zakładem Chemii Organicznej (Wydział Farmaceutyczny).

  W latach 2009-2014, uczestniczyła w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z funduszy strukturalnych (POPW.01.03.00-20-034/09-00 oraz POPW.01.03.00-20-004/11-00) jako zastępca kierownika projektu oraz w projekcie dydaktycznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UDA-POKL.03.03.04-00-160/09-00) jako konsultant naukowo-dydaktyczny. Prof. Marta Płońska-Brzezińska była organizatorem, współorganizatorem oraz członkiem Komitetów Naukowych międzynarodowych szkół naukowych dla studentów oraz konferencji naukowych w kraju i zagranicą z zakresu chemii materiałowej oraz chemii polimerów (2012-2020). 
  Prof. Marta Płońska-Brzezińska jest autorką 75 publikacji z sumarycznym wskaźnikiem Impact Factor 246 i punktacją MNiE 3350 oraz autorką lub współautorką 2 patentów, w tym międzynarodowego. Liczba cytowań wynosi ok. 1650 oraz Indeks Hirscha - 24. W swojej pracy badawczej zajmuje się takimi zagadnieniami jak synteza nanomateriałów, głównie węglowych i polimerowych o ściśle określonych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych oraz wykorzystaniem ich w elektrochemii, katalizie, naukach farmaceutycznych i medycznych.
  Prof. Marta Płońska-Brzezińska wielokrotnie kierowała projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych. Obecnie jest kierownikiem dwóch grantów OPUS z NCN, pn. „Synteza porowatych nanokompozytów, ich właściwości fizykochemiczne i zastosowanie w elektrochemii” (UMO-2017/25/B/ST5/01414) oraz „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna” (UMO-2019/35/B/ST5/00572). Prof. Marta Płońska-Brzezińska jest wieloletnim ekspertem w Narodowym Centrum Nauki oraz w programach międzynarodowych (NSC and Technology Evaluation - Kazahstan i DFG, Niemcy). Swoje doświadczenie naukowe zdobywała podczas wielu krótko i długoterminowych staży zagranicznych, w tym między innymi w USA (University of California - Davis, Clemson University, University of Texas – El Paso) oraz w Niemczech (University of Erlängen-Nürenmberg). Była stypendystką Fundacji Batorego, laureatką Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcie naukowe będącego podstawą habilitacji (2015) oraz laureatką Nagrody Polskiej Akademii Nauk, Oddział Białystok i Olsztyn (2018).
  Dewiza na życie: „Nie staraj się być człowiekiem sukcesu. Stań się raczej człowiekiem wartościowym!” oraz „Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć.” (Albert Einstein)
  Powrót