• Ostatnia zmiana 23.01.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Nagrody i odznaczenia

  Procedura wystąpienia z wnioskami o odznaczenia pracownikom Wydziału:

   

  Dziekan Wydziału składa wniosek o odznaczenia podległym Kierownikom Jednostek, natomiast Kierownicy jednostek organizacyjnych składają wnioski z pismem przewodnim o odznaczenia podległym pracownikom do Jego Magnificencji Rektora UMB, które z kolei przekazywane są do Senackiej Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Termin składania wniosków: 5 lutego 2018 r.

   

  Przepisy prawne dotyczące rodzajów odznaczeń, o które można występować:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (tj. Dz.U. 2015, poz. 475)
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2004 r. Nr 277 , poz. 2743, z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U.2000r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. 2004 r. Nr 1 poz. 1)
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej „Za zasługi dla Wynalazczości”, jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. (Dz. U. 2003 r. Nr 112, poz. 1062).

   

  Przyznanie orderu/odznaczenia państwowego:

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom akademickim legitymujacym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli; autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych; nauczycielom legitymującym się wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej; autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież; nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania; działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania; wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli; obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania; innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

  /FORMULARZ – WNIOSEK do pobrania/

   

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. (Dz. U. nr 99, poz. 1073)

   

  • Krzyż Zasługi (I stopień – Złoty Krzyż Zasługi; II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi; III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi) jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny (działalnośc charytatywna) przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu i obywatelom. Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej trzy lata; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.

  /FORMULARZ – WNIOSEK do pobrania/

   

  • Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas: klasa I - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski klasa III - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, klasa V - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 3. Order Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez: 1) wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, 2) szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, 3) szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, 4) wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

  /FORMULARZ – WNIOSEK do pobrania/

   

  • Medal za Długoletnią Służbę. Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę po 30 latach pracy, II - stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę po 20 latach pracy, III - stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę po 10 latach pracy.

  /FORMULARZ – WNIOSEK do pobrania/

   

  Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.)

   

  • Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Rektora uczelni medycznej. Odznaka może być nadana w uznaniu osiągnięć w zakresie: wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; ochrony zdrowia ludności; poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych; profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej; kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia; wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia; wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia; rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością; rozwoju farmacji szpitalnej.

  /FORMULARZ – WNIOSEK do pobrania/

   

  • Odznaka „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Odznakę nadaje Prezes Rady Ministrów.  Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem za zasługi w dziedzinie wynalazczości i może być nadawana: twórcom projektów wynalazczych wyróżniającym się  znaczącymi osiągnięciami w zakresie dokonywania projektów wynalazczych, które przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki oraz wpłynęły na poprawę efektywności działalności gospodarczej; osobom fizycznym wyróżniającym się współdziałaniem przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów wynalazczych, zwłaszcza dotyczących rozwiązań w zakresie nowej techniki, osobom przyczyniającym się do popularyzacji twórczości technicznej, jak również do uzyskiwania i egzekwowania praw własności przemysłowej; osobom fizycznym posiadającym szczególne zasługi w popieraniu wynalazczości, które aktywną działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do poprawy stanu organizacji i ekonomiki wynalazczości w przedsiębiorstwach; jednostkom organizacyjnym, które osiągnęły szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki i zapewniania skutecznej ochrony prawnej stosowanych rozwiązań przez uzyskiwanie ochrony patentowej oraz innych praw własności przemysłowej, a także w zakresie obrotu prawami wyłącznymi; instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości. Odznaka może być nadana tylko raz.

  /FORMULARZ – WNIOSEK do pobrania/