• Ostatnia zmiana 21.02.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  O kierunku

  Studia na kierunku Analityka Medyczna trwają 5 lat (10 semestrów).

  Ukończenie studiów daje podstawę do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

  Kształcenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

   

  Program studiów:

  Przedmioty  realizowane na kierunku Analityka Medyczna można podzielić na dwie grupy:
   
  I grupa - treści podstawowe z zakresu: biologii, fizjologii, anatomii, histologii, chemii (ogólnej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, analitycznej), biochemii, biofizyki, analizy instrumentalnej i farmakologii.
   
  II grupa - treści kierunkowe z zakresu: patomorfologii, patofizjologii, immunologii i immunopatologii, toksykologii, biochemii klinicznej, chemii klinicznej, biologii molekularnej, cytologii klinicznej, genetyki medycznej, serologii grup krwi i transfuzjologii, hematologii laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej, diagnostyki parazytologicznej, diagnostyki izotopowej, laboratoryjnej diagnostyki pediatrycznej, analityki ogólnej, higieny z epidemiologią, praktycznej nauki zawodu.
   
  • Program pierwszych lat studiów przebiega pod hasłem teorii i przedmiotów biologiczno – chemicznych,

  • III rok to pierwszy kontakt z pracą w laboratoriach, materiałem od pacjentów, dochodzą  przedmioty zawodowe, związane z diagnostyką laboratoryjną. 

  • IV, V rok to doskonalenie swoich umiejętności i poznawanie  tajników diagnostyki laboratoryjnej.

   

  Praktyki zawodowe:

  • Praktyka zawodowa na II roku studiów w laboratorium naukowo-badawczym,

  • Praktyka zawodowa na III roku studiów w medycznym laboratorium diagnostycznym; zakres: analityka ogólna, biochemia, chemia kliniczna, parazytologia (160 godzin),

  • Praktyka zawodowa na IV roku studiów w medycznym laboratorium diagnostycznym; zakres: hematologia, mikrobiologia, serologia grup krwi (160 godzin).

   

  Sylwetka absolwenta:

  Ogólnym celem kształcenia na studiach kierunku Analityka Medyczna jest przygotowanie absolwenta, który posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk biologicznych, chemicznych i medycznych oraz specjalistyczną wiedzę szczegółową z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 

   

  Absolwent kierunku Analityka Medyczna potrafi:

  • pobierać i przygotować materiał do badań laboratoryjnych oraz ocenić jego przydatność do badania;
  • opracować i wdrożyć metody badawcze w medycznym laboratorium diagnostycznym;
  • samodzielnie wykonywać badania laboratoryjne;
  • zwalidować metody badawcze stosowane w laboratorium;
  • ocenić poprawność wszystkich rodzajów badań;
  • zapewnić wysoką jakość badań laboratoryjnych poprzez stosowanie programów oceny jakości;
  • dokonać laboratoryjnej interpretacji wyników badań;
  • współpracować z lekarzem w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych oraz monitorowania i prognozowania choroby;
  • prowadzić dokumentację medyczną w laboratorium;
  • zorganizować i nadzorować pracę medycznego laboratorium diagnostycznego;
  • ocenić koszty badań laboratoryjnych;
  • dbać o prawa pacjenta w laboratorium;
  • stosować zasady etyczne sformułowane w Kodeksie Etyki Diagnosty Laboratoryjnego;
  • dzielić się swoją wiedzą ze współpracownikami;
  • zaplanować i prowadzić eksperymenty naukowe;
  • brać udział w badaniach klinicznych.

   

  Absolwent kierunku Analityka Medyczna posiada głęboko zakorzenioną świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta. Wykonuje zatem swój zawód ze szczególną starannością zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także uregulowaniami prawnymi.

  Kończąc studia na kierunku Analityka Medyczna, absolwent jest przygotowany do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Jest także przygotowany do pracy dydaktycznej w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz do pracy w firmach farmaceutycznych współpracujących z medycznymi laboratoriami diagnostycznymi.