Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pomysł utworzenia Euroregionalnego Centrum Farmacji w ramach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 22.05.2015 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Pomysł utworzenia Euroregionalnego Centrum Farmacji w ramach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Potrzeba utworzenia Euroregionalnego Centrum Farmacji w ramach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Uniwersytet Medyczny jest najstarszą uczelnią w Białymstoku. Powstał w 1950 roku pod nazwą Akademia Medyczna, ale w ramach uznania dla wysokiego poziomu dydaktyczno-naukowego, w marcu 2008 roku uzyskał uprawnienia Uniwersytetu Medycznego. Siedzibą uczelni jest Pałac Branickich, obiekt historyczny z XVIII wieku, najcenniejszy i najokazalszy zabytkowy gmach w Białymstoku.
   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku posiada trzy wydziały:

  • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,

  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

  • Wydział Nauk o Zdrowiu.
    

  Uniwersytet kształci kadry medyczne i farmaceutyczne na potrzeby służby zdrowia w regionie i w Polsce. Nauczanie studentów realizują 63 zakłady podstawowych nauk medycznych i farmaceutycznych, 47 klinik, 3 studia oraz 7 samodzielnych pracowni. Uniwersytet zatrudnia 91 profesorów, 93 doktorów habilitowanych, 542 pozostałych nauczycieli akademickich. Reprezentują oni nieomal wszystkie specjalności nauk medycznych i nauk farmaceutycznych. Obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje nauczanie na trzech poziomach studiów: licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.  Na Uniwersytecie studiuje obecnie ponad 4.000 studentów. Niezależnie od funkcji edukacyjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi również działalność naukową. Uczestniczy w szerokim programie międzynarodowej współpracy, nie tylko w dziedzinie badań naukowych, ale również w zakresie wdrażania nowych modeli nauczania.
   

  Realizowany projekt dotyczy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który został utworzony 1 lipca 1977 roku, decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W 1999 roku Wydział uzyskał nowoczesną bazę dydaktyczno-naukową potrzebną dla dalszego rozwoju kierunku analityka medyczna. Nie posiada jednak własnej, specjalistycznej bazy lokalowej niezbędnej dla dalszego rozwoju kierunku farmacja. Wydział Farmaceutyczny posiada natomiast nowoczesną-rozbudowaną strukturę. Obecnie w skład Wydziału wchodzi 28 jednostek organizacyjnych, w tym 23 zakłady i 5 Samodzielnych Pracowni, w których pracuje ponad 120 nauczycieli akademickich w tym w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 17 profesorów i 22 doktorów habilitowanych. Wydział kształci studentów na następujących kierunkach:

  • Analityka Medyczna (od 1977r.)

  • Farmacja (od 1987r.)

  • Kosmetologia (od 2009r.).
    

  Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry i osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału umożliwiły uzyskanie uprawnień Wydziału do nadawania:

  • stopnia doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (od 2000r.)

  • stopnia doktora nauk farmaceutycznych (od 2004r.)

  • stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (od 2005r.).
    

  Spośród pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  • 169 osoby otrzymały stopnie doktora.
    

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW w 2010 roku uzyskał I kategorię.
   

  Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe we współpracy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczą one m.in. poszukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, oceny mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci leku i diagnostyki medycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowego jest ocena patomechanizmu chorób nowotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwanie markerów tych chorób.
   

  Obecnie Wydział Farmaceutyczny UM w Białymstoku jest jedyną jednostką w północno-wschodnim Makroregionie Polski skupiającą wybitnych specjalistów z zakresu farmacji, medycyny i chemii. Stanowią oni potencjalne zaplecze kadrowe do powstania Euroregionalnego Centrum Farmacji, które przyczyniłoby się nie tylko do rozwoju Wydziału, ale także do sprostania cywilizacyjnym wyzwaniom przed jakimi stoi znajdujący się na rubieżach Unii Europejskiej  Region Polski Północno-Wschodniej.