• Aktualności

  Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych. Pilotaż 2020 r.

  29.10.2020 15:10
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła pilotażowy program który ma wzmocnić kształcenie lekarzy i pielęgniarek na polskich uczelniach medycznych oraz krajowej kadry medycznej - informuje Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

   

  Cel pilotażu:

  Celem działania jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. Będzie ono realizowane poprzez zaproszenie do tych uczelni lekarzy-naukowców, lekarzy-praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarek i położnych z Unii Europejskiej lub z Wielkiej Brytanii, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodu oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów/doktorantów we wnioskujących uczelniach.

   

  Kto może brać udział:

  Wnioskodawcą jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach medycznych.

  Wniosek może dotyczyć osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty/ pielęgniarki/ położnej w państwie członkowskim UE (także kraje EOCD, EFTA, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria);
  2. aktualnie wykonuje zawód lekarza/lekarza dentysty/pielęgniarki/położnej w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii lub pracuje naukowo w ośrodku naukowym lub badawczym w jednym z tych krajów – wymagane będzie załączenie potwierdzenia zatrudnienia w ww. krajach przez okres min. 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków;
  3. posiada dyplom potwierdzający ukończenie co najmniej studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych;
  4. swobodnie posługuje się językiem polskim lub/i językiem angielskim w kontakcie z pacjentami (wymagane jest odpowiednie oświadczenie).

   

  Wysokość stypendium:

  1. Miesięczne stypendium dla lekarza wynosi 7 500 zł, a dla pielęgniarki – 5 000 zł. Stypendium może być wypłacane przez okres max. 12 miesięcy;
  2. Jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się stypendysty w Polsce – 12 000 zł;
  3. Jednorazowy dodatek mobilnościowy – 5000 zł dla stypendysty i 2000 zł dla każdego członka rodziny (małżonek oraz niepełnoletnie dzieci), ułatwiający im przyjazd do Polski, w tym pokrycie transportu i kosztów organizacji przyjazdu.
  4. Dodatek dla opiekuna stypendysty – 5000 zł (kwota jednorazowo przekazana przez NAWA; dodatek do regularnego wynagrodzenia opiekuna stypendysty w uczelni, wypłacany na zasadach określonych przez uczelnię).

  Kwoty, o których mowa powyżej są kwotami ryczałtowymi i nie podlegają opodatkowaniu.

   

  Budżet projektu:

  Na niniejsze działanie NAWA przeznaczy środki finansowe w wysokości 1,6 mln zł. Pula środków może zostać zwiększona w sytuacji dużego zapotrzebowania środowiska akademickiego na rozszerzenie tego działania.

  Uczelnia we wniosku składanym w NAWA przedstawia nie więcej niż dwie kandydatury (lekarza/ lekarza dentysty/ pielęgniarki/położnej; dalej: stypendysta) wraz z uzasadnieniem potrzeby pozyskania danej osoby do wzmocnienia systemu kształcenia w danej jednostce.

   

  Terminy:

  Składanie wniosków w działaniu możliwe będzie po 5 listopada 2020 roku i trwać będzie do 20 listopada 2020 roku. Wnioski składa się elektronicznie.

   

  Dodatkowe informacje

  Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można znaleźć na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa

   

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie oraz kontaktowanie się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

  Powrót