• Aktualności

  Nabór projektów naukowych finansowanych z subwencji 2021 roku dla doktorantów i pracowników należących do liczby N / Call for proposals

  20.11.2020 13:50
  Autor: Dział Nauki

   

  Szanowni Państwo,

  Czasy są trudne i niepewne pod wieloma względami, ale jesteśmy zdeterminowani, by nieprzerwanie i jeszcze bardziej efektywnie kontynuować nasze prace badawcze. Nieustannie i gorąco proszę o wysyłanie swoich jak najlepszych prac do jak najlepszych czasopism. Zależy nam na tym, by do końca roku 2021 (ostatniego roku poddanego bieżącej ewaluacji jednostek naukowych) drukiem ukazało się jak najwięcej bardzo dobrych prac pochodzących z UMB. Oczywiście, przede wszystkim chodzi nam wszystkim o ciągły rozwój naukowy naszej Uczelni, dobro pacjentów, satysfakcję badaczy. Ale nie możemy niestety zapomnieć o prozie życia i finansowych konsekwencjach naszych osiągnięć, czyli czekającej nas za chwilę ewaluacji. Stąd też gorący apel o nieustawanie w wysiłkach… i serdeczne podziękowania za dotychczasowy trud.

  Wybiegamy też myślą w przyszłość. I dlatego po raz kolejny uprzejmie zapraszam do składania wniosków na realizację działalności badawczej w 2021 roku w ramach subwencji przyznanej Uczelni.

  Tak jak w poprzednim naborze, wystarczy złożyć jeden wniosek opisujący całość zaplanowanych aktywności badawczych.

  Tak zwaną bazę finansowania będzie stanowiła kwota 10 000 PLN. Profesorowie i Doktorzy habilitowani zaliczeni do liczby N, mogą (jeśli oczywiście chcą) otrzymać 3-krotność lub 2-krotność tej kwoty. Dodatkowo kwota finansowania będzie rosła w zależności o liczby publikacji za min. 100 pkt., wartości uzyskanych grantów, ilości patentów.

  Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę, by konstruować budżety swoich badań w sposób realistyczny – tak, by przyznane środki można było w całości wydać (przede wszystkim na odczynniki) w 2021 roku. Z uwagi na dyscyplinę finansów publicznych zapotrzebowania na zakupy z projektów będzie można składać do dnia 31 grudnia 2021r., bez możliwości ich przenoszenia na rok następny.

  ................

  Dodatkowo, wzorem ubiegłego roku, Uczelnia kontynuuje nową formułę projektów badawczych, które dadzą pracownikom dydaktycznym i naukowo-technicznym Uczelni niezaliczonym do liczby N szansę realizowania lub kontynuowania dotychczasowej działalności naukowej. W związku z tym uruchomiony zostaje Konkurs na projekty naukowe dla Zespołów badawczych, w których rolę Współkierownika mogą pełnić osoby niezaliczone do liczby N (pracownicy na stanowiskach dydaktycznych oraz specjaliści naukowo-techniczni).

  W ramach Konkursu sfinansowanych zostanie 20 projektów, w kwocie nieprzekraczającej 10 tys. zł każdy, które zostaną złożone w Zespole badawczym pod Kierownictwem pracownika należącego do liczby N, niezależnie od jego stopnia lub tytułu naukowego, oraz Współkierownictwem pracownika zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-technicznym. Kryterium oceny wniosku stanowić będzie dotychczasowy dorobek naukowy pracowników pełniących rolę Współkierownika projektu.

  ..............

  Termin naboru wniosków w obu formułach zaplanowany jest do dnia 27 listopada 2020r. tak aby możliwe było płynne finansowanie Państwa projektów od początku 2021r.

  Niezbędne formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania, realizacji oraz rozliczenia swojej działalności badawczej w ramach projektów finansowanych z subwencji znajdą Państwo na stronie internetowej Uczelni pod adresem: Nauka – Dział Nauki - Subwencja.

   

  Link do formularza wniosku i regulaminu:  https://www.umb.edu.pl/s,22672/SUBWENCJA_2021_-_projekty_naukowe

   

  Jednocześnie przypominam o obowiązku dostarczenia wraz z wnioskiem zgody właściwej komisji bioetycznej (jeśli dotyczy). Niedostarczenie w/w zgody wstrzyma finansowanie projektu naukowego.

  W związku z istniejącą pandemią, proszę o składanie wniosków tylko w wersji elektronicznej (PDF + wersja edytowalna) na adres e-mail: wnioski@umb.edu.pl .

   

  Z wyrazami szacunku,

   

  Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Powrót