• Aktualności

  Stypendia Ministra Zdrowia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia – zasady składania wniosków

  04.10.2021 14:16
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

   Ministerstwo Zdrowia logotyp

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że w okresie 01 – 29 października 2021 r. cudzoziemcy polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej studiujący na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku będą mogli składać wnioski w celu ubiegania się o przyznanie stypendiów Ministra Zdrowia w roku akademickim 2021/2022 lub za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2021 r.

   

  Zasady przyznawania stypendiów osobom polskiego pochodzenia odbywającym kształcenie w uczelniach medycznych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia w roku akademickim 2021/2022 zostały określone w dokumencie pt. Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2021/2022. Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Dział Współpracy Międzynarodowej prosi osoby zainteresowane składaniem wniosków o zapoznanie się z przedmiotowym komunikatem:

  Kształcenie przeddyplomowe cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że dokument pt. Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych w roku akademickim 2021/2022 odnosi się wyłącznie do cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowanych określonych przez Ministra Zdrowia.

   

  Najważniejsze zasady dotyczące ubiegania się o stypendia Ministra Zdrowia:

   

  1. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2021/2022 albo za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2021 r. oraz termin składania wniosków.

  1.1. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2021/2022.

  Zgodnie z § 17 ww. zasad o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2021/2022, może ubiegać się cudzoziemiec polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej (posiadający ważną Kartę Polaka), odbywający kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia, który spełnia poniższe warunki:

  1) zaliczył co najmniej I rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w języku polskim, w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra;

  2) uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen (średnia ocena wyliczona na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów oraz ocen końcowych z przedmiotów objętych oceną) z poprzedniego roku akademickiego nie niższą niż 3,00;

  3) złożył wniosek do ministra (stanowiący załącznik nr 3) w okresie od 1 października do 29 października 2021 r. za pośrednictwem uczelni, w której odbywa kształcenie.

  1.2. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2021 r.

  Stypendyści Ministra Zdrowia, którzy otrzymali stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2020/2021, mogą zwrócić się z wnioskiem przekazanym za pośrednictwem uczelni do Ministra Zdrowia (stanowiącym załącznik nr 4) w okresie od 01 października do 29 października 2021 r., o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia na okres jednego miesiąca w związku z odbywaniem obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów, odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2021.

  1.3   Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych odbytych w okresie lipiec – wrzesień 2020 r.

  W przypadku niezrealizowania obowiązkowej praktyki wakacyjnej w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. z przyczyn niezależnych od studenta, osoby będące stypendystami Ministra Zdrowia w roku akademickim 2019/2020, zachowują prawo do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia za okres obowiązkowej praktyki wakacyjnej (nieodbytej w roku 2020). Ww. powinni  składać wnioski za pośrednictwem uczelni w okresie od 01 października do 29 października 2021 r.

   

  2. Tryb składania wniosków o stypendium do Ministra Zdrowia

  2.1. Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia zobowiązani są:

  1) Pobrać właściwy wniosek ze strony internetowej, który znajduje się pod następującym linkiem:

  Kształcenie przeddyplomowe cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022

  (wnioski stanowią załączniki nr 3 lub 4)

  2) wypełnić wniosek i przekazać, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem dziekanatu, na adres e-mailowy właściwego dziekanatu nie później niż do 29 października 2021 r. (29 października 2021 r. to ostatni dzień na przekazanie wniosku w formie e-mailowej, przez studenta do uczelni).

  2.2. Pracownik dziekanatu podejmie następujące kroki:

  1) wydrukuje i uzupełni wniosek w pkt. 7 załącznika nr 3 (tj. poprzez wpisanie średniej arytmetycznej ocen końcowych z poprzedniego roku akademickiego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), tj. średniej ocen wyliczonej na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów oraz ocen końcowych z przedmiotów objętych oceną, a następnie przekaże wniosek do podpisu właściwego Dziekana wydziału, w którym student odbywa kształcenie;

  2) po uzyskaniu podpisu Dziekana wydziału przekaże skan wniosku, wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl oraz do wiadomości na e-mail wnioskodawcy z wpisanym w temacie e-mail: imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem "wniosek o stypendium MZ w roku akademickim 2021 2022" w przypadku załącznika nr 3 lub z dopiskiem „wniosek o stypendium MZ za praktyki wakacyjne” w przypadku załącznika nr 4.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje ponadto, że zgodnie z § 19 ust. 1 zasad przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia, ubieganie się o stypendium ministra w danym roku akademickim nie przysługuje studentom, którzy:

  1. nie spełniają warunków, o których mowa w § 17 ust. 1;
  2. powtarzają semestr lub rok studiów, którego dotyczy złożony wniosek;
  3. uzyskali warunkowy wpis na rok akademicki, którego dotyczy złożony wniosek (dotyczy warunkowego wpisu uzyskanego przez studenta wyłącznie z przyczyn zależnych od studenta np. będącego wynikiem niezaliczenia przedmiotu wynikającego z programu studiów w wymaganym terminie);
  4. przebywają na urlopie od zajęć w roku akademickim, którego dotyczy złożony wniosek;
  5. zostali zawieszeni w prawach studenta;
  6. zostali ukarani dyscyplinarnie przez władze uczelni;
  7. zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. przebywają nielegalnie na terytorium RP.

   

  Zachęcamy do aplikowania o stypendia Ministra Zdrowia.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

  Powrót