Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Mateusz Cybulski profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu

  21.08.2023 13:28
  Autor: Administrator UMB
  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2023 r. Mateusz Cybulski z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
  Prof. dr hab. Mateusz Cybulski ukończył w 2012 r. studia drugiego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB, zaś od 1 października 2013 roku został zatrudniony
  w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej pod kierownictwem prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, przechodząc od tego czasu wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Biopsychospołeczne problemy w funkcjonowaniu osób w podeszłym wieku” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak), zaś w 2017 roku – stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu na podstawie osiągnięcia naukowego „Wybrane aspekty starzenia się w percepcji osób zróżnicowanych wiekowo”. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe Geriatria i opieka długoterminowa w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  Główny kierunek prowadzonych przez niego badań obejmuje występowanie symptomów wybranych zaburzeń psychicznych w populacji osób starszych w Polsce oraz ocenę wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie tej grupy społecznej.
  Całkowity dorobek naukowy prof. dr hab. Mateusza Cybulskiego wynosi 119,599 IF oraz 5454 pkt MEiN, zaś indeks Hirscha według bazy Web of Science Core Collection – 8.
  Prof. dr hab. Mateusz Cybulski jest kierownikiem projektu badawczego pt. „Poczucie lęku przed zakażeniem SARS-CoV-2 a postrzeganie szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób starszych w Polsce” (akronim: CoV-VAC-PL) w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami” (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR). Ponadto, był współwykonawcą (opiekunem naukowym) projektu badawczego pt. „Aktywność fizyczna oraz strategie radzenia sobie w czasie pandemii COVID-19 wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych po obu stronach granicy wschodniej w kontekście dynamicznych zmian sytuacji epidemiologicznej” w ramach programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” (Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, NAWA). W swojej dotychczasowej karierze naukowej był także kierownikiem 10 oraz współwykonawcą 15 projektów badawczych realizowanych z subwencji naukowej Ministerstwa Zdrowia w ramach wewnątrzuczelnianych grantów. W  2015 roku odbył staż naukowy w Katedrze Medycyny Sportowej i Rehabilitacji Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (Białoruś). Współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi zagranicznymi i krajowymi. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG), gdzie pełnię funkcję członka Komisji Rewizyjnej Podlaskiego Oddziału PTG, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  Pełni funkcję Managing editor w czasopiśmie Progress in Health Sciences (20 pkt MEiN) oraz Associate Editor w czasopiśmie Frontiers in Psychiatry (4.7 IF, 140 pkt MEiN). Autor kilkudziesięciu recenzji artykułów złożonych do międzynarodowych czasopism naukowych indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (m.in. Journal of Gerontology: Social Sciences, Archives of Gerontology and Geriatrics, BMC Public Health, Journal of Multidisciplinary Healthcare, BMC Geriatrics, Clinical Interventions in Aging,  Journal of Clinical Medicine, Geriatrics & Gerontology International, European Journal of General Practice, Journal of Pain Research, Polish Archives of Internal Medicine, Annals of General Psychiatry, PLOS One, Scientific Reports, Frontiers in Public Health).
  W roku akademickim 2013/2014 był stypendystą projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Począwszy od 2015 roku corocznie uzyskuje nagrody naukowe i dydaktyczne JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne. W 2019 roku został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, natomiast w 2022 roku – zespołowej nagrody Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.
  Był pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naukowym następujących podręczników akademickich:
  1. Cybulski M., Krajewska-Kułak E. (red.): Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. PZWL, Warszawa 2016.
  2. Cybulski M., Waszkiewicz N., Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K. (red.): Psychogeriatria. PZWL, Warszawa 2017 (I wydanie)/Warszawa 2022 (II wydanie).
  3. Cybulski M., Krajewska-Kułak E. (red.): Wielkie zespoły geriatryczne. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021.
  Był promotorem: 10 prac licencjackich, 50 prac magisterskich oraz 2 zakończonych przewodów doktorskich. Pełnił funkcję recenzenta w 3 przewodach doktorskich oraz w 3 postępowaniach
  o nadanie stopnia doktora, a także w 5 postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
  W 2016 roku został powołany na eksperta zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w 2018 roku – na eksperta merytorycznego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Pełnił ponadto funkcję eksperta Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) do oceny osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.
  Od 1 września 2020 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów. Jest także członkiem Rady Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu,.
  Był jednym z pomysłodawców, organizatorem oraz koordynatorem Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS) – jednego z pierwszych prozdrowotnych uniwersytetów senioralnych w Polsce, organizowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu nieprzerwanie od 2013 roku. W 2015 roku powołał do życia Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej (UPP) – unikatowy w skali kraju projekt prozdrowotny, dotyczących promocji zdrowia psychicznego w okresie starości. Od 2020 roku jest opiekunem merytorycznym obu projektów.
  Prywatnie mąż i tata Mikołaja oraz zapalony meloman.
  Powrót