• Ostatnia zmiana 09.02.2018 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Przeliczanie punktów rankingowych

   

  1. Wyniki procentowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce od 2005r. oraz wyniki procentowe z egzaminu wstępnego (lub egzaminu maturalnego) Kandydatów, którzy posiadają tzw. starą maturę  - czyli egzamin maturalny zdawany w Polsce do 2004r., są przeliczane w sposób podany w tabeli poniżej:

  2. Wyniki punktowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową - International Baccalaureate (IB) są przeliczane w sposób podany w tabeli poniżej:
   

  Punkty uzyskane
  na maturze z wybranego przedmiotu

  Liczba punktów
  w rankingu UMB

  1 pkt

  28

  2 pkt

  40

  3 pkt

  52

  4 pkt

  64

  5 pkt

  76

  6 pkt

  88

  7 pkt

  100

   

  3. Wyniki liczbowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali Maturę Europejską - European Baccalaureate (EB) są przeliczane według wzoru:


  wynik x 10.

   

  4. Wyniki Kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną (czyli egzaminem zagranicznym potwierdzonym świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy) są przeliczane według wzoru:


  (uzyskana liczba punktów/maksymalna liczba punktów) x 100.

  W celu przeliczenia swoich wyników Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia świadectwa lub dokumentu równoważnego do Biura Promocji i Rekrutacji lub wysłania skanu na adres brip@umb.edu.pl w terminie do 29.06.2018r. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony na wniosek Kandydata. Punkty rankingowe zostaną wprowadzone przez Administratora UMB.
  Kandydaci będący cudzoziemcami zobowiązani są również do przystąpienia do testu sprawdzającego znajomość języka polskiego, przeprowadzanego w UMB. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi. Test zostanie przeprowadzony 27.06.2018r.

  Kandydaci będący obcokrajowcami, ale nie spełniający kryteriów z pkt 4 powinni przystąpić do egzaminów z wymaganych na danym kierunku przedmiotów. Terminy egzaminów i regulamin publikowane są w zakładce Egzaminy.