• Ostatnia zmiana 19.11.2019 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Przeliczanie punktów rankingowych

   

  1. NOWA MATURA: Wyniki procentowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce od 2005r. czyli z tzw. nowej matury są przeliczane w następujący sposób:
   

   

  2. STARA MATURA: Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów z tzw. starą maturą (zdawaną do 2004r.) z części pisemnej są przypisane do odpowiednich przedmiotów z nowej matury zdawanych na poziomie PODSTAWOWYM !!! i przeliczane według wzoru:


  Skala 2-5

  Ocena niedostateczna (2) = 0 pkt w rankingu

  Ocena dostateczna (3) = 60 pkt w rankingu

  Ocena dobra (4) = 80 pkt w rankingu

  Ocena bardzo dobra (5) = 100 pkt w rankingu

   

  Skala 1-6

  Ocena niedostateczna (1) = 0 pkt w rankingu

  Ocena dopuszczająca (2) = 33 pkt rankingu

  Ocena dostateczna (3) = 50 pkt w rankingu

  Ocena dobra (4) = 67 pkt w rankingu

  Ocena bardzo dobra (5) = 83 pkt w rankingu

  Ocena celująca (6) = 100 pkt w rankingu

   

  UWAGA: Przy rekrutacji na kierunki, na których jest wymagany wyłącznie poziom ROZSZERZONY, kandydaci ze starą maturą muszą przedstawić zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpili, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE). Wyniki z zaświadczeń (określone w %) są przeliczane jak dla nowej matury (patrz punkt wyżej).

   

  3. Wyniki punktowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową - International Baccalaureate (IB) są przeliczane w sposób podany w tabeli poniżej:
   

  Punkty uzyskane
  na maturze z wybranego przedmiotu

  Liczba punktów
  w rankingu UMB

  1 pkt

  28

  2 pkt

  40

  3 pkt

  52

  4 pkt

  64

  5 pkt

  76

  6 pkt

  88

  7 pkt

  100

   

   

  5. Wyniki liczbowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali Maturę Europejską - European Baccalaureate (EB) są przeliczane według wzoru:

   

  wynik x 10.

   

  6. Wyniki Kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną (czyli uzyskaną w kraju innym niż Polska) są przeliczane według wzoru:


  (uzyskana liczba punktów/maksymalna liczba punktów) x 100.
   

  Wszyscy kandydaci (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) legitymujący się maturą zagraniczną oraz posiadający na świadectwie wyniki z wymaganych na danym kierunku przedmiotów przystępują 26.06.2020r. do egzaminu, którego pełna nazwa brzmi: Egzamin z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. Wynik z egzaminu nie wchodzi do punktacji rankingowej, a wymogiem dalszego udziału w rekrutacji jest zaliczenie go na min. 60%. Kandydaci przystępujący do tego egzaminu nie muszą przystępować do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu. W celu przeliczenia swoich wyników Kandydaci zobowiązani są do wysłania skanu świadectwa z wynikami na adres rek-prom@umb.edu.pl w terminie do 10.07.2020r. lub dostarczenia go do Biura Promocji i Rekrutacji. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony na wniosek Kandydata. Przeliczone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne wyniki na punkty rankingowe zostaną wprowadzone przez Administratora UMB najpóźniej do 10.07.2020r.

  Kandydaci nieposiadający na świadectwie wymaganych na danym kierunku przedmiotów mogą przystąpić w UMB do egzaminów z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Tacy kandydaci nie muszą przystępować do egzaminu z jęz. polskiego z zakresu nauk przyrodniczych a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: matura zagraniczna niepodlegająca przeliczeniu.


  Prosimy o zapoznanie się z zakładką Egzaminy.