• Ostatnia zmiana 30.04.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Przeliczanie punktów rankingowych

   

  1. NOWA MATURA: Wyniki procentowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce od 2005r. czyli z tzw. nowej matury są przeliczane w następujący sposób:
   

   

  2. STARA MATURA: Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów z tzw. starą maturą (zdawaną do 2004r.) z części pisemnej są przypisane do odpowiednich przedmiotów z nowej matury zdawanych na poziomie PODSTAWOWYM !!! i przeliczane według wzoru:


  Skala 2-5

  Ocena niedostateczna (2) = 0 pkt w rankingu

  Ocena dostateczna (3) = 60 pkt w rankingu

  Ocena dobra (4) = 80 pkt w rankingu

  Ocena bardzo dobra (5) = 100 pkt w rankingu

   

  Skala 1-6

  Ocena niedostateczna (1) = 0 pkt w rankingu

  Ocena dopuszczająca (2) = 33 pkt rankingu

  Ocena dostateczna (3) = 50 pkt w rankingu

  Ocena dobra (4) = 67 pkt w rankingu

  Ocena bardzo dobra (5) = 83 pkt w rankingu

  Ocena celująca (6) = 100 pkt w rankingu

   

  UWAGA: Przy rekrutacji na kierunki, na których jest wymagany wyłącznie poziom ROZSZERZONY, kandydaci ze starą maturą muszą przedstawić zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpili, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE). Wyniki z zaświadczeń (określone w %) są przeliczane jak dla nowej matury (patrz punkt wyżej).
  UMB przeprowadza egzaminy w standardzie CKE w terminach wskazanych w harmonogramie.

   

  3. Wyniki punktowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali Maturę Międzynarodową - International Baccalaureate (IB) są przeliczane w sposób podany w tabeli poniżej:
   

  Punkty uzyskane
  na maturze z wybranego przedmiotu

  Liczba punktów
  w rankingu UMB

  1 pkt

  28

  2 pkt

  40

  3 pkt

  52

  4 pkt

  64

  5 pkt

  76

  6 pkt

  88

  7 pkt

  100

   

   

  5. Wyniki liczbowe z egzaminu maturalnego Kandydatów, którzy zdawali Maturę Europejską - European Baccalaureate (EB) są przeliczane według wzoru:

   

  wynik x 10.

   

  6. Wyniki Kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną (czyli uzyskaną w kraju innym niż Polska) są przeliczane według wzoru:


  (uzyskana liczba punktów/maksymalna liczba punktów) x 100.
   

  Wszyscy kandydaci (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) legitymujący się maturą zagraniczną oraz posiadający na świadectwie wyniki z wymaganych na danym kierunku przedmiotów przystępują w terminie wskazabnym w harmonogramie do egzaminu, którego pełna nazwa brzmi: Egzamin z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. Wynik z egzaminu nie wchodzi do punktacji rankingowej, a wymogiem dalszego udziału w rekrutacji jest zaliczenie go na min. 60%. Kandydaci przystępujący do tego egzaminu nie muszą przystępować do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu. W celu przeliczenia swoich wyników Kandydaci zobowiązani są do wysłania skanu świadectwa z wynikami na adres rek-prom@umb.edu.pl lub dostarczenia go do Biura Promocji i Rekrutacji maksymalnie do dnia przystąpienia do Egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony na wniosek Kandydata. Wyniki z tych świadectw przeliczone na punkty rankingowe przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zostaną wprowadzone przez Administratora UMB dopiero wtedy gdy Kandydat zaliczy w/w egzamin na min 60%.

  Kandydaci nieposiadający na świadectwie wymaganych na danym kierunku przedmiotów mogą przystąpić w UMB do egzaminów z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Tacy kandydaci nie muszą przystępować do egzaminu z jęz. polskiego z zakresu nauk przyrodniczych a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: matura zagraniczna niepodlegająca przeliczeniu.


  Prosimy o zapoznanie się z zakładką Egzaminy.