Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rodzaj i miejsce zdawanej matury.
 • Ostatnia zmiana 16.07.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rodzaj i miejsce zdawanej matury


  Uwaga: poniższe zapisy dotyczą zasad rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

  1. Matura zdawana w Polsce

   

  Są dwa rodzaje matur zdawanych w Polsce: stara i nowa matura.

  • Nowa matura - zdawana od 2005r. do teraz. Dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), wyrażone w % i przeliczone na punkty rankingowe. Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z taką maturą jest świadectwo maturalne lub świadectwo maturalne i aneks/y.
  • Stara matura - zdawana w Polsce do 2004r. Wyniki z takiej matury traktujemy jako poziom podstawowy i przeliczamy na punkty rankingowe. Kandydaci ze starą maturą rekrutujący się na kierunki wymagające poziomu rozszerzonego mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w szkole lub egzaminu wstępnego w uczelni. Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z taką maturą jest świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wyniku maturalnego wystawione przez OKE lub zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego o standardzie CKE wystawione przez uczelnię.

   Prosimy o zapoznanie się z zakładką Kryteria przyjęć.
    

  2. Matura zagraniczna (zdawana w innym kraju niż Polska)

   

  Maturą zagraniczną legitymują się obcokrajowcy oraz Kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale uzyskali świadectwo w innym kraju niż Polska. Wyróżniamy dwa rodzaje matur zagranicznych: matura podlegająca lub niepodlegająca przeliczeniu.
   

  • Matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu na punkty rankingowe. Obcokrajowcy i Kandydaci z polskim obywatelstwem, posiadający wyniki maturalne z wymaganych na danym kierunku przedmiotów (i poziomów zdawania) zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów wstępnych przedmiotowych:
   a) kandydaci na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny powinni przystąpić do 2 egzaminów na poziomie rozszerzonym wybranych z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka i uzyskać co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi łącznie z 2 przedmiotów, ale nie mniej niż 30% z każdego
   b) kandydaci na wszystkie kierunki, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, powinni przystąpić do 1 egzaminu na poziomie rozszerzonym wybranego z grupy: biologia, chemia, matematyka, fizyka i uzyskać wynik nie niższy niż 30%


   Wyniki z egzaminów wstępnych przedmiotowych nie wchodzą do punktacji rankingowej. Zaliczenie egzaminów na wymaganym poziomie jest warunkiem  dalszego udziału w rekrutacji.

   Po spełnieniu warunku, o którym mowa w punkcie a) lub b) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki z matury zagranicznej na wynik rankingowy według wzoru:

  uzyskana liczba punktów z przedmiotu / maksymalna liczba punktów z przedmiotu x 100%.

  • Matura zagraniczna niepodlegająca przeliczeniu na punkty rankingowe. Obcokrajowcy i kandydaci z polskim obywatelstwem nieposiadający na świadectwie wyników z wymaganych przedmiotów (lub wymaganych poziomów) mogą przystąpić w UMB do egzaminów przedmiotowych na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub na poziomie podstawowym z przedmiotu matematyka. Wyniki % uzyskane z tych egzaminów będą przeliczane na punkty rankingowe, zgodnie z tabelą przeliczeń.

   Osoby, które przystępują do matury poza granicami Polski i w terminie rejestracji lub składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego lub zaświadczenie o wynikach prognozowanych, tzw. predicted grades oraz składają oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego i dostarczą oryginał świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia).

   

   

  3. Matura EB i IB

   

  Świadectwo Matury Europejskiej (EB) oraz Matury Międzynarodowej (IB) są równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

  • Matura Europejska EB (European Baccalaureate) jest dokumentem wydawanym absolwentom Szkół Europejskich. Uwaga - określenie "Matura Europejska" nie oznacza każdej matury zdawanej w państwie europejskim tylko określony system szkolnictwa! Wykaz szkół, które oferują naukę w ramach programu EB można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru.

  • Matura Międzynarodowa IB (International Baccalaureate) jest dokumentem wydawanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru.

   Prosimy o zapoznanie się z zakładką Kryteria przyjęć.

   Osoby, które będą przystępowały do matury IB lub matury EB i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia).