• Ostatnia zmiana 04.05.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rodzaj i miejsce zdawanej matury


  1. Matura zdawana w Polsce

   

   

  Kandydaci posiadający maturę zdawaną w Polsce od 2005r. (tzw. "nową maturę", wyrażoną w %) oraz Kandydaci posiadający maturę zdawaną do 2004r. (tzw. "starą maturę") zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.

  Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), wyrażone w %.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą zdawaną w Polsce od 2005r. jest świadectwo maturalne lub świadectwo maturalne i aneks/y.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą zdawaną w Polsce do 2004r. jest świadectwo dojrzałości (wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane na wynik % i traktowane jako poziom podstawowy. Kandydaci ze starą maturą rekrutujący się na kierunki wymagające poziomu rozszerzonego zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego lub  zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego o standardzie CKE.

  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć, Przeliczanie punktów rankingowych oraz Egzaminy.
   

  2. Matura zagraniczna (zdawana w innym kraju niż Polska)

   

   

  Kandydaci posiadający maturę zdawaną za granicą zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.


  Maturą zagraniczną legitymują się obcokrajowcy oraz kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale uzyskali świadectwo w innym kraju niż Polska.


  Kandydaci (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) legitymujący się maturą zagraniczną oraz posiadający na świadectwie wyniki z wymaganych na danym kierunku przedmiotów przystępują do egzaminu, którego pełna nazwa brzmi: Egzamin z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. Wynik z egzaminu nie wchodzi do punktacji rankingowej, a wymogiem dalszego udziału w rekrutacji jest zaliczenie go na min. 60%. Kandydaci przystępujący do tego egzaminu nie muszą przystępować do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: "matura zagraniczna - kraje UE, OECD, EFTA".  Jest to matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu. W celu przeliczenia swoich wyników Kandydaci zobowiązani są do wysłania skanu świadectwa z wynikami na adres rek-prom@umb.edu.pl lub dostarczenia go do Biura Promocji i Rekrutacji maksymalnie do dnia przystąpienia do Egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony na wniosek Kandydata. Wyniki z tych świadectw przeliczone na punkty rankingowe przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zostaną wprowadzone przez Administratora UMB dopiero wtedy gdy Kandydat zaliczy w/w egzamin na min 60%. .
  W każdej innej sytuacji służymy radą i pomocą, kontakt: rek-prom@umb.edu.pl lub 85 748 55 05


  Kandydaci (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) legitymujący się maturą zagraniczną i nieposiadający na świadectwie wymaganych na danym kierunku przedmiotów mogą przystąpić w UMB do egzaminów z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Tacy kandydaci nie muszą przystępować do Egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: "matura zagraniczna" (jest to matura niepodlegająca przeliczeniu).
  W każdej sytuacji służymy radą i pomocą, kontakt: rek-prom@umb.edu.pl lub 85 748 55 05.


  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć, Przeliczanie punktów rankingowych oraz Egzaminy.


  Osoby, które w 2020r. przystępują do matury poza granicami Polski i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego (lub zaświadczenie o wynikach prognozowanych, tzw. predicted grades) oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 30 września 2020r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.

   

  3. Matura IB oraz EB

   

   

  Kandydaci posiadający maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.

  Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru.
  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć oraz Przeliczanie punktów rankingowych.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą IB lub EB jest świadectwo. Osoby, które będą przystępowały w 2020r. do matury IB lub matury EB i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 30 września 2020r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.