• Ostatnia zmiana 19.11.2019 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rodzaj i miejsce zdawanej matury


  1. Matura zdawana w Polsce

   

   

  Kandydaci posiadający maturę zdawaną w Polsce od 2005r. (tzw. "nową maturę", wyrażoną w %) oraz Kandydaci posiadający maturę zdawaną do 2004r. (tzw. "starą maturę") zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.

  Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), wyrażone w %.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą zdawaną w Polsce od 2005r. jest świadectwo maturalne lub świadectwo maturalne i aneks/y.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą zdawaną w Polsce do 2004r. jest świadectwo dojrzałości (wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane na wynik % i traktowane jako poziom podstawowy. Kandydaci ze starą maturą rekrutujący się na kierunki wymagające poziomu rozszerzonego zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego lub  zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego o standardzie CKE.

  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć, Przeliczanie punktów rankingowych oraz Egzaminy.
   

  2. Matura zagraniczna (zdawana w innym kraju niż Polska)

   

   

  Kandydaci posiadający maturę zdawaną za granicą zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.


  Maturą zagraniczną legitymują się obcokrajowcy oraz kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale uzyskali świadectwo w innym kraju niż Polska.


  Kandydaci (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) legitymujący się maturą zagraniczną oraz posiadający na świadectwie wyniki z wymaganych na danym kierunku przedmiotów przystępują do egzaminu, którego pełna nazwa brzmi: Egzamin z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. Wynik z egzaminu nie wchodzi do punktacji rankingowej, a wymogiem dalszego udziału w rekrutacji jest zaliczenie go na min. 60%. Kandydaci przystępujący do tego egzaminu nie muszą przystępować do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: "matura zagraniczna - kraje UE, OECD, EFTA".  Jest to matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu. W celu przeliczenia swoich wyników Kandydaci zobowiązani są do wysłania skanu świadectwa z wynikami na adres rek-prom@umb.edu.pl w terminie do 10.07.2020r. (lub późniejszym, po uzasadnionym wniosku kandydata) lub dostarczenia go do Biura Promocji i Rekrutacji. W każdej innej sytuacji służymy radą i pomocą, kontakt: rek-prom@umb.edu.pl lub 85 748 55 05
  Przeliczone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne wyniki na punkty rankingowe zostaną wprowadzone przez Administratora UMB do dnia 10.07.2020r.  

  Kandydaci (niezależnie od posiadanego obywatelstwa) legitymujący się maturą zagraniczną i nieposiadający na świadectwie wymaganych na danym kierunku przedmiotów mogą przystąpić w UMB do egzaminów z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Tacy kandydaci nie muszą przystępować do Egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych a podczas rejestracji powinni zaznaczyć opcję: "matura zagraniczna" (jest to matura niepodlegająca przeliczeniu). W każdej sytuacji służymy radą i pomocą, kontakt: rek-prom@umb.edu.pl lub 85 748 55 05.


  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć, Przeliczanie punktów rankingowych oraz Egzaminy.


  Osoby, które w 2020r. przystępują do matury poza granicami Polski i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego (lub zaświadczenie o wynikach prognozowanych, tzw. predicted grades) oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 30 września 2020r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.

   

  3. Matura IB oraz EB

   

   

  Kandydaci posiadający maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.

  Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru.
  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć oraz Przeliczanie punktów rankingowych.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą IB lub EB jest świadectwo. Osoby, które będą przystępowały w 2020r. do matury IB lub matury EB i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 30 września 2020r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.