• Ostatnia zmiana 15.01.2021 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rodzaj i miejsce zdawanej matury


  1. Matura zdawana w Polsce

   

  Są dwa rodzaje matur zdawanych w Polsce: stara i nowa matura.

  • Nowa matura - zdawana od 2005r. do teraz. Dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), wyrażone w % i przeliczone na punkty rankingowe. Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z taką maturą jest świadectwo maturalne lub świadectwo maturalne i aneks/y.
  • Stara matura - zdawana w Polsce do 2004r. Wyniki z takiej matury traktujemy jako poziom podstawowy i przeliczamy na punkty rankingowe. Kandydaci ze starą maturą rekrutujący się na kierunki wymagające poziomu rozszerzonego mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w szkole lub egzaminu wstępnego w uczelni. Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z taką maturą jest świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o wyniku maturalnego wystawione przez OKE lub zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego o standardzie CKE wystawione przez uczelnię.

   Prosimy o zapoznanie się z zakładką Kryteria przyjęć.
    

  2. Matura zagraniczna (zdawana w innym kraju niż Polska)

   

  Maturą zagraniczną legitymują się obcokrajowcy oraz kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, ale uzyskali świadectwo w innym kraju niż Polska. Są dwa rodzaje matur zagranicznych. Poniżej krótki opis, niemniej jednak prosimy wszystkich kandydatów z taką maturą o kontakt z nami: rek-prom@umb.edu.pl przed rejestracją elektroniczną (w celu doprecyzowania właściwej ścieżki rekrutacji).

  • Matura zagraniczna podlegająca przeliczeniu na punkty rankingowe. Obcokrajowcy i kandydaci z polskim obywatelstwem, którzy posiadają na tej maturze wyniki z wymaganych na danym kierunku przedmiotów przystępują do egzaminu wstępnego w UMB, którego pełna nazwa brzmi: Egzamin z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych. Wynik z egzaminu nie wchodzi do punktacji rankingowej, a wymogiem dalszego udziału w rekrutacji jest zaliczenie go na min. 60%. Wyniki z matur zagranicznych zostaną przeliczone na punkty rankingowe i wprowadzone do systemu przez wydziałowe komisje rekrutacyjne dopiero wtedy gdy Kandydat zaliczy w/w egzamin na min 60%.
  • Matura zagraniczna niepodlegająca przeliczeniu na punkty rankingowe. Obcokrajowcy i kandydaci z polskim obywatelstwem nieposiadający na świadectwie wyników z wymaganych przedmiotów (lub wymaganych poziomów) mogą przystąpić w UMB do egzaminów wstępnych na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka i nie muszą już przystępować do Egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych.

   Prosimy o zapoznanie się z zakładką Kryteria przyjęć.

   Uwaga: Kandydaci z Białorusi, Ukrainy, Rosji - z informacjami szczegółowymi dot. zasad rekrutacji można zapoznać się pod tym linkiem.

   Osoby, które przystępują do matury poza granicami Polski i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego (lub zaświadczenie o wynikach prognozowanych, tzw. predicted grades) oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia).
   
   

  3. Matura EB i IB

   

  Świadectwo Matury Europejskiej (EB) oraz Matury Międzynarodowej (IB) są równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

  • Matura Europejska EB (European Baccalaureate) jest dokumentem wydawanym absolwentom Szkół Europejskich. Wykaz szkół, które oferują naukę w ramach programu EB można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea.   Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru.

  • Matura Międzynarodowa IB (International Baccalaureate) jest dokumentem wydawanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie. Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru.

   Prosimy o zapoznanie się z zakładką Kryteria przyjęć.

   Osoby, które będą przystępowały do matury IB lub matury EB i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa w terminie późniejszym (pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia).