• Ostatnia zmiana 21.03.2018 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rodzaj i miejsce zdawanej matury


  Matura zdawana w Polsce

   

   

  Kandydaci posiadający maturę zdawaną w Polsce od 2005r. oraz Kandydaci posiadający maturę zdawaną do 2004r. (tzw. "starą maturę") zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.

  Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), wyrażone w %.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą zdawaną w Polsce od 2005r. jest świadectwo maturalne lub świadectwo maturalne i aneks/y.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą zdawaną w Polsce do 2004r. jest świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego.

  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć, Przeliczanie punktów rankingowych oraz Egzaminy.
   

  Matura zdawana za granicą

   

   

  Kandydaci posiadający maturę zdawaną za granicą zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.

  Podstawą przyjęcia są wyniki z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu uzyskane na egzaminie za granicą potwierdzonym świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, przeliczone według odpowiedniego wzoru
  oraz - w przypadku Kandydatów będących obcokrajowcami - zaliczenie na min. 60 % testu sprawdzającego znajomość języka polskiego.
  Test zostanie przeprowadzony 27 czerwca 2018r.
  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć, Przeliczanie punktów rankingowych oraz Egzaminy.


  W celu przeliczenia swoich wyników Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia świadectwa lub dokumentu równoważnego do Biura Promocji i Rekrutacji lub wysłania skanu na adres rek-prom@umb.edu.pl w terminie do 29.06.2018r. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony na wniosek Kandydata. Punkty rankingowe zostaną wprowadzone przez Administratora UMB.
   

  Kandydaci będący obcokrajowcami, ale nie spełniający w/w kryteriów powinni przystąpić do egzaminów z wymaganych na danym kierunku przedmiotów.

  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć, Przeliczanie punktów rankingowych oraz Egzaminy.

  Osoby, które w 2018r. przystępują do matury za granicą i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 29 września 2018r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.

   

  Matura IB oraz EB

   

   

  Kandydaci posiadający maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań rekrutacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zgodnie z terminarzem rekrutacji.

  Podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów lub przedmiotu (i poziomów zdawania), przeliczone według wzoru.
  Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Kryteria przyjęć oraz Przeliczanie punktów rankingowych.

  Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą IB lub EB jest świadectwo. Osoby, które przystępowały w 2018r. do matury IB lub matury EB i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 29 września 2017r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.