• Ostatnia zmiana 25.04.2019 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Wymagane dokumenty


  Zanim przejdziesz do wykazu dokumentów przeczytaj koniecznie!

  • Jedynie kandydaci zakwalifikowani muszą dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.
  • Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje skreśleniem z listy!
  • Za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień wpływu tych dokumentów do siedziby Uczelni na adres: Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  • Komplet dokumentów może zostać złożony osobiście, wysłany drogą pocztową lub złożony za pośrednictwem innych osób (osobiste stawiennictwo kandydatów lub notarialne upoważnienie nie jest konieczne).
  • Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane!
  • Jeśli Kandydat chce zrezygnować z podjęcia studiów może to zrobić za pomocą zakładki Rezygnacja ze studiów dostępnej w IRK - wówczas zabezpieczone dokumenty odsyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub oddajemy osobie wskazanej przez Kandydata w rezygnacji.
  • Osoby, które w 2019r. przystępują do matury poza granicami Polski i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego (lub zaświadczenie o wynikach prognozowanych, tzw. predicted grades) oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 29 września 2019r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.
    

  Wymagane dokumenty na studia jednolite i I stopnia:

  • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny; formularz do pobrania z konta kandydata w zakładce „Wydruki”
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • wyłącznie oryginał (nie odpis!) dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia (świadectwa dojrzałości) i oryginał aneksu/aneksów (w przypadku poprawiania matury), które zostaną zwrócone po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku
  • kolorowa fotografia w formacie dowodowym wklejona (lub dołączona) do formularza rekrutacyjnego; dodatkowo zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie jpg, wgrane na konto kandydata (300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, max rozmiar pliku 1 MB) - wymagania dotyczące zdjęcia znajdują się na dole tej strony
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów (na orzeczeniu musi być wskazany kierunek lub kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania) - wszystkie informacje odnośnie badań lekarskich znajdują się na dole tej strony
  • dowód opłaty za I semestr studiów*
  • zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty**
  • zaświadczenie/a o wyniku/ach uzyskanym/ych na egzaminie wstępnym, wydanym przez uczelnię, w której kandydat przystąpił do egzaminu***
  • świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego****
  • zaświadczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego*****
  • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia*****


  *Dotyczy wyłącznie Kandydatów na studia niestacjonarne
  **Dotyczy wyłącznie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
  ***Dotyczy wyłącznie Kandydatów zdających egzamin lub egzaminy wstępne
  ****Dotyczy Kandydatów, którzy egzamin maturalny uzyskali w innym kraju niż Polska

  *****Dotyczy Kandydatów będących obcokrajowcami

   

  Wymagane dokumenty na studia II stopnia:

  • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy); formularz do pobrania z konta kandydata w zakładce „Wydruki”
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • podpisany dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (lub odpisem suplementu), który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku (uwaga: w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej)
  • wyłącznie oryginał (nie odpis!) dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia (świadectwa dojrzałości), który zostanie zwrócony po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku
  • kolorowa fotografia w formacie dowodowym wklejona (lub dołączona) do formularza rekrutacyjnego; dodatkowo zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie jpg, wgrane na konto kandydata (300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, max rozmiar pliku 1 MB) - wymagania dotyczące zdjęcia znajdują się na dole tej strony
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów (na orzeczeniu musi być wskazany kierunek lub kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania) - wszystkie informacje odnośnie badań lekarskich znajdują się na dole tej strony
  • dowód opłaty za I semestr studiów*
  • świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego**
  • zaświadczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego***
  • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia***


  *Dotyczy wyłącznie Kandydatów na studia niestacjonarne
  **Dotyczy Kandydatów, którzy egzamin maturalny uzyskali w innym kraju niż Polska

  ***Dotyczy Kandydatów będących obcokrajowcami

   

  Zdjęcia - wymagania techniczne:

  • fotografia powinna być kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym.
  • fotografia w wersji elektronicznej musi być wgrana na koncie kandydata (format jpg, 300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 megabajt) . W razie problemów z wgraniem zdjęcia proszę je przesłać na adres e-mail: rek-prom@umb.edu.pl podając imię, nazwisko i nr ID Kandydata (nr rekrutacyjny).
  • w/w wymagania są warunkiem koniecznym do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej. W przypadku dostarczenia nieprawidłowej fotografii prosimy liczyć się z opóźnieniami w wydaniu legitymacji

   

  Badania lekarskie - WAŻNE - Przeczytaj!

  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentów! Dotyczy to kandydatów na wszystkie kierunki.
  • W jaki sposób można otrzymać skierowanie na badania:
   - odebrać w Biurze Promocji i Rekrutacji (osobiste stawiennictwo nie jest wymagane)
   - pobrać skan z IRK - zakładka WYDRUKI (proszę jednak pamiętać, że zazwyczaj wymagany jest oryginał skierowania)
   - otrzymać skan e-mailem, wysyłając prośbę na adres brip@umb.edu.pl

   - otrzymać oryginał pocztą, wysyłając prośbę na adres brip@umb.edu.pl i podając dokładny adres do wysyłki oraz kierunek lub kierunki
  • Zaświadczenie może być wystawione na druku posiadanym przez lekarza i powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub kierunkach studiów, nazwę Uczelni, kierunek lub kierunki studiów oraz czas trwania studiów.
   Uwaga: kandydaci na kierunek ELEKTRORADIOLOGIA powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń! - proszę przed rejestracją do danej placówki upewnić się, że w placówce pracuje lekarz posiadający takie uprawnienia
  • Badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy. Uczelnia nie ma podpisanej umowy z żadną placówką lekarza medycyny pracy. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku co roku ogłasza wykaz placówek medycyny pracy, w których kandydaci będący mieszkańcami woj. podlaskiego mogą zrobić takie badania bezpłatnie - wykaz tych placówek znajduje się na dole strony
  • Kandydaci zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinni posiadać:

  1. Skierowanie w oryginale.
  2. Dokument tożsamości.
  3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
  4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
  5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
  6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
  7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

  • Prosimy kandydatów o informowanie lekarza medycyny pracy o długości trwania studiów na wybranym kierunku – informacje te są zawarte w zakładce „kierunki studiów”.


       ⇒  Pod tym linkiem możesz pobrać aktualny wykaz Ośrodków Medycyny Pracy.