• Ostatnia zmiana 25.08.2020 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Wymagane dokumenty


  Zanim przejdziesz do wykazu dokumentów przeczytaj koniecznie!

  • Jedynie kandydaci zakwalifikowani muszą dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.
  • Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje skreśleniem z listy!
  • Za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień wpływu tych dokumentów do siedziby Uczelni na adres: Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  • Komplet dokumentów może zostać złożony osobiście, wysłany drogą pocztową/przesyłką kurierską lub złożony za pośrednictwem innych osób (osobiste stawiennictwo kandydatów lub notarialne upoważnienie nie jest konieczne).
  • Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane!
  • Jeśli Kandydat chce zrezygnować z podjęcia studiów może to zrobić za pomocą zakładki Rezygnacja ze studiów dostępnej w IRK - wówczas zabezpieczone dokumenty odsyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub oddajemy osobie wskazanej przez Kandydata w rezygnacji.
  • Osoby, które w 2020r. będą przystępowały do matury poza granicami Polski i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego (lub zaświadczenie o wynikach prognozowanych, tzw. predicted grades) oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 30 września 2020r. pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.
  • Informacja o wykazie placówek z medycyny pracy znajduje się na dole strony.
    

  1. Wymagane dokumenty na studia jednolite i I stopnia:

  wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny; formularz do pobrania z konta kandydata w zakładce „Wydruki”

  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

  wyłącznie oryginał (nie odpis!) dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia (świadectwa dojrzałości) i oryginał aneksu/aneksów (w przypadku poprawiania matury), które zostaną zwrócone po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku

  kolorowa fotografia w formacie dowodowym wklejona (lub dołączona) do formularza rekrutacyjnego; dodatkowo zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie jpg, wgrane na konto kandydata (300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, max rozmiar pliku 1 MB) - wymagania dotyczące zdjęcia znajdują się na dole tej strony

  orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów (na orzeczeniu musi być wskazany kierunek lub kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania) - wszystkie informacje odnośnie badań lekarskich znajdują się na dole tej strony

  zgoda(oświadczenie) kandydata na udział w projekcie (Higiena Stomatologiczna), które można pobrać tutaj) 1

  dowód opłaty za I semestr studiów2

  zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty3

  zaświadczenie/a o wyniku/ach uzyskanym/ych na egzaminie wstępnym, wydanym przez uczelnię, w której kandydat przystąpił do egzaminu lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)4

  świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego5

  zaświadczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego6

  polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia6


  1 Dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Higiena Stomatologiczna

  2 Dotyczy wyłącznie kandydatów na studia niestacjonarne
  3 Dotyczy wyłącznie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
  4 Dotyczy wyłącznie kandydatów zdających egzamin lub egzaminy wstępne przedmiotowe (biologia, chemia, matematyka, fizyka)
  5 Dotyczy kandydatów, którzy egzamin maturalny uzyskali w innym kraju niż Polska

  6 Dotyczy kandydatów będących obcokrajowcami

   

  2. Wymagane dokumenty na studia II stopnia:

  wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy); formularz do pobrania z konta kandydata w zakładce „Wydruki”

  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

  podpisany dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (lub odpisem suplementu), który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię, po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku (uwaga: w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej)

  wyłącznie oryginał (nie odpis!) świadectwa dojrzałości, który zostanie zwrócony po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku

  kolorowa fotografia w formacie dowodowym wklejona (lub dołączona) do formularza rekrutacyjnego; dodatkowo zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie jpg, wgrane na konto kandydata (300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, max rozmiar pliku 1 MB) - wymagania dotyczące zdjęcia znajdują się na dole tej strony

  orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów (na orzeczeniu musi być wskazany kierunek lub kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania) - wszystkie informacje odnośnie badań lekarskich znajdują się na dole tej strony

  dowód opłaty za I semestr studiów1

  świadectwo dojrzałości, uzyskane za granicą, opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego2

  dyplom i suplement do dyplomu uzyskane za granicą przetłumaczone na jęz. polski2

  zaświadczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego3

  polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia3

   

  1 Dotyczy wyłącznie kandydatów na studia niestacjonarne
  2 Dotyczy kandydatów, którzy świadectwo dojrzałości lub dyplom uzyskali w innym kraju niż Polska

  3 Dotyczy kandydatów będących obcokrajowcami

   

  3. Wymagane dokumenty na kierunek położnictwo pomostowe:

  wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny; formularz do pobrania z konta kandydata w zakładce „Wydruki”

  kolorowa fotografia w formacie dowodowym wklejona (lub dołączona) do formularza rekrutacyjnego; dodatkowo zdjęcie w wersji elektronicznej  w formacie jpg, wgrane na konto kandydata (300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, max rozmiar pliku 1 MB) - wymagania dotyczące zdjęcia znajdują się na dole tej strony

  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

  kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Uczelnię, notarialnie lub przez instytucję wydającą

  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły na kierunku Położnictwo, poświadczona przez Uczelnię, notarialnie lub przez instytucję wydającą

  zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie położna na terenie RP

  kserokopia prawa wykonywania zawodu poświadczona przez Uczelnię, notarialnie lub przez instytucję wydającą

  orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów (na orzeczeniu musi być wskazany kierunek lub kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania) - wszystkie informacje odnośnie badań lekarskich znajdują się na dole tej strony

  dowód opłaty za I semestr studiów

   

  Zdjęcia - wymagania techniczne:

   

  • fotografia powinna być kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.
  • fotografia w wersji elektronicznej musi być wgrana na koncie kandydata (format jpg, 300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 megabajt) . W razie problemów z wgraniem zdjęcia proszę je przesłać na adres e-mail: rek-prom@umb.edu.pl podając imię, nazwisko i nr ID Kandydata (nr rekrutacyjny).
  • w/w wymagania są warunkiem koniecznym do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej. W przypadku dostarczenia nieprawidłowej fotografii prosimy liczyć się z opóźnieniami w wydaniu legitymacji

   

  Badania lekarskie - WAŻNE - Przeczytaj!

  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentów! Dotyczy to kandydatów na wszystkie kierunki.
  • W jaki sposób można otrzymać skierowanie na badania:
   - najlepiej pobrać skan z IRK - zakładka WYDRUKI
   - można odebrać w Biurze Promocji i Rekrutacji (osobiste stawiennictwo nie jest wymagane)

   - mozna też poprosić o wysłanie pocztą (lub e-mailem) podając dokładny adres do wysyłki oraz kierunek lub kierunki
  • Zaświadczenie może być wystawione na druku posiadanym przez lekarza i powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub kierunkach studiów, nazwę Uczelni, kierunek lub kierunki studiów oraz czas trwania studiów.
   Uwaga: kandydaci na kierunek ELEKTRORADIOLOGIA powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń! - proszę przed rejestracją do danej placówki upewnić się, że w placówce pracuje lekarz posiadający takie uprawnienia
  • Badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy. Uczelnia nie ma podpisanej umowy z żadną placówką lekarza medycyny pracy. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku co roku ogłasza wykaz placówek medycyny pracy, w których kandydaci będący mieszkańcami woj. podlaskiego mogą zrobić takie badania bezpłatnie - wykaz tych placówek znajduje się na dole strony
  • Kandydaci zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinni posiadać:

  1. Skierowanie (wyjątkowo w 2020r. skany skierowań pobrane z konta kandydata w IRK będą honorowane jak oryginał skierowania).
  2. Dokument tożsamości.
  3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
  4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
  5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
  6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
  7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

  • Prosimy kandydatów o informowanie lekarza medycyny pracy o długości trwania studiów na wybranym kierunku – informacje te są zawarte w zakładce „kierunki studiów”.


       Pobierz tutaj ⇒ wykaz placówek medycyny pracy.