• Ostatnia zmiana 10.08.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Wymagane dokumenty

   

  • Dokumenty należy dostarczyć do Biura Promocji i Rekrutacji - lewe skrzydło Pałacu Branickich,
   adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
  • Wyłącznie kandydaci zakwalifikowani dostarczają komplet dokumentów w wyznaczonym terminie!
  • Niezłożenie dokumentów (lub niekompletnych dokumentów) w terminie skutkuje skreśleniem z listy!
  • Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać drogą pocztową/przesyłką kurierską (decyduje data wpływu, a nie data nadania!) lub za pośrednictwem osób trzecich (osobiste stawiennictwo kandydatów nie jest konieczne, nie jest też wymagane upoważnienie do złożenia dokumentów).
  • Przy rezygnacji ze studiów dokumenty można uzyskać takimi samymi drogami jak w punkcie wyżej - dyspozycję rezygnacji i oddania/odesłania dokumentów można złożyć z poziomu konta w IRK.

   

  Wymagane dokumenty na studia jednolite i I stopnia:

  1. wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy) - do pobrania z konta kandydata w zakładce „Wydruki”
  2. wyłącznie oryginał świadectwa maturalnego (odpisy i kopie notarialne nie będą przyjmowane!) oraz oryginalny aneks(y) w przypadku gdy kandydat poprawiał maturę - dokumenty zostaną zwrócone po ostatecznym zakończeniu rekrutacji
  3. kolorowa fotografia w formacie dowodowym wklejona (lub dołączona) do formularza rekrutacyjnego, a w formacie .jpg wgrana na konto kandydata; w razie problemów z wgraniem zdjęcia proszę je przesłać na adres e-mail: rek-prom@umb.edu.pl podając imię, nazwisko i nr ID Kandydata;  wgranie fotografii jest warunkiem koniecznym do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej
  4. zaświadczenie/orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów - skierowanie na badanie można pobrać z konta kandydata w zakładce „Wydruki”
   uwaga 1: na zaświadczeniu musi być wskazany kierunek/kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania
   uwaga 2: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń
   uwaga 3: wykaz placówek Medycyny Pracy znajduje się na dole tej strony


  Dodatkowo:

  • kandydaci na studia niestacjonarne składają potwierdzenie przelewu (dowód opłaty) za I semestr studiów
  • kandydaci będący laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów składają zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu
  • kandydaci posiadający starą maturę składaja zaświadczenie/a o wyniku/ach wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub uczelnię, w której kandydat przystąpił do egzaminu
  • kandydaci będący obcokrajowcami składają: świadectwo maturalne przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, opatrzone apostille lub zalegalizowane; zaświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 oraz polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia


  Wymagane dokumenty na studia II stopnia:

  1. wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy) - do pobrania z konta kandydata w zakładce „Wydruki”
  2. dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (lub odpisem ) - dokumenty zostaną zwrócone po ostatecznym zakończeniu rekrutacji
  3. świadectwo maturalnego (lub odpis) - dokument zostanie zwrócony po ostatecznym zakończeniu rekrutacji
  4. kolorowa fotografia w formacie dowodowym wklejona (lub dołączona) do formularza rekrutacyjnego, a w formacie .jpg wgrana na konto kandydata; w razie problemów z wgraniem zdjęcia proszę je przesłać na adres e-mail: rek-prom@umb.edu.pl podając imię, nazwisko i nr ID Kandydata; wgranie fotografii jest warunkiem koniecznym do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej
  5. zaświadczenie/orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów - do pobrania z konta kandydata w zakładce „Wydruki”
   uwaga 1: na zaświadczeniu musi być wskazany kierunek/kierunki, nazwa Uczelni oraz data kolejnego badania
   uwaga 2: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń
   uwaga 3: wykaz placówek Medycyny Pracy znajduje się na dole tej strony

   

  Dodatkowo:

  • zaświadczenie z dziekanatu o średniej z przebiegu studiów - tylko w sytuacji, gdy średnia nie jest zawarta w suplemencie
  • kandydaci na studia niestacjonarne składają potwierdzenie przelewu (dowód opłaty) za I semestr studiów
  • kandydaci będący obcokrajowcami składają: świadectwo maturalne, dyplom i suplement przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, opatrzone apostille lub zalegalizowane; zaświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 oraz polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia

   

  Zdjęcia (wymagania techniczne) - dodatkowe informacje:

  • fotografia powinna być kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.
  • fotografia w wersji elektronicznej musi być wgrana na koncie kandydata (format jpg, 300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 megabajt) . W razie problemów z wgraniem zdjęcia proszę je przesłać na adres e-mail: rek-prom@umb.edu.pl podając imię, nazwisko i nr ID Kandydata
  • w/w wymagania są warunkiem koniecznym do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej. W przypadku dostarczenia nieprawidłowej fotografii prosimy liczyć się z opóźnieniami w wydaniu legitymacji


  Badania lekarskie - dodatkowe informacje:

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentów i dotyczy to kandydatów na wszystkie kierunki
  • skierowanie na badania można pobrać z konta kandydata - zakładka "Wydruki", można odebrać w Biurze Promocji i Rekrutacji (osobiste stawiennictwo nie jest wymagane), otrzymać pocztą (lub e-mailem) podając dokładny adres do wysyłki oraz kierunek lub kierunki
  • zaświadczenie wystawia lekarz medycyny pracy na własnym druku, na podstawie skierowania z UMB
  • zaświadczenie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań do studiowania, nazwę Uczelni, kierunek lub kierunki studiów oraz czas trwania studiów, prosimy kandydatów o informowanie lekarza medycyny pracy o długości trwania studiów na wybranym kierunku – informacje te są zawarte w zakładce „kierunki studiów”
   Uwaga: kandydaci na kierunek Elektroradiologia powinni się udać do lekarza medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wystawiania takich zaświadczeń! - proszę przed rejestracją do danej placówki upewnić się, że w placówce pracuje lekarz posiadający takie uprawnienia
  • Uczelnia nie ma podpisanej umowy z żadną placówką lekarza medycyny pracy - badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy; Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku co roku ogłasza wykaz placówek medycyny pracy, w których kandydaci będący mieszkańcami woj. podlaskiego mogą zrobić takie badania bezpłatnie - wykaz tych placówek znajduje się na dole strony
  • kandydaci zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinni posiadać:

  1. skierowanie
  2. dokument tożsamości
  3. wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada)
  4. karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada)
  5. zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony
  6. kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań
  7. bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada)


  Lista placówek Medycyny Pracy w województwie podlaskim:

  Kandydaci na kierunek Elektroradiologia - wykaz placówek medycyny pracy w woj. podlaskim 2022r.

  Kandydaci na wszystkie pozostałe kierunki - wykaz placówek medycyny pracy w woj. podlaskim 2022r.