• Ostatnia zmiana 04.04.2018 przez Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego

  Komunikaty

   

   

  Zasady przyznawania świadczeń w roku 2018

   

  Sekcja socjalna USK przypomina, iż termin składania wniosków na wypoczynek letni w 2018 roku uprawnionym pracownikom, upływa 15.05.2018

  Natomiast wszyscy pracownicy Szpitala zobowiązani są do złożenia w powyższym terminie "oświadczenia" o sytuacji materialnej, rodzinej za miesiąc poprzedni.

  Świadczenia z Funduszu Socjalnego przyznaje Dyrektor szpitala na podstawie protokółu kwalifikacyjnego Komisji Socjalno Bytowej powołanej z przedstawicieli związków zawodowych. Każde dofinansowanie wymaga złożenia przez pracownika właściwego wniosku.

  Dochód, o którym mowa we wniosku, oblicza się na podstawie PIT-u rozliczeniowego złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2017 (nie dotyczy osób, których dochód przekracza 3000 zł na osobę).

  1. 14 dniowe wczasy turystyczne - wniosek należy złożyć do 15 maja, i do końca listopada wykorzystać nieprzerwanie 14 dni wolego (w tym urlop wypoczynkowy, szkoleniowy lub związany z rodzicielstwem, dni wolne w dyżurach, wolne soboty/świeta/potwierdzoe przez Kadry. Wczasy przysługują co roku od dnia zatrudnienia – pracownikowi, współmałżonkowi i dzieciom powyżej roku do 25 lat (uczące się). Warunkiem otrzymania świadczenia dla dzieci powyżej 16 roku życia jest dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii legotymacji szkolnej lub stosownego zaświadczenia . Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosparwności.

  Maksymalna dopłata – 1000 zł, dla pracownikaa dla członka rodziny 35% tej wartości.

  1. 2. wstępu do kina, teatru, opery, dofinansowanie do zakupu biletów do kina, teatru następuje na wniosek uprawnionego po przedłożeniu faktury VAT do kwoty max. 200 zł, Należy przedłożyć wniosek wraz z fakturą imienną na pracownika
  1. 3. na zajęcia sportowo-rekreacyjne - pływalnia, siłownia, aerobik, rehabilitacja lecznicza, dofinansowanie następuje na wniosek uprawnionego po przedłożeniu faktury VAT. Maksymalny koszt do 500 zł
  2. 4. paczek choinkowych lub w zamian wypłata kwot pieniężnych (raz w roku) dzieciom pracowników od 3 do 12 lat wg zgłoszonych danych do Działu Kadr. Koszt paczki – 100 zł.
  1. 5. finansowe w przypadku zdarzeń losowych, pożaru kradzieży, choroby przewlekłej. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Do wniosku należy przedłożyć zaświadczenia o chorobach, dochodach, historię pobytu w szpitalu, zaświadczenie o dochodach, rachunki za leki, zaświadczenia z policji lub straży pożarnej o kradzieży lub pożarze. W razie potrzeby – dodatkowe podanie z opisem sytuacji rodzinnej i życiowej. Wysokość zapomogi jest uzależniona od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej max. do 2280 zł.

  6. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe:

  · - 8000 zł na remont mieszkania

  - 10000 na budowę domu, zakup mieszkania lub domu wg regolaminu FŚS

  - Przy wniosku na budowę domu należy złożyć: pozwolenie na budowę, skrócony kosztorys lub zaświadczenia od kierownika budowy o koszcie budowy i stanie zaawansowania robót.

  - Przy zakupie mieszkania lub domu, należy przedłożyć kopię aktu notarialnego kupna.

  - 10000 zł na przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych - przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności i skrócony kosztorys prac.·

  Pożyczki są udzielane na 3 lata tj. na 36 rat. Oprocentowanie 3% w stosunku rocznym.

  Wymagają poręczenia 2 osób pracowników USK

  7. Bony towarowe lub w zamian kwoty pieniężne na koniec roku / w zależności od sytuacji

  finansowej ZFŚS/.

  Podstawą do naliczenia jest złożone przez pracownika do 15 maja oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pracownika.

  Uwaga – wszystkie wnioski pracownika o dofinansowanie z ZFŚS wymagają opinii Komisji Socjalno Bytowej, która zbiera się w ostatnią środę każdego miesiąca. Natomiast wypłaty z Funduszu ustalono na 15-go każdego miesiąca. Świadczenia z Funduszu są wypłacane tylko w okresie zatrudnienia w USK

  Świadczenia należy wykorzystać najpóźniej do 30 listopada 2018.