• 07.11.2019 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Warunki uczestnictwa

    

    

   WARUNKI UCZESTNICTWA ►więcej

    

   REGULAMIN PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA

    

   1. Streszczenia (max. 200 słów, czcionka Times New Roman, wielkość 12), w języku polskim i angielskim, należy przesyłać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny Konferencji do 25 kwietnia 2020.

    

   1. Streszczenia powinny mieć następujący układ:

    

   wersja polska

   • Wstęp
   • Cel badań
   • Materiał i metodyka
   • Wyniki
   • Wnioski
   • Słowa kluczowe

    

   wersja angielska

   • Introduction
   • Purpose
   • Material and methods
   • Results
   • Conclusion
   • Key words

    

   1. Streszczenia mające formę niezgodną z wyżej opisaną nie będą przyjmowane.

    

   1. W ramach jednej opłaty wpisowej Uczestnik może zgłosić kilka prac.

    

   1. Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji decyduje o przydziale pracy do prezentacji w danej sesji oraz o formie prezentacji (ustna/multimedialna).

    

   1. O terminie i formie prezentacji pracy autorzy zostaną poinformowani na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
  • Organizatorzy

   Patronat honorowy

   Komitet Organizacyjny

   Komitet Naukowy

   Patronat medialny

   Miejsce obrad

   Goście konferencji

   Partnerzy

   Akcja Charytatywna

   Monografie
   z poprzednich lat