• Ostatnia zmiana 04.11.2016 przez Zakład Radiologii

  Kierunek Lekarski

   

  REGULAMIN DYDAKTYCZNY

  ZAKŁAD RADIOLOGII

  1. Zajęcia z Diagnostyki Obrazowej prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, prelekcji. Ponadto prowadzone są zajęcia fakultatywne.
  2. Warunkiem zaliczenia programu zajęć jest obecność na nich, cząstkowe zaliczenie poszczególnych zajęć i semestrów oraz zdanie egzaminu końcowego.
  3. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność na 2 zajęciach (w trakcie semestru), wiadomości z tych zajęć należy uzupełnić i przyswoić (podlega ocenie asystenta).
   W przypadku nieobecności (usprawiedliwionej) na więcej niż 2 zajęciach w trakcie semestru, blok zajęć należy powtórzyć z inną grupą ćwiczeniową. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej.
  4. Zaliczenia zajęć odbywać się mogą w formie ustnej lub pisemnej (sprawdziany, kolokwia, praca zaliczeniowa, praca egzaminacyjna).
  5. Podręcznik z radiologii:

  1.RADIOLOGIA Diagnostyka obrazowa RTG, TK, USG i MR

        autorzy: B.Pruszyński, A.Cieszanowski, Warszawa 2014r.

  2.PODRĘCZNIK RADIOLOGII

  autorzy: Herring William, Redaktor naukowy: Sąsiadek Marek, wyd: Urban & Partner

  1. Egzamin końcowy składa się z dwóch części: I- część praktyczna, II- część teoretyczna. Warunkiem dopuszczenia do części teoretycznej jest zaliczenie części praktycznej. Egzamin końcowy uważa się za zdany pod warunkiem zaliczenia części praktycznej i części teoretycznej. Część praktyczna egzaminu odbywa się w formie ustnej i jest sprawdzeniem umiejętności praktycznej oceny badań obrazowych. Część teoretyczna egzaminu odbywa się w formie pisemnej, w postaci testu, bądź zagadnień opisowych.
  2. W przypadku nie zaliczenia egzaminu końcowego (I termin), dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów poprawkowych (termin II i termin III). W przypadku nie zaliczenia egzaminów poprawkowych dopuszcza się możliwość egzaminu komisyjnego – IV termin, który przeprowadzony jest poza Zakładem Radiologii na wniosek Dziekana Uniwersytetu Medycznego odpowiedniego wydziału.     
  3. Student ma prawo wglądu do sprawdzonych prac pisemnych w terminie podanym przez kierownika Zakładu Radiologii lub osobę przez niego wyznaczoną w obecności kierownika Zakładu Radiologii lub osoby przez niego wyznaczonej.
  4. Wyniki zaliczeń i egzaminów przedstawiane są w formie ustnej lub pisemnej (ogłoszenie wyników na tablicy ogłoszeń).

   

  REGULAMIN PORZĄDKOWY

  ZAKŁAD RADIOLOGII

   

  1. Na zajęcia w Zakładzie Radiologii należy zgłaszać się w odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch) i obuwiu ochronnym. W przypadku niedostosowania się do powyższych wymagań asystent może nie dopuścić studenta do udziału
   w prowadzonych zajęciach, co zakwalifikowane zostanie jako nieobecność.
  2. W przypadku spóźnienia studenta na zajęcia (wykład, ćwiczenia, seminarium….) przekraczające 15 min. prowadzący asystent wnioskować może o powtórne odbycie zajęć.
  3. W przypadku niewłaściwego zachowania studenta w trakcie prowadzonych zajęć asystent może usunąć/wyprosić go z zajęć, co zakwalifikowane zostanie jako nieobecność.