• Ostatnia zmiana 29.09.2020 przez Zakład Kosmetologii Specjalistycznej

  Kosmetologia - I stopień

  Regulamin obowiązujący na zajęciach

  w Zakładzie Kosmetologii Specjalistycznej UMB

   

  W roku akademickim 2020/2021 obowiązują zasady zgodne z zarządzeniami Rektora dotyczące dot. uczestniczenia studentów i doktorantów w zajęciach

  https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/22395,Komunikat_dot_uczestniczenia_studentow_i_doktorantow_w_zajeciach_w_roku_akademickim_2020-2021

  https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1844/zarzadzenie-nr-86-2020

  https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1706/zarzadzenie-nr-51-2020

   

  1. Przed wejściem do Zakładu należy zdezynfekować ręce.
  2. Na wszystkich zajęciach studenci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy.
  3. Przed rozpoczęciem zajęć ubranie wierzchnie i obuwie należy zostawić w szatni.
  4. Na ćwiczeniach Studentów dodatkowo obowiązują:
  • czysty i wyprasowany fartuch kosmetyczny oraz czarne getry (legginsy),
  • bezwzględnie zmiana obuwia,
  • upięte włosy, krótkie paznokcie, zdjęcie biżuterii,
  • ręcznik do wycierania rąk.
  1. Na seminariach Studentów dodatkowo obowiązują:
  • czysty i wyprasowany fartuch kosmetyczny,
  • bezwzględnie zmiana obuwia,
  • upięte włosy.
  1. Każdy Student jest odpowiedzialny za swój schludny i profesjonalny wizerunek podczas zajęć.
  2. W czasie trwania zajęć bezwzględnie:
  • należy mieć wyłączone/wyciszone telefony komórkowe,
  • bez zgody Asystenta prowadzącego zajęcia nie wolno robić zdjęć i nagrywać,
  • nie wolno spożywać posiłków.
  1. Na zajęcia Studenci przechodzą tylko i wyłącznie z Asystentem.
  2. Na zajęciach Student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności Asystenta. W trakcie zajęć nie wolno bez zgody Asystenta opuszczać sali ćwiczeń.
  3. Podczas ćwiczeń rzeczy osobiste tj. torebki, telefony komórkowe należy pozostawić w szafkach do tego przeznaczonych.
  4. Po sprawdzeniu obecności Asystent prowadzący ćwiczenia wyznacza kolejno z listy dwie osoby dyżurne. Do obowiązków dyżurnych należą m.in. przygotowanie środka dezynfekującego wg instrukcji, wykonanie dezynfekcji narzędzi, dbanie o czystość okolicy zlewu, włącznie podgrzewaczy do wosków, a także uporządkowanie sali ćwiczeniowej m.in. sprawdzenie czy wszystkie preparaty, akcesoria i urządzenia są czyste i odłożone we właściwe miejsce oraz wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez Asystenta prowadzącego zajęcia.
  5. Fotele kosmetyczne na Sali ćwiczeń nr 10 należy zabezpieczyć prześcieradłami jednorazowymi, a w razie konieczności zdjąć pokrowce i również zabezpieczyć fotel prześcieradłem jednorazowym. Przed położeniem się na łóżko Klienci/Studenci zdejmują obuwie. Przed wykonaniem zabiegu Studenci proszą klientki o zdjęcie biżuterii, odłożenie torebek w wyznaczone miejsce i wyciszenie telefonu.
  6. Studentom udostępniony jest segregator zawierający instrukcje obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu sali ćwiczeń nr 10.
  7. Każdy Student przed zakończeniem zajęć ma obowiązek posprzątania własnego stanowiska pracy.
  8. W trakcie obsługi urządzeń, w przypadku awarii, zniszczenia urządzenia lub jego części Student bezzwłocznie zgłasza zajście Asystentowi prowadzącemu zajęcia. Asystent zabezpiecza całe urządzenie i zgłasza jego uszkodzenie osobie odpowiedzialnej. Osoba odpowiedzialna za aparaturę, zapoznaje się z przyczyną uszkodzenia i uszkodzeniem, odnotowuje w rejestrze uszkodzeń/awarii- uszkodzenie sprzętu, uwzględniając datę uszkodzenia, rodzaj-przyczynę uszkodzenia, imię i nazwisko Studenta zgłaszającego oraz imię i nazwisko asystenta prowadzącego zajęcia. Powtarzające się uszkodzenia urządzeń z udziałem tego samego Studenta, zgłaszane będzie kierownikowi jednostki i opiekunowi roku.
  9. Student jest zobligowany do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Osoby spóźnione powyżej 15 minut, mogą być niedopuszczone do aktywnego uczestniczenia w zajęciach (student nie uczestniczy w wykonywaniu zabiegów, może wyłącznie przy nich asystować, bądź wykonywać czynności porządkowe na sali polecone przez Asystenta prowadzącego zajęcia). Przy powtarzających się spóźnieniach, Asystent prowadzący zajęcia ma prawo odmówić Studentowi uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z otrzymaniem nieobecności nieusprawiedliwionej i nie zaliczenia zajęć.
  10. Materiały jednorazowe zanieczyszczone krwią należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem, przeznaczonym na odpady medyczne.

  Formy wyrównania zaległości

  1. Student ma obowiązek zaliczyć materiał obowiązujący na opuszczonych zajęciach zgodnie zasadami zaliczenia danego przedmiotu, które dostępne są w regulaminach przedmiotowych.
  2. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w których Student uczestniczy po okresie nieobecności. Wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione. Usprawiedliwienie należy dostarczyć do Sekretariatu. Dopuszcza się przesłanie drogą mailową skanu zwolnienia lekarskiego na adres zks@umb.edu.pl, jednak po ustąpieniu przyczyny nieobecności oryginał zwolnienia należy dostarczyć do Sekretariatu.
  3. Nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, dziekańskim lub innym uprawnionym.

  Bezpośrednio przed zakończeniem zajęć:

  1. Wszystkie preparaty, akcesoria, narzędzia oraz urządzenia należy oczyścić, zdezynfekować oraz odłożyć we właściwe miejsce.
  2. Należy uporządkować miejsce wykonywania dezynfekcji narzędzi, wylać płyn dezynfekujący, oczyścić myjkę ultradźwiękową, a zlew i miejsce obok pozostawić suche.
  3. Fotele kosmetyczne i taborety ustawić w jednym rzędzie, oparcia i siedziska na tej samej wysokości, odłączyć od gniazd sieciowych. Koce złożyć w jednakowy sposób i pozostawić na fotelach. Stoliki kosmetyczne ustawić obok foteli.
  4. Urządzenia kosmetyczne odłączyć od prądu.
  5. Okna na sali pozostawić zamknięte.

  Pozostałe zasady i warunki odbywania zajęć zawarte są w szczegółowych regulaminach przedmiotów realizowanych w Zakładzie Kosmetologii Specjalistycznej.