Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. IMI 2 (Innovative Medicines Initiative).
 • IMI 2 (Innovative Medicines Initiative). Logo IMI - Zielony napis imi (innovative medicines initiative) w granatowej obręczy
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  IMI 2 (Innovative Medicines Initiative)

  Nowa strona IMI2 –  Wspólnego Przedsięwzięcia Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2!

   

  Ogłoszenie konkursu IMI2 – Call 20 zaplanowano na 21 stycznia i 23 czerwca 2020 roku. Daty te mogą jednak ulec zmianie.

   

  Tematy IMI2 – Call 20:

  • Wczesna diagnoza, przewidywanie wyników badań  radiograficznych i opracowanie racjonalnych, spersonalizowanych strategii leczenia w celu poprawy długoterminowych efektów leczenia łuszczycowego zapalenia stawów
  • Innowacje mające na celu przyspieszenie opracowania i produkcji szczepionek
  • Wdrożenie biopsji płynnej do praktyki klinicznej
  • Plastyczność nowotworów
  • Terapia protonowa versus fotonoterapia w raku przełyku – strategia trimodalności
  • Postępowanie z lekami na bazie białek i obawy dotyczące ich stabilności
  • Wspólne działania sektora akademickiego i przemysłowego na rzecz innowacji i leczenia gruźlicy (UNITE4TB)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  IMI uruchomiło dwa nowe konkursy – Call 11. i Call 12.

  Adresatami konkursów są: naukowcy, MŚP, średnie przedsiębiorstwa, organizacje pacjenckie, organy regulacyjne i inne podmioty zainteresowane takimi dziedzinami jak: badania medyczne, rozwój leków, zdrowie publiczne itp.

  Wnioski można składać na tematy dotyczące choroby Alzheimera, dużych danych (Big Data), szczepionek, chorób autoimmunologicznych, bariery krew-mózg, rozwoju leków (Call 12) i wykorzystania wyników projektów zrealizowanych w IMI (Call 11).

  Budżet konkursu 11 pochodzi wyłącznie z części publicznej i wynosi 5 mln euro. IMI spodziewa się realizacji małych wniosków po ok.0,5 mln euro trwających nie dłużej niż 24 miesiące. To pilotaż, wprowadzony w odpowiedzi na potrzeby środowiska. Nowi partnerzy mogą brać udział, ale współpraca z zakończonymi (lub kończącymi się projektami) musi być wzięta pod uwagę. Termin składania (jednoetapowego) wniosku upływa 24 października 2017.

  Budżet konkursu 12 na realizację 7 tematów wynosi 126,4 mln euro z czego budżet publiczny pochodzący z Horyzontu 2020 wynosi 64,1 mln. a pozostała część to wkład (głównie in kind) firm z EFPIA oraz Partnerów Stowarzyszonych z IMI2, którzy będą brać udział w projektach. Termin składania wniosku konsorcjum badawczego (1. etap) to 24 października 2017 a zwycięzca, który przejdzie do 2. etapu może złożyć pełen wniosek (z konsorcjum przemysłowym) do 16 maja 2018.

  Komunikat prasowy, w którym jest krótki opis każdego z tematów.

  Wszelkie dokumenty dotyczące konkursów :

  Webinaria dla wszystkich tematów oraz zasady i procedury dotyczące składania wniosków konsorcjum badawczego w IMI.

  Aktualne dokumenty znajdują się również na stronie IMI w KPK.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking) to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

     

    Budżet IMI 2 JU wynosi 3,27 mld euro. 1,638 mld euro pochodzi z Komisji Europejskiej (program Horyzont 2020, Wyzwanie społeczne: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan), 1,425 mln euro z EFPIA i 213 mln euro od innych członków i partnerów stowarzyszonych.

     

    Finansowane przez IMI2 JU badania będą dotyczyć: szczepionek nowej generacji, spersonalizowanych leków i leczenia, szybszego wdrażania skutecznej i stabilnej opieki zdrowotnej, wykorzystania środków publicznych oraz przemysłu sektorów zdrowia i nauk o życiu dla zaspakajania potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu farmaceutycznego.

     

    Finansowanie pochodzące z Komisji Europejskiej jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, średnich partnerów przemysłowych (max. 500 mln euro obrotu rocznie) i jednostek publicznych np. środowisk akademickich (uniwersytety, instytucje badawcze itp.), organizacji pacjentów, szpitali, agencji regulacyjnych, organów oceny technologii medycznych itp. Projekty badawcze będą realizowane we współpracy z konsorcjum badawczym finansowanym przez KE i przedsiębiorstwem wchodzących w skład EFPIA. Przy czym wkład własny przedsiębiorstwa do projektu jest równy budżetowi części finansowanej przez KE.

    Szczegóły dotyczące inicjatywy są dostępne na stronie IMI

     

    UWAGA!

    Począwszy od 11. konkursu (otwarcie 19 lipca 2017) obowiązywać będzie poprawiony dokument dotyczący składania, oceny i przyznawania grantów (IMI2 Manual for Submission, Evaluation and Grant Award), przyjęty przez Radę Zarządzającą IMI2 w dniu 11 lipca 2017  r.

    Wprowadzone istotne zmiany dotyczą:
    • Zaangażowania przedstawicieli branży farmaceutycznej w proces oceny:
    – nie biorą udziału w ocenie; konsultują panel ekspertów przed rozpoczęciem zdalnej oceny;
    – nie spotkają się z panelem ekspertów.
    • Po zakończeniu oceny wszyscy członkowie Rady Zarządzającej IMI2 JU mają dostęp do tych krótkich wniosków, które przekroczyły próg oceny.
    • Członkowie Rady Zarządzającej mogą konsultować (z zachowaniem poufności) członków konsorcjów przemysłowych w sprawie wyników oceny.

     

    Niemiecki Krajowy Punkt Kontaktowy dla Nauk o Życiu przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Edukacji prowadzi i udostępnia bardzo dobry serwis, pomocny przy poszukiwaniu partnerów i budowie konsorcjów do projektów IMI2.

    Paltforma (IMI2 PP) znajdująca się pod adresem http://www.imi-partnering.eu jest teraz aktualna dla tematów trwających konkursów. Daje unikalne możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy (w szczególności dedykowanych do konkretnych obszarów badawczych/tematów).

    Obecnie jest dostępnych 970 profili, w tym 230 małych i średnich przedsiębiorstw z 38 krajów.

    IMI2 prowadzi bazę poszukiwania partnerów: http://www.imi.europa.eu/content/partner-search, z której również warto skorzystać.