• Ostatnia zmiana 04.04.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Zajęcia i FOTOGALERIA

   

  CEL  ZASADNICZY

   

  Poszerzenie wiedzy prozdrowotnej przedszkolaków i ich rodziców

   

  SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

  I część

  • Wspomaganie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań
  • Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie
  • Kreowanie płaszczyzny współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków.
  • Promowanie wzorców higienicznego stylu życia.
  • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
  • Przybliżenie  tajników zawodów medycznych
  • Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i kształtowanie nawyków higienicznych.
  • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.
  • Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.
  • Wzmacnianie poczucia wartości i budowa pozytywnego obrazu siebie.
  • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
  • Wyrabianie nawyków mówienia umiarkowanym głosem.
  • Zapobieganie przemocy, eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród wychowanków przedszkola.
  • Wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy.
  • Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka, dla życia i zdrowia.
  • Kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej

   

  II część

  • możliwość szkolenia rodziców/nauczycieli w zakresie problemów wychowawczych dzieci (tematyczne spotkania z kadrą dydaktyczną Wydziału)  oraz zapoznanie  ich z filmami edukacyjnymi

   

   

  KOORDYNATORZY PROJEKTU  

   

  prof. dr  hab. n. med.  Elżbieta Krajewska-Kułak

  Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

  Kierownik  Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB

   

  Dr  n. o zdr.  Andrzej Guzowski

  Asystent Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB

   

  WYKŁADOWCY  -  pracownicy i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

   

  CZAS TRWANIA PROJEKTU   - 01.04.2018-31.05.2018

   

  STUDENCI  - 20 dzieci z zespołem Downa

   

  ZAJĘCIA   -  łącznie 13 modułów, 1-2 razy w tygodniu, po 45 minut każdy i 15 min przerwy

  • I Moduł - Tajemnice muzeum medycznego
  • II Moduł - Skąd sie bierze życie
  • III Moduł -  Nie taki zastrzyk straszny
  • IV Moduł -  Uczymy się pomagać
  • V  Moduł -  Ruch to zdrowie
  • VI  Moduł -  Wiem, co jem
  • VII  Moduł - Zdjęcie nie tylko u fotografa
  • VIII  Moduł -  Logopedia na wesoło
  • IX  Moduł - Uwiez w siebie
  • X   Moduł -Przyszły naukowiec
  • XI  Moduł - Młody odkrywca
  • XII  Moduł - Młody menedżer ochrony zdrowia
  • XIII Moduł - Wolontariat