• Ostatnia zmiana 17.04.2018 przez Klinika Rehabilitacji

  Regulamin Zajęć

  REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH
  W KLINICE REHABILITACJI

   

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Klinice Rehabilitacji z przedmiotu jest zgodny z Regulaminem Studiów oraz Statutem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  2. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dziekanaty i według programu nauczania zatwierdzonego przez Dziekanaty, w godzinach przewidzianych w planie zajęć.
  3. W przypadku zmiany terminów zajęć dydaktycznych, wynikających z pełnienia obowiązków służbowych lub wypadków losowych, prowadzący zobowiązany jest poinformować starostę roku o nowym, ustalonym terminie zajęć.
  4. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie w czasie i miejscu przewidzianym harmonogramem dla poszczególnych grup. Studenci oczekują na zajęcia przed Kliniką Rehabilitacji.
  5. Student zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych z grupą studencką, do której został przypisany na początku roku akademickiego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie ćwiczeń, seminariów i wykładów.
  6. Osoby spóźniające się mogą zostać niedopuszczone do uczestniczenia w zajęciach, co będzie równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.
  7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (np. zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) stosowne zaświadczenie musi być dostarczone do prowadzącego zajęcia w ciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą honorowane, zaś nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona. Konieczność usprawiedliwienia nieobecności dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych w Klinice.
  8. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach i/lub seminariach wymaga odrobienia zajęć poprzez uczestniczenie w nich z inną grupą studencką najpóźniej do końca danego semestru. Wyjątkowo, w uzasadnionych wypadkach, dopuszcza się inną formę odrobienia nieobecności usprawiedliwionej, na zasadach i w terminie określonym przez Kierownika Kliniki lub osobę przez niego upoważnioną.
  9. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
  10. Szczegółowy rozkład godzin konsultacyjnych prowadzących zajęcia jest umieszczony  na stronie internetowej Kliniki.
  11. Liczba nieobecności usprawiedliwionych przekraczająca 20% łącznej liczby zajęć w ciągu roku skutkuje brakiem uzyskania końcowego zaliczenia i związana jest z koniecznością powtórzenia całego przedmiotu w kolejnym roku akademickim.
  12. Brak odrobienia nieobecności usprawiedliwionej w czasie i formie wskazanej powyżej w punktach 7,8 Regulaminu staje się podstawą traktowania nieobecności jako nieusprawiedliwionej.
  13. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieobecności nieusprawiedliwionej student nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu i zobowiązany jest do powtórzenia całego przedmiotu w kolejnym roku akademickim.
  14. Student jest zobowiązany do teoretycznego przygotowania się do ćwiczeń począwszy od pierwszego dnia zajęć. Stopień przygotowania do zajęć może podlegać ocenie przez prowadzącego zajęcia w wybranej przez niego formie („wejściówka”, zaliczenie ustne, krótki test sprawdzający wiedzę itp.).
  15. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem praktycznym i/lub teoretycznym. Szczegółowe wytyczne zaliczenia ustalane są z prowadzącym zajęcia. Brak zaliczenia powoduje niedopuszczenie do egzaminu z przedmiotu. Student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia zajęć, po uprzednim ustaleniu terminu zaliczenia z prowadzącym zajęcia.
  16. Zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się w formie przewidzianej w sylabusie przedmiotu.
  17. Przewiduje się możliwość zaliczenia przedmiotu w przypadku studentów, którzy przedmiot ten zdali w innym terminie lub w trakcie nauczania na innym kierunku studiów w przypadku, gdy liczba punktów ECTS pokrywa się z liczba punktów przewidzianych w trakcie realizacji programu nauczania na kierunku na którym ma być dokonane zaliczenie. Decyzja należy do Kierownika Klinika lub osoby odpowiedzialnej za dokonanie wpisu w indeksie z przedmiotu, który ma być przepisany.
  18. Student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej i/lub egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez Kierownika Kliniki (lub osobę przez niego upoważnioną) i w obecności Kierownika Kliniki (lub osoby przez niego upoważnionej).
  19. Informacje o wynikach zaliczeń i egzaminów przekazywane są w formie listy wywieszonej na tablicy ogłoszeń w Klinice z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w ciągu 2 tygodni.
  20. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć dydaktycznych (liczba godzin dydaktycznych, tematyka, sposób realizacji poszczególnych zajęć, kryteria oceniania, wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej) dostępne są w sylabusach na stronie internetowej Kliniki.
  21. Wszelkie uwagi i problemy natury organizacyjnej, merytorycznej itp. Student ma prawo i obowiązek kierować bezpośrednio lub poprzez Starostę Roku do koordynatora przedmiotu i/lub do Kierownika Kliniki.
  22.  Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia i biały fartuch lekarski (ewentualnie koszulka) i białe spodnie.
  23. Odzież wierzchnią, torby i plecaki należy pozostawiać w szatni studenckiej. Student jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. Pracownicy Kliniki nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia powyższych rzeczy.
  24. Podczas zajęć obowiązuje zakaz wnoszenia na salę ćwiczeń jedzenia i picia oraz wprowadzania osób postronnych.
  25. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, natomiast inne urządzenia elektroniczne (notebooki, laptopy itp.) mogą być używane jedynie w celach dydaktycznych, po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej zajęcia.
  26. Niedopuszczalne jest wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz utrwalanie na innych nośnikach prezentacji i wykładów pod rygorem konsekwencji dyscyplinarnych.
  27. W sali ćwiczeniowej Student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności prowadzącego zajęcia. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody prowadzącego, opuszczać sali ćwiczeniowej.
  28. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ. O wszystkich wypadkach podczas zajęć Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić prowadzącego.
  29. Studenta obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Wszelka ewentualna dokumentacja dotycząca pacjenta, prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej i wykonywana w trakcie zajęć, nie może zawierać danych personalnych, ani innych informacji umożliwiających identyfikację pacjenta.
  30. Obowiązkiem studenta jest szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ pokrywa student.
  31. Na terenie całego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Zakaz ten dotyczy również tzw. e-papierosów.
  32. W przypadkach niewyszczególnionych w powyższym regulaminie obowiązuje regulamin studiów UMB.