Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Zakładu Zdrowia Publicznego.
 • Ostatnia zmiana 07.11.2017 przez Zakład Zdrowia Publicznego

  Regulamin Zakładu Zdrowia Publicznego

   

  1. Regulamin Zakładu Zdrowia Publicznego jest zgodny z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  2. Zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z sylabusem przedmiotu.
  3. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia i wykonywania poleceń osoby prowadzącej.
  4. Na terenie Zakładu student zobowiązany jest przestrzegać zasady bhp i ppoż, utrzymywać porządek i czystość. Obowiązuje korzystanie z szatni.
  5. Sposób prowadzenia zajęć, formy przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów oraz warunki zwalniania z nich, kryteria oceniania, wykaz obowiązkowych i zalecanych podręczników określony jest w sylabusie przedmiotu.
  6. Obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
  7. Nieobecność na zajęciach musi być niezwłocznie usprawiedliwiona, najpóźniej podczas pierwszych zajęć, na których obecny będzie student. We wszystkich przypadkach wymagane jest oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku zdolności do uczestniczenia w zajęciach lub inny oryginalny dokument stanowiący usprawiedliwienie nieobecności z przyczyn niezależnych.
  8. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych, w sytuacji wystąpienia zaległości na skutek nieobecności usprawiedliwionej należy ustalić termin odpracowania zaległości z osobą zaliczającą przedmiot. Student zobowiązany jest do wyrównywania zaległości powstałych na skutek nieobecności w terminie do dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.
  9. Nieobecność studenta przekraczająca 50% liczby godzin dydaktycznych przedmiotu jest równoznaczna z brakiem możliwości dopuszczenia do zaliczenia / egzaminu.
  10. Studenta obowiązuje znajomość trybu przystępowania do egzaminu zgodnego z treścią Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  11. Wyniki kolokwiów, zaliczeń i egzaminów będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Zakładu z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  12. Student ma prawo do konsultacji w godzinach określonych przez osobę prowadzącą zajęcia. Informacja o terminach konsultacji – dyżurów znajduje się w sekretariacie Zakładu.
  13. Student ma prawo wglądu do kolokwiów, zaliczeń i egzaminu w dniu ogłoszenia wyników lub w terminie ustalonym z osobą odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotu.
  14. Podczas seminarium, ćwiczeń i wykładów zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, jedzenie, a także wykonywanie zdjęć i nagrań bez zgody prowadzącego zajęcia.
  15. Niekulturalne lub niezgodne z regulaminem zachowanie studenta podczas zajęć spowoduje wyproszenie go z sali, co jest równoznaczne z niezaliczeniem zajęć.
  16. Palenie tytoniu (w tym również e-papierosy) oraz wnoszenie, spożywanie alkoholu i środków odurzających jest surowo wzbronione. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź substancji psychoaktywnych nie zostaną wpuszczone na zajęcia, co równoznaczne jest z uzyskaniem oceny niedostatecznej z zajęć.
  17. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje kierownik Zakładu.
  18. Za naruszenie powyższego regulaminu student ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.