• Ostatnia zmiana 11.05.2018 przez Administrator UMB

  O Klinice

  Kierownik:

  prof. dr hab. med. Jerzy Ładny

  Dane kontaktowe:

  Baza dydaktyczna:

  ul. Szpitalna 37
  15-295 Białystok
  Tel. 85-686-50-20 - Kierownik,
  tel/fax 85-686-50-18 - Sekretariat
  e-mail: medrat@umb.edu.pl

  Baza kliniczna:

  Szpitalny Oddział Ratunkowy
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny UMB
  Ul. Skłodowskiej-Curie 24a
  15-276 Białystok

   

  Historia Kliniki Medycyny Ratunkowej

   

  Późną jesienią 1999 roku ówczesne Władze Akademii Medycznej w Białymstoku rozpoczęły konsultacje w sprawie utworzenia w Uczelni Kliniki Medycyny Ratunkowej na bazie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego oraz Zakładu Medycyny Ratunkowej na bazie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Problem ten stał się jednym z tematów posiedzenia Senackiej Komisji ds. Klinicznych, która pozytywnie zaopiniowała pomysł utworzenia powyższych jednostek. W dniu 16.02.2000 roku Rada Wydziału Lekarskiego powołała Klinikę Medycyny Ratunkowej na bazie SPSK i Klinikę Medycyny Ratunkowej Dzieci na bazie SPDSK.


  Pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji obu Klinik został dr hab. Jerzy Robert Ładny, ówczesny adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej AMB i jednocześnie Kierownik Centralnej Izby Przyjęć SPSK. Rozpoczął on tworzenie bazy klinicznej i dydaktycznej dla nowo powołanych jednostek. Już w listopadzie 2000 roku Minister Zdrowia Grzegorz Opala powierzył dr hab. Jerzemu Robertowi Ładnemu obowiązki lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej. Dwa lata później doc. Ładny jako pierwszy w województwie podlaskim zdał z wynikiem pomyślnym egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty medycyny ratunkowej.

  W pomieszczeniach budynku przy ul. Waszyngtona (bloku "M") uzyskano skromną bazę lokalową i rozpoczęto nauczanie medycyny ratunkowej studentów wszystkich kierunków Akademii Medycznej. Na stanowisku Adiunkta zatrudniona została dr med. Małgorzata Malinowska-Zaprzałka (już nie pracuje w Zakładzie), zaś pierwszym asystentem została młoda absolwentka AM lek. Marzena Wojewódzka (obecnie dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz). Niedługo potem dołączył do nich lek. Zdzisław Sawicki (zmarł nagle kilka lat później). I tak dydaktyka została zorganizowana.

   

  Gorzej było z tworzeniem bazy łóżkowej Kliniki za względu na brak środków finansowych i szczupłą bazę lokalową w SPSK. Sytuacja była lepsza w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, bowiem ten szpital posiadał stosowną bazę i Szpitalny Oddział Ratunkowy Dzieci dość wcześnie zaczął tam funkcjonować. Oddział ten szybko usamodzielnił się i nie wszedł w strukturę tworzonej Kliniki Medycyny Ratunkowej. Doc. Ładny został Konsultantem Wojewódzkim ds. medycyny ratunkowej i rozpoczął zabiegi o uzyskanie jak największej liczby specjalistów medycyny ratunkowej w naszym województwie. W listopadzie 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Jesienią 2002 roku prof. Ładny nie mogąc pokonać trudności związanych z organizacją bazy łóżkowej na terenie SPSK złożył na ręce Rektora AMB rezygnację z funkcji Pełnomocnika ds. organizacji Kliniki Medycyny Ratunkowej i z dniem 1 stycznia 2003 roku został z tej funkcji odwołany. Obowiązki Kierownika Kliniki przejęła dr med. M. Malinowska - Zaprzałka i pełniła je do 30 września 2006 roku. W tym okresie Klinika została włączona w strukturę Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB i przemianowana na Zakład Medycyny Ratunkowej. 17 listopada 2005 roku uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy w SPSK, który stał się odrębną jednostką organizacyjną kierowaną przez dr med. Bogusława Poniatowskiego, będącego jednocześnie Starszym Wykładowcą Zakładu.

  Ze względu na znaczne obciążenie dydaktyczne jednostki oprócz dr med. Małgorzaty Malinowskiej-Zaprzałki i dr hab. n. med. Marzeny Wojewódzkiej-Żelezniakowicz w Zakładzie zostali zatrudnieni: lek. Krzysztof Bauer, lek. Agnieszka Szymańska (obecnie dr n. med.), zaś w niepełnym wymiarze godzin - dr med. Sławomir Czaban (już nie pracuje). Wymogi Komisji Akredytacyjnych spowodowały konieczność dokooptowania do Zespołu Zakładu lek. Halima Abdul Nammousa (obecnie dr n. med.), specjalisty medycyny ratunkowej. W międzyczasie dwie osoby (dr hab. med. M. Wojewódzka-Żelezniakowicz oraz lek. K. Bauer) uzyskały specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Liczne zadania dydaktyczne i duża ilość godzin ponadwymiarowych stały się powodem zatrudnienia następnych osób - lek. Agnieszki Borysiewicz i dr n. med. Grzegorza Myćko (już nie pracuje w Zakładzie). W dalszych latach w Zakładzie zatrudnieni zostali dr n. med. Anna Walesiuk, dr n. med. Agnieszka Nadlewska (już nie pracuje w Zakładzie), dr n. med. Marzanna Makarewicz-Płońska (w niepełnym wymiarze czasu pracy), lek. Maciej Badoński. W dalszej kolejności na etatach asystenckich zatrudnione zostały dr n. med. Maria Sołdatow oraz lekarz Dorota Toliczenko-Bernatowicz. Od kilku lat w Zakładzie odbywają się Studia Doktoranckie, których słuchaczką była dr n. med. Maria Sołdatow a obecnie są to: lek. Inna Diemieszczyk, lek. Norbert Arkadiusz Wasiluk, mgr Emilia Duchnowska, mgr Adam Jakubowski, mgr Grzegorz Łopieński oraz mgr Mariusz Mielcarek.

  W 2017 roku dr n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

   

  Kierownik Zakłądu prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny.

  Od 1 października 2006 roku ponownie obowiązki Kierownika Zakładu przejął prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny. Z dniem 1 lutego 2007 w wyniku postępowania konkursowego, został on powołany przez JM Rektora AMB do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej na okres 6 lat. Od roku akademickiego 2007/2008 Zakład został Przekształcony w Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof przejmując dodatkowe zadania dydaktyczne zlikwidowanego Zakładu Medycyny Katastrof. 27.03.2008r. Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia przekształcił się w Wydział Nauk o Zdrowiu. W październiku 2011 roku Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof został przeniesiony do nowej siedziby – Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37. Korzystając z dotacji Ministerstwa Zdrowia udało się stworzyć jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków akademickiego nauczania medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego, dysponujący najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną w Polsce Pracownią Symulacji Medycznych. Ponadto Zakład wzbogacił się o własną Pracownię Biochemiczną, w której badania prowadzone są głównie przez Doktorantów Zakładu.

  Od 2013r. prof. Ładny pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, zaś dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka- Żelezniakowicz jest Konsultantem Wojewódzkim.

  Na postawie Uchwały nr 49/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 19.04.2018r. w sprawie przekształcenia Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof na Klinikę Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego i mocy Zarządzenia nr 20/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 07.05.2018r. Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof został przekształcony na Klinikę Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Baza dydaktyczna Kliniki pozostała w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37, zaś kliniczna zlokalizowana będzie na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a w Białymstoku. Pracownicy Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof stali się pracownikami Kliniki Medycyny Ratunkowej.