Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Instrumenty dla wyodrębnionych krajów i regionów (w tym Polski).
 • Instrumenty dla wyodrębnionych krajów i regionów (w tym Polski). Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Instrumenty dla wyodrębnionych krajów i regionów (w tym Polski)

  Wybrane instrumenty funkcjonujące w ramach jednego z priorytetów programu Horyzont 2020 „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa”:

   

  ERA Chairs to konkurs mający na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej.  W tego typu projektach nie ma wymogu składania wniosku w konsorcjum międzynarodowym. Wniosek składany jest samodzielnie przez instytucję naukową, która chce utworzyć katedrę badawcząi wzmocnić swoją pozycję w doskonałości naukowej. Komisja Europejska sfinansuje wnioski o budżecie do 2,5 mln euro, które trwają do 5 lat. Projekty typu ERA Chairs są finansowane w 100%.

  Więcej informacji o ERA Chairs na Participant Portal.

   

  Twinning polega na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji z kraju słabszego, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej.

  Komisja Europejska będzie finansować projekty do wysokości 1 mln  euro na 3 lata.

  Więcej informacji o Twinning na Participant Portal.

   

  Teaming – utworzenie nowych lub znaczące wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w słabiej rozwiniętych regionach Europy.

   

  Więcej informacji o priorytecie "Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” (Spreading Excellence and Widening Participation)