Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND).
 • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND). Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

  Ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Projekty COFUND są realizowane przez jedną instytucję kraju członkowskiego UE/stowarzyszonego z H2020 zwykle we współpracy z innymi partnerami z różnych sektorów i krajów. Zarówno beneficjent jak i partnerzy mogą rekrutować, oddelegować, przyjmować na staże i praktyki naukowców, organizować kursy i szkolenia.

   

  Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów:

  (1) Doctoral Programmes – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom - interdyscyplinarny, międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy zgodnie z zasadami KE zawartymi w EU Principles for Innovative Doctoral Training, wspierający początkujących naukowców w wyborze różnych ścieżek kariery zawodowej. Do udziału w tworzonych programach studiów uprawnieni są początkujący naukowcy (ERS: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed rekrutacją w ramach projektu.

   

  (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. Do udziału w tworzonych programach uprawnieni są doświadczeni naukowcy (ER: Experienced Researchers) każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają stopień doktora, a w przypadku jego braku więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed rekrutacją w ramach projektu.

   

  Rekrutacja uprawnionych naukowców musi odbywać się na zasadzie szeroko, międzynarodowo promowanego konkursu (w tym na europejskim portalu EURAXESS) opartego na otwartych, przejrzystych, bezstronnych zasadach. Zarówno konkurs jak i zatrudnianie ER oraz ESR odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. ER i ESR powinni być zatrudniani na czasowe umowy o pracę.

   

  W H2020 KE dopuszcza możliwość dofinansowania projektu MSCA z Funduszy Strukturalnych.

   

  Przewidziany budżet: 30 mln Euro

  Zamknięcie konkursu: 29.09.2020

   

  Informacje, dokumenty, wniosek

  Strona KE dedykowana MSCA