• Ostatnia zmiana 10.10.2019 przez Zakład Higieny i Epidemiologii

  Regulamin ogólny Zakładu

  REGULAMIN OGÓLNY ZAKŁADU HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ERGONOMII

   

  1. Regulamin jest zgodny ze Statutem studiów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  2. Zajęcia z przedmiotu odbywają zgodne z harmonogramem szczegółowym zajęć do każdego przedmiotu w wymiarze godzin przewidzianych programem studiów

  3. Harmonogram zajęć, sylabus oraz konspekty zawierające treści programowe zamieszczone są na stronie internetowej Zakładu

  4. Przed rozpoczęciem zajęć okrycia wierzchnie i obuwie należy pozostawić w szatni. (obowiązuje zmiana obuwia)

  5. Student obowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Każde zwolnienie Student powinien dostarczyć bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, nie później niż na następne zajęcia.

  6. Regulamin studiów nie dopuszcza nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność usprawiedliwioną można zaliczyć ustnie na kolejnym ćwiczeniu/seminarium .

  7. Na ćwiczenia i seminaria student zobowiązany jest przychodzić z opanowaną wiedzą teoretyczną w oparciu o podane piśmiennictwo. Na każde zajęcia obowiązuje materiał podany w konspekcie.

  8.  Wykaz obowiązkowych i zalecanych podręczników do poszczególnych przedmiotów zgodny jest z sylabusem umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.

  9. Nie przygotowanie się do zajęć skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Otrzymanie oceny niedostatecznej podczas zajęć nakłada na Studenta obowiązek jej poprawy na najbliższych zajęciach.

  10. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń/seminariów jest:

  10a) Obecność podczas zajęć,

  10b) Przygotowanie do zajęć,

  10c) Aktywność podczas zajęć (zgodna z problematyką zajęć),

  10d) Opracowanie w formie prezentacji wybranego tematu,

  10e) Pozytywna ocena z pisemnych prac kontrolnych i/lub ustnych wypowiedzi.

  11. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych harmonogramem zajęć oraz obecność na wykładach.

  12. W przypadku braku zaliczenia jakiegokolwiek seminarium/ćwiczenia i/lub nieusprawiedliwionej nieobecności na wykładach student jest niedopuszczony do egzaminu w pierwszym terminie.

  13. Egzamin/Zaliczenie obejmuje wszystkie treści programowe przedmiotu (wykłady, seminaria, ćwiczenia). Egzamin/Zaliczenie ma formę pisemną. Odpowiedzi na każde z pytań są oceniane (od 2 do 5). Oceną końcową jest średnia wyliczona z tych ocen. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej.

  14. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu, studentowi przysługuje prawo do 2 egzaminów poprawkowych w terminach ustalonych z Kierownikiem Zakładu.

  15. Student ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych (sprawdzianów, kolokwiów, prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych) w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia w godzinach konsultacji u asystenta prowadzącego zajęcia w obecności Kierownika Zakładu lub osoby przez niego wyznaczonej.

  16. Student ma prawo do korzystania z konsultacji w godzinach określonych przez osobę prowadzącą zajęcia. Informacja o terminach konsultacji znajduje się na stronie internetowej Zakładu

  17. Za w/w sprawy organizacyjne odpowiada asystent prowadzący zajęcia z daną grupą studentów.

  18. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Zakładu.