• Ostatnia zmiana 18.09.2019 przez Zakład Higieny i Epidemiologii

  Projekty

  Grant: Rola kwasu alfa-liponowego w niwelowaniu mózgowych powikłań insulinooporności

  Konkurs: Preludium-15 (Narodowe Centrum Nauki)

  Kierownik: dr n. med. Mateusz Maciejczyk

  Czas trwania projektu: 01.2019-02.2021

  Kwota finansowania: 140 tys. zł

  Streszczenie popularnonaukowe: W proponowanych badaniach określona zostanie rola kwasu a-liponowego (ALA) w niwelowaniu mózgowych powikłań insulinooporności. Pomimo udokumentowanego działania ALA w terapii chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych, wciąż nieznane są dokładne mechanizmy działania tego przeciwutleniacza. W ramach projektu oceniony zostanie wpływ kwasu a-liponowego na stres oksydacyjny, wybrane parametry metabolizmu lipidów, węglowodanów, stanu zapalnego i apoptozy w podwzgórzu i korze mózgowej szczurów z insulinoopornością. Niniejszy projekt ma charakter interdyscyplinarny, a wyniki uzyskanych badań umożliwią kompleksową ocenę mechanizmów działania kwasu a-liponowego w obrębie wybranych struktur mózgowia. Ponadto, projekt ten przyczyni się do dokładniejszego zrozumienia roli zaburzeń homeostazy redoks, metabolizmu lipidów i węglowodanów oraz neurozapalenia w rozwoju mózgowych powikłań insulinooporności.

  Projekt: Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego

  W dniu  11 grudnia 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” numer UDA-RPPD.02.05.00-20-0009/17, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020).

  Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 12 215 779,22 zł, z czego wartość dofinansowania 11 602 369,99 zł.

  Lider projektu - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, partnerzy - Łomżyńskie Centrum Medyczne, Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Klub Amazonki w Białymstoku.

  Kierownik projektu: dr n. med. Michalina Krzyżak,  Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  Na poziomie UMB kwota dofinansowania wynosi 9 273 202,46 zł.

  Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia osób pracujących w wieku 25-50 lat zamieszkujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021.

  Projekt pozytywnie wpłynie na efektywność korzystania z zasobów, zwłaszcza personalnych oraz przyczyni się do możliwości osiągania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie woj. podlaskiego, ponieważ zwiększony zostanie potencjał zdrowotny populacji pracującej poprzez wyeliminowanie części ryzyk zdrowotnych i zmniejszenie negatywnych skutków występowania problemów zdrowotnych populacji. Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu zdrowia uczestników projektu, a w konsekwencji zmniejszona zostanie na terenie woj. Podlaskiego potrzeba wykorzystywania kapitałochłonnych oraz wysokospecjalistycznych usług sektora ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania infrastruktury opieki stacjonarnej w województwie podlaskim.

  Planowana współpraca lidera – UMB i partnerów, a także beneficjentów projektu przyczyni się do intensyfikacji wdrożenia zasady horyzontalnej „Współpraca” na terenie woj. Podlaskiego. Udział Uniwersytetu w projekcie przysporzy profitów w postaci zwiększenia prestiżu Uczelni dzięki publikacji serii artykułów naukowych oraz monografii, realizacji celów statutowych, przeprowadzenia badań naukowych, które przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych oraz opracowanie nowych metod skuteczniejszego leczenia, sposobności uzyskania dodatkowych przychodów finansowych, które wesprą dalszy rozwój Uczelni.

  Termin realizacji projektu: grudzień 2017 - grudzień 2021