Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Co powinien wiedzieć Wolontariusz.
  • Ostatnia zmiana 06.12.2016 przez Administrator UMB

   Co powinien wiedzieć Wolontariusz

    

    

   PRAWA WOLONTARIUSZA

    

   "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,

    które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma,

   ale czym się dzieli z innymi"

    Jan Paweł II

    

   • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
   • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki i pracy zawodowej
   • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna wolontariatu lub innych członków Centrum Wolontariatu
   • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika
   • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy
   • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą
   • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
   • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej uprzedzając  odpowiednio wcześniej  opiekuna wolontariuszy  

    

   OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

    

   "Mądry człowiek poszukuje pomocy pomagając"

   Terry Goodkind

    

   • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariuszy
   • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Centrum Wolontariatu takie jak:
    • zasada współpracy  opiekunem wolontariuszy i członkami Wydziałowego Centrum Wolontariatu
    • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
    • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
    • zasada troski o los słabszych
    • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

    

    

   CECHY WOLONTARIUSZA

    

   "Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest:

   Co robisz dla innych?"
    Martin Luther King Jr.

    

   • optymizm
   • chęć do działania
   • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
   • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
   • odwaga
   • empatia
   • otwartość
   • odpowiedzialność
   • wrażliwość
   • konsekwencja i systematyczność w działaniu
   • kultura osobista

    

   KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

    

   "Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego

   z wartością twojego konta bankowego.

   Każdy ma coś, co może dać innym"
   Barbara Bush

    

   1. Bycie pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
   2. Bycie przekonanym -nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
   3. Bycie lojalnym -zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
   4. Przestrzegać zasad -nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
   5. Mówienie otwarcie - pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
   6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.
   7. Stale się rozwijać -staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
   8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą -będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
   9. Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
   10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny
   11. Mieć szacunek dla indywidualności - kiedy pracujesz z ludźmi upewnij się, że pomagasz im w odpowiedni sposób, a więc taki jaki oni chcą.
   12. Odpowiedzialnie zachowywać się - odnoszenie się z szacunkiem do różnorodności, niedyskryminowanie ludzi z powodu np. innego zachowania niż twoje, komunikowanie się z szacunkiem i w taki sposób, aby nikogo nie urazić,  zachowywanie się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu fizycznemu i i emocjonalnemu innych, nie narażanie siebie lub innych na niepotrzebne ryzyko, dochowywanie tajemnicy powierzonej przez innych
   13. Opiewanie się innymi - jeśli zapewniasz ludziom opiekę musisz współpracować z nimi i okazywać im szacunek
   14. Poufność - będziesz otrzymywał osobiste informacje, z których dowiesz się o życiu innych (wiek, adres, historie choroby). Informacje te muszą pozostać poufne.
   15. Przestrzegaj zasad higieny i bezpieczeństwa pracy
   16. Bądź świadomy trudnych sytuacji – pamiętaj, podopieczni mogą być np.:  zdenerwowani lub źli,  trudni i niechętni do współpracy, niegrzeczni i agresywni. Powinieneś zawsze:  traktować każdego bezstronnie, upewnić się, że ludzie są bezpieczni i nic im nie grozi, zgłaszać wszystkie podejrzane lub niewłaściwe zachowania i nadużycia

    

   ZASADY PRAWIDŁOWEJ OPIEKI

    

   "Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie

    jest zagubienie się w służeniu innym"

    Jan Paweł II

    

   • daj ludziom szansę do podejmowania decyzji,
   • zachęcaj ludzi, żeby zrobili dla siebie tak dużo jako to tylko możliwe,
   • okaż szacunek dla prywatności i godności osobie, której pomagasz przy
   • czynnościach osobistych takich jak ubieranie się czy dbanie o higienę osobistą,
   • wspieraj samodzielność poprzez zadawanie pytań osobie, co może zrobić sama, a w czym potrzebuje pomocy,
   • przestrzegaj higieny i bezpieczeństwa przygotowując posiłki,
   • unikaj niepotrzebnego narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo infekcji lub kontakt z niebezpiecznymi odpadami, np.: poprzez używanie gumowych rękawiczek, mycie rąk, związywanie długich włosów,
   • zapoznaj się z potrzebami różnych grup wiekowych,
   • naucz się jak wspierać ludzi z trudnościami w nauce, niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie,
   • uzbrój się w cierpliwość - trzeba czasu i doświadczenia, żeby nauczyć się pomagać ludziom i rozumieć ich potrzeby,
   • bądź zdecydowany pomóc ludziom najlepiej wykorzystać ich życie,
   • myśl pozytywnie!

    

    

   ZASADY POSTĘPOWANIA

    

   "Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami,

   by nie zareagować na potrzeby innych

    ze współczuciem i życzliwością"
   Thomas Jefferson

    

   z informacjami poufnymi

   • to co wiesz o ludziach powinno zostać poufne, dopóki nie otrzymasz pozwolenia danej osoby na ich ujawnienie innym
   • koledzy mogą chcieć wiedzieć czy ma to wpływ na jakość świadczonych usług
   • jesteś odpowiedzialny za poinformowanie przełożonego, jeśli istnieje ryzyko, że dana osoba lub inni ludzie mogą zostać pokrzywdzeni w jakikolwiek sposób.

    

   udzielanie informacji

   • jeśli udzielasz informacji o swojej pracy innym powinieneś przestrzegać klauzuli poufności
   • nie udzielaj informacji o osobie ludziom, którzy mówią, że znają tę osobę
   • nie udzielaj informacji o osobie przez telefon - zawsze najpierw sprawdź,  czy masz do tego upoważnienie i powiadom opiekuna wolontariuszy