Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Szkoła Tutorów Akademickich zakończona pełnym sukcesem!

  23.09.2021 09:45
  Autor: Dział Projektów Pomocowych

  W dniu 23.09.2021 na Wydziale Farmaceutycznym zakończyła się ostatnia edycja „Szkoły Tutorów Akademickich”.  Serdecznie gratulujemy wszystkim nowym tutorom!

  Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli nowym tutorom na skuteczne rozpoznawanie potencjału studenta, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów, poprawę relacji uczeń – nauczyciel, a jednocześnie wzmocnienie autorytetu wykładowcy akademickiego. Szkoła tutorów akademickich jest przygotowaniem nauczycieli akademickich oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie). Celem szkolenia było uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich na naszej Uczelni. Efektem edukacyjnym szkolenia jest poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu, a także nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study), czy wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych. Istotą szkoły było również poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej oraz zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu na uczelni

  Szkoleniami „Szkoły tutorów akademickich” w sześciu edycjach objętych zostało 65 nauczycieli akademickich z co najmniej stopniem naukowym doktora, sprawujących kierownictwo i/lub opiekę nad pracami licencjackimi/magisterskimi na Wydziałach: Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  Koordynatorem „Szkoły tutorów akademickich” z ramienia Uczelni był dr hab. Michał Tomczyk.

  (fot. Wojciech Więcko)

  Powrót