Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Deklaracja dostępności.
 • Ostatnia zmiana 29.03.2024 przez Administrator UMB

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku www.umb.edu.pl.

  Data publikacji serwisu internetowego: 2012-04-03

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-12-11

  Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Udostępnione w serwisie dokumenty do pobrania w większości przypadków nie są dostępne cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby pliki zamieszczone w serwisie były dostępne cyfrowo.
  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • Ze względu na dużą liczbę stron www serwisu, może zdarzyć się sytuacja, że do fotografii oraz elementów graficznych nie dodano tekstów alternatywnych i  teksty alternatywne dla fotografii w galeriach zdjęć powtarzają się.
  • W serwisie może występować zaburzona hierarchia nagłówków.
  • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji, a część udostępnionych filmów również napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • W serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych. Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych.

  Dane teleadresowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są dostępne w formie tekstowej na stronie https://www.umb.edu.pl/dane_adresowe. Dane teleadresowe Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są dostępne w formie tekstowej na stronach poszczególnych Wydziałów.

  Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Hanna Sarosiek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: promocja@umb.edu.pl, telefon (85)748 5512. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Dostępność architektoniczna

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Rektora, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

  Siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieści się w Pałacu Branickich.

  Pałac Branickich korpus główny:

  Do budynku prowadzą 2 wejścia: od przodu z dziedzińca Pałacu (wejście główne) i od Ogrodów Branickich (wejście służbowe). Do obu wejść prowadzą schody. Z przodu budynku znajdują się 4 stopnie, z tyłu budynku 3 stopnie.

  Dla gości przeznaczone jest wejście od strony dziedzińca Pałacu Branickich. Po wejściu  głównym znajduje się korytarz wyposażony w wewnętrzne wycieraczki, z polem manewru minimum 150 x 150 cm. Z korytarza wchodzi się przez drzwi do holu. W holu znajdują się schody z 2 stopniami. Po wejściu na wprost znajduje się szatnia.

  Portiernia znajduje się w holu po lewej stronie od wejścia (nr telefonu: 85 748 5428).

  Korytarze pozwalają na swobodny ruch dwukierunkowy. W holu przy portierni znajdują się ławki umożliwiające odpoczynek.

  W budynku znajdują się trzy kondygnacje. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze. Na drugą kondygnację prowadzą schody o szerokości min. 2,4 m. Na drugiej kondygnacji po lewej i prawej stronie znajdują się miejsca wypoczynku. Na trzecią kondygnację prowadzą dwie pary stromych schodów, na których nie ma możliwości swobodnego dwukierunkowego ruchu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w holu po prawej stronie (przed 2 schodami wewnętrznymi). Drzwi toalety oznaczono piktogramem.

  Pałac Branickich lewe skrzydło:

  Do budynku prowadzą 2 wejścia od przodu z dziedzińca Pałacu.  Do obu wejść prowadzą schody (1-3 stopni).

  Wejście pierwsze od wjazdu: Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach 2,3 m szerokości  i 0,6 m długości, za którym znajduje się 1 stopień schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.    

  Kancelaria Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Kasa znajdują się na parterze.

  Wejście drugie od wjazdu. Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach 1,8 m szerokości  i 1 m długości, za którym znajdują się 2 stopnie schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.    

  Pałac Branickich prawe skrzydło:  Do obu wejść prowadzą schody (1-3 stopni). Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach, za którym znajdują się 2 stopnie schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.    

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dysponuje schodołazem, który umożliwia przemieszczenie się na 2 kondygnację oraz pochylnią montowaną w razie potrzeby.

  Dostępność architektoniczna pozostałych budynków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Nazwa budynku, adres

  Położenie portierni i nr telefonu

  Wejście do budynku

  Miejsca postojowe

  Toaleta dla niepełnosprawnych

  Winda

  Collegium Primum

  ul. Mickiewicza 2a
  15-222 Białystok

  Brak portierni. Najbliższa portiernia w korpusie Pałacu Branickich.

  Tel. 85 7485428

  Wejście od strony parku z poziomu terenu.

  tak

  nie

  nie

  Budynek biofizyki

  ul. Mickiewicza 2A

  Białystok

  Brak portierni.

  Najbliższa portiernia w Collegium Universum. 

  Tel. 85 7485531

  Wejście z poziomu terenu. Po wejściu schody.

  tak

  nie

  nie

  Collegium Universum

  ul. Mickiewicza 2C

  Białystok

   

   

  Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku od ul. Mickiewicza

  Tel. 85 7485531

  Wejście z poziomu terenu pochylnią od strony Klubu Herkulesy

  Tak

  Wjazd od strony ul. Mickiewicza

  Tak

  (toaleta na piętrze dostęp windą)

  tak

  Euroregionalne Centrum Farmacji

  ul. Mickiewicza 2D

  Białystok

  Portiernia położona na parterze, po lewej stronie głównego wejścia do budynku

  Tel. 85 7485829

  Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.

  tak

  tak

  tak

  Dom Studenta nr 1

  ul. Akademicka 3

  Białystok

  Portiernia na parterze przy wejściu głównym od strony ul. Akademickiej

  Tel. 85 7485801

  Wejście główne od strony ul. Akademickiej  z poziomu terenu

  tak

  nie

  nie

  Dom Studenta nr 2

  ul. Żelazna 23

  Białystok

  Portiernia przy wejściu głównym od strony ul. Żelaznej

  Tel. 85 7485757

  Podjazd do budynku od strony ul. Żelaznej

  tak

  nie

  tak

  Centrum Dydaktyki Stomatologicznej

  ul. Skłodowskiej 24A

  Białystok

  Portiernia na parterze po prawej w holu głównym

  Tel. 85 7485746

  Podjazd od strony wejścia głównego

  tak

  tak

  tak

  Collegium Pathologicum

  ul. Waszyngtona 13

  Białystok

  Portiernia na parterze po lewej stronie wejścia głównego

  Tel. 85 7485908

  Wejście do budynku z poziomu terenu od strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

  tak

  tak

  tak

  Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu

  ul. Szpitalna 37

  Białystok

  Portiernia na parterze z prawej strony wejścia głównego

  Tel. 85 6865659

   

  Pochylnia z prawej strony budynku do poziomi -1

  tak

  tak

  tak

  Centrum Symulacji Medycznej

  ul. Szpitalna 30

  Białystok

  Portiernia na parterze z prawej strony wejścia głównego

  Tel. 85 6865248

  Wejście główne go budynku z poziomu terenu. Dojazd do budynku ograniczony - szlaban

  tak

  tak

  tak

  Centrum Medycyny Doświadczalnej

  ul. Skłodowskiej 24 A

  Białystok

  Portiernia na parterze z lewej strony od wejścia

  Tel. 85 6865151

  Wejście do budynku z poziomu terenu.

  Dojazd do budynku ograniczony - szlaban

  nie

  nie

  nie

  Hala sportowa

  ul. Wołodyjowskiego 1

  Białystok

  Portiernia po lewej stronie od wejścia

  Tel. 85 7424402

  Wejście do budynku z poziomu terenu

  tak

  tak

  nie

  Collegium Integratio

  ul. Skłodowskiej 7A

  Białystok

  Portiernia na parterze przy szatni

  Tel. 85 7485303

  Wejście  główne do budynku z podjazdem

  nie

  nie

  nie

  Collegium Familiare

  ul. Mieszka I 4B

  Białystok

  Portiernia przy wejściu głównym

  Tel. 85 7485527

  Wejście główne z podjazdem.

  Dojazd do budynku ograniczony  - szlaban

  nie

  nie

  nie

  Centrum Badań Innowacyjnych

  ul. Waszyngtona 13a

  Białystok

  Brak portierni. Najbliższa portiernia w Collegium Pathologicum Tel. 85 7485908

  Wejście główne z podnośnikiem, wejście boczne z podjazdem

  tak

  tak

  tak

  Collegium Novum

  ul. Waszyngtona 15A

  Białystok

  Brak portierni.

  Wejście główne z poziomu terenu.

  tak

  tak

  tak

  Centrum Futuri

  ul. Waszyngtona 15B, 15C

  Białystok

    Brak portierni.Wejścia: główne i boczne z poziomu terenu.taktaktak

  Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Aplikacje mobilne

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku udostępnia następującą aplikacje mobilną:

  myMUB Mobile App w wersji dla systemu Android

  myMUB Mobile App w wersji dla systemu iOS

  Deklaracja dostępności aplikacji myMUB w wersji anglojęzycznej