Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nowy konkurs - Kształcenie na potrzeby gospodarki

  13.07.2023 08:20
  Autor: Dział Projektów Pomocowych

  Informujemy, iż w ramach nowego programu FERS, NCBR ogłosił konkurs dla uczelni wyższych dotyczący dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące kompleksowy program wsparcia realizowany na kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów danego kierunku lub kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem. Działania te mają na celu dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego (uczelni) do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

  Projekt obowiązkowo musi obejmować realizację następujących elementów:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, np.:
   1. zajęcia wyrównawcze,
   2. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe,
   3. działania prowadzące do rekrutacji świadomych kandydatów na kierunek lub kierunki objęte wsparciem w projekcie, w tym działania realizowane m.in. we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi i podmiotami działającymi na rynku pracy
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację kształcenia w zakresie:
   1. kompetencji cyfrowych (obligatoryjnie dla każdego uczestnika),
   2. rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji (obligatoryjnie dla każdego uczestnika),
   3. projektowania uniwersalnego,
   4. przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych,
   5. kompetencji dydaktycznych, w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych, metodyki kształcenia,
   6. kompetencji merytorycznych,
   7. innych bezpośrednio związanych z aktywnością dydaktyczną lub naukowo-dydaktyczną poprzez m.in. udział w kursach, szkoleniach, stażach, wizytach studyjnych (krajowych i międzynarodowych) i innych formach wymiany wiedzy i doświadczenia z praktykami działającymi zawodowo.

  (działania określone w pkt. 3-7 nie są obligatoryjne)

  Grupę docelową w projektach stanowią:

  • studenci
  • pracownicy uczelni (pracownicy uczelni to osoby prowadzące lub wspierające proces kształcenia na kierunkach studiów objętych wsparciem, bez względu na formę zatrudnienia)

  Projekt może być realizowany w partnerstwie z innym podmiotem szkolnictwa wyższego i nauki.

  Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/ncbr/ksztalcenie-na-potrzeby-gospodarki-umiejetnosci-w-szkolnictwie-wyzszym lub bezpośrednio w Dziale Projektów Pomocowych.

  Osobami obsługującymi konkurs są:

  Monika Siemion, tel. 85 748 55 21, e-mail: monika.siemion@umb.edu.pl

  Marek Sokołowski, tel. 85 748-56-50, e-mail: marek.sokolowski@umb.edu.pl

   

   

   

  Powrót