Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nowy konkurs - Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

  28.08.2023 12:23
  Autor: Dział Projektów Pomocowych

  informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dla uczelni wyższych dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego).

  Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie (lifelong learning), obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap) oraz kształcenia kadr na potrzeby zielonej i cyfrowej gospodarki (green and digital skills).

  Projekt powinien zakładać opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych (np. kursów, szkoleń, warsztatów), które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców. Wsparciem objęte mogą być również uruchomienie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/).

  Łączna wartość wydatków przeznaczonych na usługi zlecane podmiotom zewnętrznym, nie może przekraczać 30% kwoty kosztów bezpośrednich projektu, co wiąże się z koniecznością wykorzystania w wysokim stopniu własnego potencjału Uczelni.

  W projekcie nie można uwzględniać opracowania programów i realizacji studiów podyplomowych.

  Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku 18-64 (w momencie przystąpienia do projektu), niezależnie od płci.

  Termin naboru wniosków: 30 sierpnia – 14 listopada 2023 r.

  Uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w naborze. Projekt może być realizowany w partnerstwie.

  Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/ncbr/rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-osob-doroslych lub bezpośrednio w Dziale Projektów Pomocowych. Osoba do kontaktu – Joanna Witkowska, joanna.witkowska@umb.edu.pl, 85 748 5520.

  Powrót