Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. FAQ.
  • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

   FAQ

    

   Mam pomysł na projekt, czy wystarczy jeśli zgłoszę go Państwu, a Państwo napiszecie projekt?

   Wstępny pomysł na projekt wymaga akceptacji Władz UMB (musi m.in. wpisywać się w strategię rozwoju Uczelni). Dział Projektów Pomocowych pełni rolę jednostki wspierającej autora projektu w procesie tworzenia wniosku o dofinansowanie w zakresie kwestii wynikających z zasad danego konkursu i metodologii pisania projektów, zatem znaczący wkład merytoryczny ze strony autora/pomysłodawcy jest niezbędny do przygotowania dobrego projektu.


   Gdzie mogę dowiedzieć się kiedy rusza nabór wniosków w interesującej mnie tematyce projektowej?

   Pracownicy Działu Projektów Pomocowych na bieżąco śledzą strony Operatorów/Instytucji Pośredniczących w Programach Operacyjnych które leżą w sferze zainteresowania Uczelni, w poszukiwaniu ogłoszeń nowych konkursów. Kierownik Działu następnie informuje poprzez e-mail jednostki merytoryczne, które mogą być zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach określonego konkursu, wskazując osobę z Działu do dalszych kontaktów. Informacja ta zawiera wszystkie potrzebne szczegóły do stworzenia wstępnego pomysłu projektu.  Oczywiście, informacje o naborach i konkursach znajdują się też na stronie Działu w zakładce Nabory i Konkursy.


   Mam pomysł w zakresie umiędzynarodowienia uczelni, do kogo mam się zgłosić?

   Umiędzynarodowieniem UMB zajmuje się Dział Współpracy Międzynarodowej, której kierownikiem jest dr Tomasz Maliszewski (tomasz.maliszewski@umb.edu.pl) i do niego można się zgłaszać z pomysłami.


   Chciał(a)bym zrealizować projekt z instytucją z zagranicy, deadline jest za miesiąc, czy zdążymy?

   Przed złożeniem projektu partnerskiego w konkursie, współpracę z instytucjami z zagranicy należy sformalizować, co wymaga m.in. podpisania porozumień i/lub umów konsorcyjnych. Jest to czasochłonny proces, a współpraca tego rodzaju obarczona jest realnym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego każda inicjatywa partnerska, szczególnie z instytucjami z zagranicy, wymaga co najmniej kilkumiesięcznego okresu przygotowawczego. Zatem stworzenie tego rodzaju projektu w miesiąc jest bardzo trudne i obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia.


   Czy Dział Projektów Pomocowych organizuje staże, praktyki, kursy, studia podyplomowe, itp.?

   Rola Działu jest ściśle powiązana z konkretnymi projektami realizowanymi na UMB. Innymi słowy, zajmujemy się stażami, kursami, itp. tylko i wyłącznie jeśli są one częścią projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Nie zajmujemy się organizacją tego rodzaju działań poza projektami.


   Czy Dział Projektów Pomocowych zajmuje się stypendiami socjalnymi?

   Nie. Przymiotnik ‘Pomocowych’ odnosi się do wsparcia z funduszy UE, nie ma nic wspólnego z wsparciem socjalnym.


   Czy Dział Projektów Pomocowych pisze projekty dla instytucji spoza UMB?

   Nie. Dział Projektów Pomocowych jest jednostką Uczelni i działa w jej imieniu. (Szpitale UMB obsługiwane są w zakresie funduszy unijnych przez odrębne jednostki.)


   Dostałam/em się na drogie studia za granicą, czy mogę je sfinansować w ramach projektu?

   Nie jest to możliwe. Co do zasady, projekty powstają z zamiarem dofinansowania działań zaplanowanych na przyszłość, w odróżnieniu od refundacji już poniesionych kosztów lub dofinansowania przedsięwzięć będących w toku realizacji.

    

   POWRÓT

   POWRÓT DO STRONY DPP