Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 2000-2009.
 • Ostatnia zmiana 13.03.2015 przez Administrator UMB

  2000-2009

  2000

   

  • Obchody 50-lecia działalności dydaktycznej, naukowej i diagnostyczno-leczniczej AMB.
  • Wydano albumu „Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku”, oprac. Prof. K. Worowski.
  • Wznowiono wydanie "Medyka Białostockiego".
  • Wydział Farmaceutyczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
  • Na Wydziale Farmaceutycznym powołano Zakład Technologii i Towaroznawstwa Żywności oraz Zakład Dietetyki.
  • Przemianowano Samodzielną Pracownię Bromatologii na Zakład Bromatologii.
  • Przemianowano Klinikę Endokrynologii na Klinikę Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.
  • Instytut Stomatologii uzyskał dodatkowe pomieszczenia w Collegium Novum.
  • Odbył się kolejny zjazd pierwszych absolwentów Wydziału Lekarskiego AMB.
  • Doctorem honoris causa UMB został prof. Mirosław Jan Mossakowski oraz prof. Mieczysław Rajmund Chorąży.

   

  2001

   

  • Zmieniono nazwę Oddziału Analityki Medycznej na Oddział Medycyny Laboratoryjnej.
  • Przemianowano Zakład Immunopatologii na Zakład Immunologii.
  • Oddano do użytku nowe pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Biochemicznej, Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej w gmachu Collegium Novum.
  • Przemianowano Zakład Anatomii Patologicznej na Zakład Patomorfologii Klinicznej, Klinikę Gastroenterologii na Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.
  • Uruchomiono Klinikę Medycyny Ratunkowej Dzieci w SDSK.
  • Przemianowano Zakład Biochemii na Zakład Biochemii Lekarskiej; Klinikę Chorób Psychicznych z Oddziałem Nerwic na Klinikę Psychiatrii
  • • Przemianowano Klinikę Perinatologii i Położnictwa na Klinikę Perinatologii, Katedrę Chemii na Katedrę Chemii Bioorganicznej, Zakład Chemii Ogólnej i Organicznej na Zakład Chemii Medycznej.
  • Statut samodzielności, po zniesieniu Instytutu Stomatologii uzyskały: Zakład Stomatologii Zachowawczej, Zakład Ortodoncji, Zakład Protetyki Stomatologicznej, Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej; po zniesieniu Katedry Okulistyki: Klinika Okulistyki i Klinika Okulistyki Dziecięcej.
  • Na Wydziale Farmaceutycznym został powołany Zakład Biologii.
  • Połączono Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Podstaw Pielęgniarstwa w Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego.
  • Utworzono Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego.
  • Pierwsze lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przed Państwowym Szpitalem Klinicznym AMB.
  • Wizyta Ministra Zdrowia Grzegorza Opali w AMB.
  • Wizyta Pierwszej Damy RP, Jolanty Kwaśniewskiej w AMB.
  • Doctorem honoris causa UMB został prof. Franciszek Józef Kokot oraz prof. Zbigniew Stefan Knapik.

   

  2002

   

  • W Zakładzie Kardiologii utworzono Oddział Łóżkowy.
  • W Aula Magna AMB odbyło się Forum Ekonomiczne Polska-Estonia z udziałem Prezydenta Estonii, Arnolda Rüütela
  • Wybory rektora AMB na kadencję 2002 – 2005, rektorem został prof. dr hab. Jan Górski.
  • Utworzono Zakład Propedeutyki Stomatologii i Zakład Stomatologii Społecznej i Profilaktyki na Oddziale Stomatologii oraz Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego na Oddziale Pielęgniarstwa.
  • Rozpoczęto nauczanie na studiach stacjonarnych na kierunku Położnictwo oraz specjalnościach: Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne.
  • Wizyta dr Jeana Favero, attaché naukowego Ambasady Francji.
  • Wizyta Waldemara Deszczyńskiego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.
  • Wizyta Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego i Waldemara Deszczyńskiego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.
  • Wizyta w Jana Nowaka Jeziorańskiego, legendarnego kuriera z okresu II wojny światowej.
  • Wizyta Hansa Klausa Breddina, doktora honoris causa AMB.
  • Wizyta Premiera RP, Jerzego Buzka.
  • Podpisano umowę o utworzeniu Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia – wspólna inicjatywa AMB, UwB i TNOIK.
  • Doctorem honoris causa zostali: prof. Maria Benedetta Donati, prof. Giovanni de Gaetano oraz prof. Jan Prokopowicz.


  2003

   

  • Utworzono Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji.
  • Powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia z kierunkami studiów: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne, Zdrowie Publiczne - specjalność Dietetyka, Zdrowie Publiczne - specjalność Ratownictwo Medyczne.
  • Na bazie Zakładu Patomorfologii Klinicznej utworzono Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej.
  • Przemianowano Klinikę Chorób Zakaźnych Dzieci na Klinikę Obserwacyjno-Zakaźną Dzieci.
  • Przemianowano I Klinikę Chirurgii Ogólnej na I Klinikę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej; Klinikę Nefrologii i Chorób Wewnętrznych na Klinikę Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ.
  • Utworzono Zakład Patomorfologii Lekarskiej i Zakład Patomorfologii Ogólnej na bazie Zakładu Patomorfologii Klinicznej AMB.
  • Na Wydziale Farmaceutycznym utworzono Samodzielną Pracownię Biofarmacji.
  • Przeniesiono Klinikę Neurologii Dziecięcej z Wydziału Lekarskiego na Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia; przekształcono Zakład Gerontologii Klinicznej i Społecznej w Klinikę Geriatrii AMB; przekształcono Samodzielną Pracownię Syntezy i Technologii Środków Leczniczych w Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych AMB.
  • Przemianowano II Klinikę Chirurgii Ogólnej na II Klinikę Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii.
  • Zakończono budowę SP DSK AMB i gmachu Collegium Novum AMB.
  • Rektor AMB, profesor Jan Górski został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.
  • Podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Grodnie oraz Uniwersytetem Medycznym w Essen.
  • Wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w AMB.
  • Wizyta Ministra Zdrowia Marka Balickiego w AMB.
  • Doctorem honoris causa UMB został prof. Manfred Bernhard Göthert.


   

  2004

   

  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk farmaceutycznych.
  • Utworzono Biuro Karier UMB.
  • Przeniesiono Klinikę Neonatologii z Wydziału Lekarskiego na Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB.
  • Na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia utworzono Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego.
  • Uchwałą Senatu powołano Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym.
  • Przemianowano Zakład Propedeutyki Pediatrii w Klinikę Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
  • Decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych została przeniesiona z Wydziału Lekarskiego na Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia.
  • Na Kierunku Lekarskim rozpoczęto kształcenie w języku angielskim dla studentów zagranicznych.
  • Odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół AMB.
  • Senat AMB uchwalił zasady przyznawania nagrody im. prof. Jakuba Chlebowskiego absolwentom Wydziału Lekarskiego.
  • Doctorem honoris causa UMB został prof. Marian Szamatowicz..

   

  2005

   

  • Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej utworzono Studia Doktoranckie.
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
  • Prof. dr hab. Jan Górski został ponownie wybrany na stanowisko rektora AMB oraz do pełnienia funkcji przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych na czas kadencji 2005 – 2009.
  • Jubileusz 50-lecia Kliniki Psychiatrii.
  • Zmiana nazwy Kliniki Chorób Nerwowych na Klinikę Neurologii.
  • Przemianowano Zakład Endokrynologii Ginekologicznej na Klinikę Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.
  • W SPSK utworzono Oddział Ratunkowy.
  • Na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia utworzono Samodzielną Pracownię Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii.
  • Zmieniono Zakład Onkologii w Klinikę Onkologii.
  • Utworzono Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej oraz Zakład Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim.
  • Odbyła się uroczystość wznowienia dyplomów lekarskich po 50-ciu latach od ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim AMB.
    

  2006

   

  • AMB wraz MNiSW zorganizowała spotkanie przedstawicieli uczelni wyższych Białegostoku z niemiecką delegacją: Deutsche Forschungsgemeinnschaft (DFG), Bundesministerium fuer Bildung Und Forschung (BMBF), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).
  • Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku" zaczęły wychodzić pod nowym tytułem - "Advances in Medical Sciences".
  • Uczelnia stała się siedzibą redakcji międzynarodowego czasopisma "Folia Histochemica et Cytobiologica", pod red. prof. dr hab. L. Chyczewskiego, indeksowanego w Current Contens.
  • Oddano do użytku budynek Centrum Medycyny Doświadczalnej.
  • Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych.
  • Wydział Lekarski z Odziałem Stomatologii uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii.
  • W Klinice Otolaryngologii miała miejsce pierwsza w Białymstoku operacja wszczepienia implantu ślimakowego u osoby całkowicie niesłyszącej.
  • W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej DSK powstała pracownia wyposażona w wysokiej klasy aparat rezonansu magnetycznego Magnetom C.
  • Zmieniono nazwę Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia na Zakład Stomatologii Zachowawczej.
  • Zmieniono nazwę Kliniki Medycyny Ratunkowej na Zakład Medycyny Ratunkowej.
  • Utworzono Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia.
  • Przekształcono Zakład Kardiologii Inwazyjnej w Klinikę Kardiologii Inwazyjnej.
  • Na Wydziale Lekarskim powołano Oddział Nauczania w Języku Angielskim
  • Powołano Samodzielną Pracownię Analizy Leków w Katedrze Chemii, Analizy i Technologii Leków.
  • Senat AMB podjął uchwałę o przekształceniu Akademii Medycznej w Białymstoku w Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Doctorem honoris causa UMB został prof. Władysław Gałasiński.

    

  2007

   

  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej obchodził Jubileusz XXX lecia działalności.
  • Ukazała się publikacja XXX Lat Wydziału Farmaceutycznego AMB, pod red. W. Miltyka, J. Pałki, K. Worowskiego.
  • W parametryzacji uczelni medycznych, wprowadzonej przez MNiSW, Wydział Lekarski AMB uzyskał pierwszą lokatę, a Wydział Farmaceutyczny lokatę czwartą.
  • Ukończono renowację pałacu Branickich - Gmachu Głównego Uczelni oraz zainstalowano nocne oświetlenie tego obiektu.
  • Zmodernizowano pomieszczenia czytelni studenckiej.
  • Oddano do użytku lądowisko dla helikoptera sanitarnego na terenie SPSK.
  • Położono kamień węgielny pod budowę budynku Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia.
  • W SPSK oddano do użytku nowy pawilon, w którym znajdują się: Klinika Rehabilitacji, Klinika Chirurgii Szczękowo Twarzowej i Klinika Hematologii.
  • Uczelnia uzyskała tytuł inwestycyjny do budowy gmachu Wydziału Farmaceutycznego.
  • W SPSK uruchomiono Samodzielny Oddział Ratunkowy. Dokonano adaptacji i dobudowy pomieszczeń dla tego oddziału.
  • Na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia powołano kierunek Elektroradiologia.
  • Specjalności funkcjonujące na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia – Dietetyka i Ratownictwo Medyczne stały się kierunkami studiów.
  • Utworzono Katedrę Kardiologii na wydziale Lekarskim.
  • Utworzono Klinikę Rehabilitacji Dziecięcej na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
  • Utworzono Samodzielną Pracownię Farmakoterapii Monitorowanej na Wydziale Farmaceutycznym.
  • Zmieniono nazwę Zakładu Medycyny Ratunkowej na Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof.
  • Utworzono Odział Intensywnej Terapii Kardiologicznej i pracownię Hemodynamiki w ramach Kliniki Kardiologii Inwazyjnej.
  • Powołano Pracownię Elektrofizjologii i Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca w Klinice Kardologii.
  • Wizyta Ministra Zdrowia, prof. Zbigniewa Religi w AMB.
  • Tytuł doctora honoris causa uzyskał prof. Marcin Kamiński.
    

   

  2008

   

  • Rektorem AMB został: prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński.
  • 22 III - decyzją Prezydenta RP Akademia Medyczna w Białymstoku została przemianowana na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
  • Znowelizowano Statutu uczelni oraz poświęcono nowy sztandar uczelni.
  • Zmieniono nazwę Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu.
  • Jubileusz V-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydanie jubileuszowej publikacji: V lat wydziału Nauk o Zdrowiu 2003 – 2008, pod red. E. Krajewskiej – Kułak, S. Terlikowskiego, M. Szczepanskiego, C. Łukaszuk, P. Radziejewskiego.
  • Jubileusz 45-lecia działalności Studium Języków Obcych.
  • Jubileusz 50- lecia Klubu „Co nie Co”.
  • Podpisano umowę o współpracy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a: State Pharmaceutical University, Charków, Ukraina; University of Caen Lower-Normandy, Francja; University of San Pablo CEU, Hiszpania, Faculty of Chemistry of University of Latvia, Ryga, Łotwa; Instytutem Farmakologii i Biochemii NAN, Grodno, Białoruś.
  • Czasopismo “Advances in Medical Sciences” zostało wpisane na Listę Filadelfijską.
  • Utworzono kierunki studiów: Techniki Dentystyczne – na Wydziale Lekarskim i Kosmetologia – na Wydziale Farmaceutycznym.
  • Utworzono Samodzielną Pracownię Biotechnologii.
  • Zmieniono nazwę Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej, Kliniki Okulistyki Dziecięcej na Klinikę Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza, Kliniki Onkologii Dziecięcej na Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej, I Kliniki Chorób Dzieci na Klinikę Pediatrii i Nefrologii.
  • Otwarto nową siedzibę Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w bloku E USK.
  • Uruchomiono wyremontowane Kliniki: Ginekologii, Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości.
  • Utworzono Klinikę Nadciśnienia Tętniczego.
  • Zmieniono nazwę III Kliniki Chorób Dzieci na Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej.
  • Na Wydziale Farmaceutycznym utworzono Samodzielną Pracownię Kosmetologii oraz Samodzielną Pracownię Medycyny Estetycznej.
  • Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy USK.
  • Prof. dr hab. n. med. Jan Górski otrzymał Godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz medal Napoleona Cybulskiego.
  • Prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński otrzymał godność doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Mińsku.
  • Arcybiskup Edward Ozorowski został uhonorowany Medalem Pamiątkowym nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • Tytuł doctora honoris causa otrzymał prof. David Grahame Hardie.
    


  2009

   

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał Laur Roku 2009 miesięcznika „Spotkania z zabytkami” za udostępnienie do zwiedzania siedziby uczelni - dawnego pałacu Branickich i za szczególną dbałość o ten zabytek.
  • XXX-lecie Zakładu Gerontologii
  • V-lecie Kliniki Geriatrii UMB.
  • Powołano Biuro Promocji i Rekrutacji UMB.
  • Uruchomiono Klinikę Rehabilitacji.
  • Na Wydziale Nauk o Zdrowiu powołano Samodzielna Pracownię Rehabilitacji Narządu Wzroku.
  • Zmieniono nazwę Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego na Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładu Pielęgniarstwa Ginekologicznego na Zakład Położnictwa Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej, Zakładu Dietetyki na Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego na Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego na Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego na Zakład Medycyny Klinicznej, II Klinikę Chorób Dzieci na Klinikę Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Pediatrycznym.
  • Na Wydziale Lekarskim powołano Katedrę Biostruktury, w jej skład weszły: Zakład Patomorfologii Lekarskiej i Zakład Histologii i Embriologii.
  • Otwarto Samodzielną Pracownię Kosmetologii i Samodzielną Pracownię Medycyny Estetycznej.
  • Utworzono Samodzielną Pracownię Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych na Wydziale Lekarskim UMB.
  • Wmurowanie kamienia węgielnego pod Euroregionalne Centrum Farmacji UMB.
  • Odbyło się Ogólnoświatowe Sympozjum Lekarzy Esperantystów.
  • Uzyskano dofinansowanie, w ramach PO KL, na realizację projektu „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju UMB”.
  • Senat UMB uchwalił zasady przyznawania Stypendium im. dr n. med. Bogny Kamili Koneczny studentom narodowości polskiej, pochodzącym z krajów byłego ZSRR.
  • Podpisano list intencyjny między UMB a Instytutem rozrodu Zwierząt i Badań nad Żywnością PAN w Olsztynie.
  • Nadano tytułu doctoris honoris causa prof. Maciejowi Zablowi.