Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
 • Ostatnia zmiana 20.06.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kolejny etap do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

  • wsparcie samozatrudnienia poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie własne działalności gospodarczej  
  • rozwój potencjału instytucji i służb rynku pracy
  • wpieranie przedsiębiorców, innych pracodawców oraz ich pracowników w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
  • poprawa jakości systemów kształcenia oraz rozwój edukacji włączającej
  • wspieranie procesu uczenia się przez całe życie, w tym kompetencji cyfrowych osób dorosłych
  • wsparcie systemu szkolnictwa wyższego, w tym w dostosowaniu oferty do wyzwań związanych z cyfrową i zieloną transformacją
  • wspieranie instytucji odpowiedzialnych za integrację społeczno-zawodową migrantów
  • rozwój potencjału instytucji działających w sferze integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej
  • rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi m.in. poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i podnoszenie kompetencji kadr w tym obszarze
  • zapewnienie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami
  • wsparcie systemu ochrony zdrowia, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia
  • budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
  • rozwój innowacji społecznych i upowszechnianie przetestowanych rozwiązań.

   

  Dla kogo

  Program kierowany jest przede wszystkim do:

  • jednostek samorządu terytorialnego (jst)
  • osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin
  • rodziców dzieci do lat 3
  • organizacji  pozarządowych
  • przedsiębiorców i pracodawców
  • partnerów społecznych
  • organizacji społeczeństwa obywatelskiego
  • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
  • nauczycieli i organów prowadzących szkoły
  • uczelni,
  • jednostek naukowych
  • lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia
  • podmiotów systemu ochrony zdrowia.

   

  Zakładana forma wsparcia

  • dotacje
  • instrumenty finansowe.

   

  Planowany budżet

  Budżet całego Programu: 21,7 mld zł

  Wkład UE: 18 mld zł