MBA w Ochronie Zdrowia
 • Ostatnia zmiana 06.07.2023 przez Administrator UMB

  Rekrutacja

  na Studia Podyplomowe „Master of Business Administration w ochronie zdrowia”

  Zajęcia zaczynamy w październiku 2023 roku.
   

  Warunki rekrutacji

  Na studia podyplomowe może być przyjęty kandydat, który:

  1. Posiada kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 7 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe), wypełnił, podpisał i złożył formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem.
  2. Złożył oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Zmieścił się w limicie miejsc wg kolejności zgłoszeń.
  4. Podpisał umowę o uczestnictwie w studiach podyplomowych.
  5. Uiścił opłatę za studia podyplomowe (jednorazowo lub w ratach).

   

  O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe, dokumenty złożone w czasie rekrutacji, zostają zwrócone kandydatowi.
   

  Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

  2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

   

  Dokumenty rekrutacyjne można przesłać listem poleconym, e-mailem na adres: mba@umb.edu.pl (skany dokumentów) lub złożyć osobiście w Dziale ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul.  Jana Kilińskiego 1 , 15-089 Białystok, tel. 85 748 56 27.

   

  Uniwesytet Medyczny w Białymstoku rekmenduje wysyłkę dokumentów drogą mailową w postaci zaszyfrowanej.

  Pobierz instrukcję 

   

  W celu podania hasła, kontakt telefoniczny 

   

  Przyjęcie na studia nastąpi po złożeniu lub przesłaniu kompletnych dokumentów do Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego.

  Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów przesłana zostanie informacja e-mail o wyniku rekrutacji.

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

   

  Dokumenty do pobrania

  1. Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe MBA